DataGridViewRow.ErrorText Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tekst komunikatu o błędzie dla błędów na poziomie wiersza.Gets or sets the error message text for row-level errors.

public:
 property System::String ^ ErrorText { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ErrorText { get; set; }
member this.ErrorText : string with get, set
Public Property ErrorText As String

Wartość właściwości

String

A String zawiera komunikat o błędzie.A String containing the error message.

Wyjątki

Podczas pobierania wartości tej właściwości wiersz jest wierszem udostępnionym w DataGridView kontrolce.When getting the value of this property, the row is a shared row in a DataGridView control.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia ErrorText właściwości w programie DataError obsługi zdarzeń.The following code example demonstrates how to use the ErrorText property in a DataError event handler. Ten przykład jest częścią większego przykładu dostępnego w DataGridViewComboBoxColumn przeglądzie klasy.This example is part of a larger example available in the DataGridViewComboBoxColumn class overview.

private:
  void DataGridView1_DataError(Object^ sender, DataGridViewDataErrorEventArgs^ anError)
  {

    MessageBox::Show("Error happened " + anError->Context.ToString());

    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::Commit)
    {
      MessageBox::Show("Commit error");
    }
    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::CurrentCellChange)
    {
      MessageBox::Show("Cell change");
    }
    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::Parsing)
    {
      MessageBox::Show("parsing error");
    }
    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::LeaveControl)
    {
      MessageBox::Show("leave control error");
    }

    if (dynamic_cast<ConstraintException^>(anError->Exception) != nullptr)
    {
      DataGridView^ view = (DataGridView^)sender;
      view->Rows[anError->RowIndex]->ErrorText = "an error";
      view->Rows[anError->RowIndex]->Cells[anError->ColumnIndex]->ErrorText = "an error";

      anError->ThrowException = false;
    }
  }
private void DataGridView1_DataError(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs anError)
{

  MessageBox.Show("Error happened " + anError.Context.ToString());

  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.Commit)
  {
    MessageBox.Show("Commit error");
  }
  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.CurrentCellChange)
  {
    MessageBox.Show("Cell change");
  }
  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.Parsing)
  {
    MessageBox.Show("parsing error");
  }
  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.LeaveControl)
  {
    MessageBox.Show("leave control error");
  }

  if ((anError.Exception) is ConstraintException)
  {
    DataGridView view = (DataGridView)sender;
    view.Rows[anError.RowIndex].ErrorText = "an error";
    view.Rows[anError.RowIndex].Cells[anError.ColumnIndex].ErrorText = "an error";

    anError.ThrowException = false;
  }
}
Private Sub DataGridView1_DataError(ByVal sender As Object, _
ByVal e As DataGridViewDataErrorEventArgs) _
Handles DataGridView1.DataError

  MessageBox.Show("Error happened " _
    & e.Context.ToString())

  If (e.Context = DataGridViewDataErrorContexts.Commit) _
    Then
    MessageBox.Show("Commit error")
  End If
  If (e.Context = DataGridViewDataErrorContexts _
    .CurrentCellChange) Then
    MessageBox.Show("Cell change")
  End If
  If (e.Context = DataGridViewDataErrorContexts.Parsing) _
    Then
    MessageBox.Show("parsing error")
  End If
  If (e.Context = _
    DataGridViewDataErrorContexts.LeaveControl) Then
    MessageBox.Show("leave control error")
  End If

  If (TypeOf (e.Exception) Is ConstraintException) Then
    Dim view As DataGridView = CType(sender, DataGridView)
    view.Rows(e.RowIndex).ErrorText = "an error"
    view.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex) _
      .ErrorText = "an error"

    e.ThrowException = False
  End If
End Sub

Uwagi

Użyj tej właściwości, aby podać komunikat o błędzie dla błędów na poziomie wiersza.Use this property to provide an error message for row-level errors. Określony komunikat jest wyświetlany w etykietce narzędzia, gdy użytkownik przesuwa wskaźnik myszy nad ikoną błędu wyświetlaną w nagłówku wiersza.The specified message is displayed in a ToolTip when the user moves the mouse pointer over the error icon shown in the row header.

Począwszy od .NET Framework 4.5.2, rozmiar ikony błędu jest zmieniany zgodnie z ustawieniem DPI systemu, gdy plik app.config zawiera następujący wpis:Starting with the .NET Framework 4.5.2, the error icon is resized according to the system DPI setting when the app.config file contains the following entry:

<appSettings> 
 <add key="EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing" value="true" /> 
</appSettings> 

Jeśli ten wiersz jest skojarzony z DataGridView kontrolką, ustawienie tej właściwości spowoduje wygenerowanie RowErrorTextChanged zdarzenia.If this row is associated with a DataGridView control, setting this property will raise the RowErrorTextChanged event.

Dotyczy

Zobacz też