DataGridViewLinkCell.MouseLeaveUnsharesRow(Int32) Metoda

Definicja

Wskazuje, czy wiersz zawierający komórkę będzie nieudostępniony, gdy wskaźnik myszy opuści komórkę.Indicates whether the row containing the cell will be unshared when the mouse pointer leaves the cell.

protected:
 override bool MouseLeaveUnsharesRow(int rowIndex);
protected override bool MouseLeaveUnsharesRow (int rowIndex);
override this.MouseLeaveUnsharesRow : int -> bool
Protected Overrides Function MouseLeaveUnsharesRow (rowIndex As Integer) As Boolean

Parametry

rowIndex
Int32

Indeks wiersza zawierający komórkę.The index of the row containing the cell.

Zwraca

Boolean

true, jeśli link wyświetlany przez komórkę nie jest w normalnym stanie; w przeciwnym razie false.true if the link displayed by the cell is not in the normal state; otherwise, false.

Uwagi

MouseLeaveUnsharesRow jest wywoływana tuż przed OnMouseLeave.MouseLeaveUnsharesRow is called just before OnMouseLeave. MouseLeaveUnsharesRow musi zwrócić true, jeśli wywołanie OnMouseLeave ma wpływ na Cofanie udostępniania wiersza zawierającego komórkę.MouseLeaveUnsharesRow must return true if the call to OnMouseLeave has the effect of unsharing the row containing the cell. Powinien on zwrócić false w przeciwnym razie.It should return false otherwise.

Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania wierszy, zobacz najlepsze rozwiązania dotyczące skalowania Windows Forms formantu DataGridView.For more information about row sharing, see Best Practices for Scaling the Windows Forms DataGridView Control.

Dotyczy

Zobacz też