DataObject.ContainsAudio Metoda

Definicja

Wskazuje, czy obiekt danych zawiera dane w WaveAudio formacie.

public:
 virtual bool ContainsAudio();
public virtual bool ContainsAudio ();
abstract member ContainsAudio : unit -> bool
override this.ContainsAudio : unit -> bool
Public Overridable Function ContainsAudio () As Boolean

Zwraca

Boolean

true jeśli obiekt danych zawiera dane audio; w przeciwnym razie , false.

Uwagi

Użyj tej metody, aby określić, czy obiekt danych zawiera dane audio przed pobraniem GetAudioStream go za pomocą metody .

Dotyczy

Zobacz też