DataObject.GetAudioStream Metoda

Definicja

Pobiera strumień audio z obiektu danych.

public:
 virtual System::IO::Stream ^ GetAudioStream();
public virtual System.IO.Stream GetAudioStream ();
public virtual System.IO.Stream? GetAudioStream ();
abstract member GetAudioStream : unit -> System.IO.Stream
override this.GetAudioStream : unit -> System.IO.Stream
Public Overridable Function GetAudioStream () As Stream

Zwraca

Stream

Dane Stream audio zawierające lub null jeśli obiekt danych nie zawiera żadnych danych w WaveAudio formacie.

Uwagi

ContainsAudio Użyj metody , aby określić, czy obiekt danych zawiera dane audio przed pobraniem go za pomocą tej metody.

SetAudio Użyj metody , aby dodać dane audio do obiektu danych.

Dotyczy

Zobacz też