Chart.FormatNumber Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość liczbowa musi być konwertowana na ciąg.Occurs when a numeric value has to be converted to a string.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::FormatNumberEventArgs ^> ^ FormatNumber;
public event EventHandler<System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.FormatNumberEventArgs> FormatNumber;
member this.FormatNumber : EventHandler<System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.FormatNumberEventArgs> 
Public Custom Event FormatNumber As EventHandler(Of FormatNumberEventArgs) 
Public Event FormatNumber As EventHandler(Of FormatNumberEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<FormatNumberEventArgs>

Dotyczy