ErrorProvider.SetError(Control, String) Metoda

Definicja

Ustawia ciąg opisu błędu dla określonej kontrolki.

public:
 void SetError(System::Windows::Forms::Control ^ control, System::String ^ value);
public void SetError (System.Windows.Forms.Control control, string value);
member this.SetError : System.Windows.Forms.Control * string -> unit
Public Sub SetError (control As Control, value As String)

Parametry

control
Control

Kontrolka ustawiania ciągu opisu błędu dla.

value
String

Ciąg opisu błędu lub null Empty usunięcie błędu.

Wyjątki

control to null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu przedstawia użycie ErrorProvider klasy w celu powiadomienia użytkownika o błędzie wprowadzania danych. W przykładzie zostanie utworzona Form kontrolka zawierająca kontrolkę TextBox , kontrolkę NumericUpDown i kontrolkę ComboBox , z których każda jest weryfikowana jego zawartość, oraz dla ErrorProvider każdej kontrolki. Przykład ustawia opcje ikony błędów przy użyciu BlinkRate właściwości i BlinkStyle i SetIconAlignment metod i SetIconPadding . Metoda jest wywoływana SetError przy użyciu lub bez odpowiedniego tekstu błędu podczas zdarzenia kontrolki Validated , w zależności od zawartości kontrolki.

#using <System.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.Drawing.dll>

using namespace System;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Windows::Forms;
public ref class Form1: public System::Windows::Forms::Form
{
private:
  System::Windows::Forms::Label ^ label1;
  System::Windows::Forms::Label ^ label2;
  System::Windows::Forms::Label ^ label4;
  System::Windows::Forms::Label ^ label5;
  System::Windows::Forms::Label ^ label6;
  System::Windows::Forms::Label ^ label3;
  System::Windows::Forms::TextBox^ nameTextBox1;
  System::Windows::Forms::NumericUpDown^ ageUpDownPicker;
  System::Windows::Forms::ComboBox^ favoriteColorComboBox;
  System::Windows::Forms::ErrorProvider^ ageErrorProvider;
  System::Windows::Forms::ErrorProvider^ nameErrorProvider;
  System::Windows::Forms::ErrorProvider^ favoriteColorErrorProvider;

public:
  Form1()
  {
   this->nameTextBox1 = gcnew System::Windows::Forms::TextBox;
   this->label1 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->label2 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->ageUpDownPicker = gcnew System::Windows::Forms::NumericUpDown;
   this->favoriteColorComboBox = gcnew System::Windows::Forms::ComboBox;
   this->label3 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->label4 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->label5 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->label6 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   
   // Name Label
   this->label1->Location = System::Drawing::Point( 56, 32 );
   this->label1->Size = System::Drawing::Size( 40, 23 );
   this->label1->Text = "Name:";
   
   // Age Label
   this->label2->Location = System::Drawing::Point( 40, 64 );
   this->label2->Size = System::Drawing::Size( 56, 23 );
   this->label2->Text = "Age (3-5)";
   
   // Favorite Color Label
   this->label3->Location = System::Drawing::Point( 24, 96 );
   this->label3->Size = System::Drawing::Size( 80, 24 );
   this->label3->Text = "Favorite color";
   
   // ErrorBlinkStyle::AlwaysBlink Label
   this->label4->Location = System::Drawing::Point( 264, 32 );
   this->label4->Size = System::Drawing::Size( 160, 23 );
   this->label4->Text = "ErrorBlinkStyle::AlwaysBlink";
   
   // ErrorBlinkStyle::BlinkIfDifferentError Label
   this->label5->Location = System::Drawing::Point( 264, 64 );
   this->label5->Size = System::Drawing::Size( 200, 23 );
   this->label5->Text = "ErrorBlinkStyle::BlinkIfDifferentError";
   
   // ErrorBlinkStyle::NeverBlink Label
   this->label6->Location = System::Drawing::Point( 264, 96 );
   this->label6->Size = System::Drawing::Size( 200, 23 );
   this->label6->Text = "ErrorBlinkStyle::NeverBlink";
   
   // Name TextBox
   this->nameTextBox1->Location = System::Drawing::Point( 112, 32 );
   this->nameTextBox1->Size = System::Drawing::Size( 120, 20 );
   this->nameTextBox1->TabIndex = 0;
   this->nameTextBox1->Validated += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::nameTextBox1_Validated );
   
   // Age NumericUpDown
   this->ageUpDownPicker->Location = System::Drawing::Point( 112, 64 );
   array<int>^temp0 = {150,0,0,0};
   this->ageUpDownPicker->Maximum = System::Decimal( temp0 );
   this->ageUpDownPicker->TabIndex = 4;
   this->ageUpDownPicker->Validated += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::ageUpDownPicker_Validated );
   
   // Favorite Color ComboBox
   array<Object^>^temp1 = {"None","Red","Yellow","Green","Blue","Purple"};
   this->favoriteColorComboBox->Items->AddRange( temp1 );
   this->favoriteColorComboBox->Location = System::Drawing::Point( 112, 96 );
   this->favoriteColorComboBox->Size = System::Drawing::Size( 120, 21 );
   this->favoriteColorComboBox->TabIndex = 5;
   this->favoriteColorComboBox->Validated += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::favoriteColorComboBox_Validated );
   
   // Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
   this->ClientSize = System::Drawing::Size( 464, 150 );
   array<System::Windows::Forms::Control^>^temp2 = {this->label6,this->label5,this->label4,this->label3,this->favoriteColorComboBox,this->ageUpDownPicker,this->label2,this->label1,this->nameTextBox1};
   this->Controls->AddRange( temp2 );
   this->Text = "Error Provider Example";
   
   // Create and set the ErrorProvider for each data entry control.
   nameErrorProvider = gcnew System::Windows::Forms::ErrorProvider;
   nameErrorProvider->SetIconAlignment( this->nameTextBox1, ErrorIconAlignment::MiddleRight );
   nameErrorProvider->SetIconPadding( this->nameTextBox1, 2 );
   nameErrorProvider->BlinkRate = 1000;
   nameErrorProvider->BlinkStyle = System::Windows::Forms::ErrorBlinkStyle::AlwaysBlink;
   ageErrorProvider = gcnew System::Windows::Forms::ErrorProvider;
   ageErrorProvider->SetIconAlignment( this->ageUpDownPicker, ErrorIconAlignment::MiddleRight );
   ageErrorProvider->SetIconPadding( this->ageUpDownPicker, 2 );
   ageErrorProvider->BlinkStyle = System::Windows::Forms::ErrorBlinkStyle::BlinkIfDifferentError;
   favoriteColorErrorProvider = gcnew System::Windows::Forms::ErrorProvider;
   favoriteColorErrorProvider->SetIconAlignment( this->favoriteColorComboBox, ErrorIconAlignment::MiddleRight );
   favoriteColorErrorProvider->SetIconPadding( this->favoriteColorComboBox, 2 );
   favoriteColorErrorProvider->BlinkRate = 1000;
   favoriteColorErrorProvider->BlinkStyle = System::Windows::Forms::ErrorBlinkStyle::NeverBlink;
  }


private:

  void nameTextBox1_Validated( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   if ( IsNameValid() )
   {
     
     // Clear the error, if any, in the error provider.
     nameErrorProvider->SetError( this->nameTextBox1, String.Empty );
   }
   else
   {
     
     // Set the error if the name is not valid.
     nameErrorProvider->SetError( this->nameTextBox1, "Name is required." );
   }
  }

  void ageUpDownPicker_Validated( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   if ( IsAgeTooYoung() )
   {
     
     // Set the error if the age is too young.
     ageErrorProvider->SetError( this->ageUpDownPicker, "Age not old enough" );
   }
   else
   if ( IsAgeTooOld() )
   {
     
     // Set the error if the age is too old.
     ageErrorProvider->SetError( this->ageUpDownPicker, "Age is too old" );
   }
   else
   {
     
     // Clear the error, if any, in the error provider.
     ageErrorProvider->SetError( this->ageUpDownPicker, String.Empty );
   }
  }

  void favoriteColorComboBox_Validated( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   if ( !IsColorValid() )
   {
     
     // Set the error if the favorite color is not valid.
     favoriteColorErrorProvider->SetError( this->favoriteColorComboBox, "Must select a color." );
   }
   else
   {
     
     // Clear the error, if any, in the error provider.
     favoriteColorErrorProvider->SetError( this->favoriteColorComboBox, String.Empty );
   }
  }


  // Functions to verify data.
  bool IsNameValid()
  {
   
   // Determine whether the text box contains a zero-length String*.
   return (nameTextBox1->Text->Length > 0);
  }

  bool IsAgeTooYoung()
  {
   
   // Determine whether the age value is less than three.
   return (ageUpDownPicker->Value < 3);
  }

  bool IsAgeTooOld()
  {
   
   // Determine whether the age value is greater than five.
   return (ageUpDownPicker->Value > 5);
  }

  bool IsColorValid()
  {
   
   // Determine whether the favorite color has a valid value.
   return ((favoriteColorComboBox->SelectedItem != 0) && ( !favoriteColorComboBox->SelectedItem->Equals( "None" )));
  }

};


[STAThread]
int main()
{
  Application::Run( gcnew Form1 );
}
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace ErrorProvider
{
  public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.Label label2;
    private System.Windows.Forms.Label label4;
    private System.Windows.Forms.Label label5;
    private System.Windows.Forms.Label label6;
    private System.Windows.Forms.Label label3;
    private System.Windows.Forms.TextBox nameTextBox1;
    private System.Windows.Forms.NumericUpDown ageUpDownPicker;
    private System.Windows.Forms.ComboBox favoriteColorComboBox;
    private System.Windows.Forms.ErrorProvider ageErrorProvider;
    private System.Windows.Forms.ErrorProvider nameErrorProvider;
    private System.Windows.Forms.ErrorProvider favoriteColorErrorProvider;

    [STAThread]
    static void Main() 
    {
      Application.Run(new Form1());
    }

    public Form1()
    {
      this.nameTextBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.ageUpDownPicker = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
      this.favoriteColorComboBox = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label6 = new System.Windows.Forms.Label();

      // Name Label
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(56, 32);
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(40, 23);
      this.label1.Text = "Name:";

      // Age Label
      this.label2.Location = new System.Drawing.Point(40, 64);
      this.label2.Size = new System.Drawing.Size(56, 23);
      this.label2.Text = "Age (3-5)";      

      // Favorite Color Label
      this.label3.Location = new System.Drawing.Point(24, 96);
      this.label3.Size = new System.Drawing.Size(80, 24);
      this.label3.Text = "Favorite color";

      // ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink Label
      this.label4.Location = new System.Drawing.Point(264, 32);
      this.label4.Size = new System.Drawing.Size(160, 23);
      this.label4.Text = "ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink";

      // ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError Label
      this.label5.Location = new System.Drawing.Point(264, 64);
      this.label5.Size = new System.Drawing.Size(200, 23);
      this.label5.Text = "ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError";

      // ErrorBlinkStyle.NeverBlink Label
      this.label6.Location = new System.Drawing.Point(264, 96);
      this.label6.Size = new System.Drawing.Size(200, 23);
      this.label6.Text = "ErrorBlinkStyle.NeverBlink";

      // Name TextBox
      this.nameTextBox1.Location = new System.Drawing.Point(112, 32);
      this.nameTextBox1.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
      this.nameTextBox1.TabIndex = 0;
      this.nameTextBox1.Validated += new System.EventHandler(this.nameTextBox1_Validated);

      // Age NumericUpDown
      this.ageUpDownPicker.Location = new System.Drawing.Point(112, 64);
      this.ageUpDownPicker.Maximum = new System.Decimal(new int[] {150,0,0,0});
      this.ageUpDownPicker.TabIndex = 4;
      this.ageUpDownPicker.Validated += new System.EventHandler(this.ageUpDownPicker_Validated);

      // Favorite Color ComboBox
      this.favoriteColorComboBox.Items.AddRange(new object[] {"None","Red","Yellow",
                                  "Green","Blue","Purple"});
      this.favoriteColorComboBox.Location = new System.Drawing.Point(112, 96);
      this.favoriteColorComboBox.Size = new System.Drawing.Size(120, 21);
      this.favoriteColorComboBox.TabIndex = 5;
      this.favoriteColorComboBox.Validated += new System.EventHandler(this.favoriteColorComboBox_Validated);

      // Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(464, 150);
      this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
                    this.label6,this.label5,this.label4,this.label3,
                    this.favoriteColorComboBox,this.ageUpDownPicker,
                    this.label2,this.label1,this.nameTextBox1});
      this.Text = "Error Provider Example";

      // Create and set the ErrorProvider for each data entry control.

      nameErrorProvider = new System.Windows.Forms.ErrorProvider();
      nameErrorProvider.SetIconAlignment (this.nameTextBox1, ErrorIconAlignment.MiddleRight);
      nameErrorProvider.SetIconPadding (this.nameTextBox1, 2);
      nameErrorProvider.BlinkRate = 1000;
      nameErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink;

      ageErrorProvider = new System.Windows.Forms.ErrorProvider();
      ageErrorProvider.SetIconAlignment (this.ageUpDownPicker, ErrorIconAlignment.MiddleRight);
      ageErrorProvider.SetIconPadding (this.ageUpDownPicker, 2);
      ageErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError;

      favoriteColorErrorProvider = new System.Windows.Forms.ErrorProvider();
      favoriteColorErrorProvider.SetIconAlignment (this.favoriteColorComboBox, ErrorIconAlignment.MiddleRight);
      favoriteColorErrorProvider.SetIconPadding (this.favoriteColorComboBox, 2);
      favoriteColorErrorProvider.BlinkRate = 1000;
      favoriteColorErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.NeverBlink;
    }
  
    private void nameTextBox1_Validated(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if(IsNameValid())
      {
        // Clear the error, if any, in the error provider.
        nameErrorProvider.SetError(this.nameTextBox1, String.Empty);
      }
      else
      {
        // Set the error if the name is not valid.
        nameErrorProvider.SetError(this.nameTextBox1, "Name is required.");
      }
    }

    private void ageUpDownPicker_Validated(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if (IsAgeTooYoung())
      {
        // Set the error if the age is too young.
        ageErrorProvider.SetError(this.ageUpDownPicker, "Age not old enough");
      }
      else if (IsAgeTooOld())
      {
        // Set the error if the age is too old.
        ageErrorProvider.SetError(this.ageUpDownPicker, "Age is too old");
      }
      else 
      {
        // Clear the error, if any, in the error provider.
        ageErrorProvider.SetError(this.ageUpDownPicker, String.Empty);
      }
    }

    private void favoriteColorComboBox_Validated(object sender, System.EventArgs e) 
    {
      if (!IsColorValid())
      {
        // Set the error if the favorite color is not valid.
        favoriteColorErrorProvider.SetError(this.favoriteColorComboBox, "Must select a color.");
      }
      else
      {
        // Clear the error, if any, in the error provider.
        favoriteColorErrorProvider.SetError(this.favoriteColorComboBox, String.Empty);
      }
    }

    // Functions to verify data.
    private bool IsNameValid() 
    {
      // Determine whether the text box contains a zero-length string.
      return (nameTextBox1.Text.Length > 0);
    }

    private bool IsAgeTooYoung() 
    {
      // Determine whether the age value is less than three.
      return (ageUpDownPicker.Value < 3);
    }

    private bool IsAgeTooOld() 
    {
      // Determine whether the age value is greater than five.
      return (ageUpDownPicker.Value > 5 );
    }

    private bool IsColorValid() 
    {
      // Determine whether the favorite color has a valid value.
      return ((favoriteColorComboBox.SelectedItem != null) &&
        (!favoriteColorComboBox.SelectedItem.ToString().Equals("None")));
    }
  }
}
Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms

Namespace ErrorProvider

  Public NotInheritable Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
  
    Private label1 As System.Windows.Forms.Label
    Private label2 As System.Windows.Forms.Label
    Private label3 As System.Windows.Forms.Label   
    Private label4 As System.Windows.Forms.Label
    Private label5 As System.Windows.Forms.Label
    Private label6 As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents favoriteColorComboBox As System.Windows.Forms.ComboBox 
    Friend WithEvents nameTextBox1 As System.Windows.Forms.TextBox 
    Friend WithEvents ageUpDownPicker As System.Windows.Forms.NumericUpDown   
    Private ageErrorProvider As System.Windows.Forms.ErrorProvider 
    Private nameErrorProvider As System.Windows.Forms.ErrorProvider 
    Private favoriteColorErrorProvider As System.Windows.Forms.ErrorProvider
    
    <System.STAThread()> _
    Public Shared Sub Main()
      System.Windows.Forms.Application.Run(New Form1())
    End Sub

    Public Sub New()
      
      Me.nameTextBox1 = New System.Windows.Forms.TextBox()
      Me.label1 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label2 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.ageUpDownPicker = New System.Windows.Forms.NumericUpDown()
      Me.favoriteColorComboBox = New System.Windows.Forms.ComboBox()
      Me.label3 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label4 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label5 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label6 = New System.Windows.Forms.Label()

      ' Name Label
      Me.label1.Location = New System.Drawing.Point(56, 32)
      Me.label1.Size = New System.Drawing.Size(40, 23)
      Me.label1.Text = "Name:"

      ' Age Label
      Me.label2.Location = New System.Drawing.Point(40, 64)
      Me.label2.Size = New System.Drawing.Size(56, 23)
      Me.label2.Text = "Age (3-5)"

      ' Favorite Color Label
      Me.label3.Location = New System.Drawing.Point(24, 96)
      Me.label3.Size = New System.Drawing.Size(80, 24)
      Me.label3.Text = "Favorite color"

      ' ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink Label
      Me.label4.Location = New System.Drawing.Point(264, 32)
      Me.label4.Size = New System.Drawing.Size(160, 23)
      Me.label4.Text = "ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink"

      ' ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError Label
      Me.label5.Location = New System.Drawing.Point(264, 64)
      Me.label5.Size = New System.Drawing.Size(200, 23)
      Me.label5.Text = "ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError"

      ' ErrorBlinkStyle.NeverBlink Label
      Me.label6.Location = New System.Drawing.Point(264, 96)
      Me.label6.Size = New System.Drawing.Size(200, 23)
      Me.label6.Text = "ErrorBlinkStyle.NeverBlink"

      ' Name TextBox
      Me.nameTextBox1.Location = New System.Drawing.Point(112, 32)
      Me.nameTextBox1.Size = New System.Drawing.Size(120, 20)
      Me.nameTextBox1.TabIndex = 0

      ' Age NumericUpDown
      Me.ageUpDownPicker.Location = New System.Drawing.Point(112, 64)
      Me.ageUpDownPicker.Maximum = New System.Decimal(New Integer() {150, 0, 0, 0})
      Me.ageUpDownPicker.TabIndex = 4

      ' Favorite Color ComboBox
      Me.favoriteColorComboBox.Items.AddRange(New Object() {"None", "Red", "Yellow", _
                                          "Green", "Blue", "Purple"})
      Me.favoriteColorComboBox.Location = New System.Drawing.Point(112, 96)
      Me.favoriteColorComboBox.Size = New System.Drawing.Size(120, 21)
      Me.favoriteColorComboBox.TabIndex = 5

      ' Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
      Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(464, 150)
      Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {Me.label6, Me.label5, Me.label4, _
                     Me.label3, Me.favoriteColorComboBox, Me.ageUpDownPicker, Me.label2, _
                     Me.label1, Me.nameTextBox1})

      Me.Text = "Error Provider Example"

      ' Create and set the ErrorProvider for each data entry control.
   
      nameErrorProvider = New System.Windows.Forms.ErrorProvider()
      nameErrorProvider.SetIconAlignment(Me.nameTextBox1, ErrorIconAlignment.MiddleRight)
      nameErrorProvider.SetIconPadding(Me.nameTextBox1, 2)
      nameErrorProvider.BlinkRate = 1000
      nameErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink
      
      ageErrorProvider = New System.Windows.Forms.ErrorProvider()
      ageErrorProvider.SetIconAlignment(Me.ageUpDownPicker, ErrorIconAlignment.MiddleRight)
      ageErrorProvider.SetIconPadding(Me.ageUpDownPicker, 2)
      ageErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError
      
      favoriteColorErrorProvider = New System.Windows.Forms.ErrorProvider()
      favoriteColorErrorProvider.SetIconAlignment(Me.favoriteColorComboBox, ErrorIconAlignment.MiddleRight)
      favoriteColorErrorProvider.SetIconPadding(Me.favoriteColorComboBox, 2)
      favoriteColorErrorProvider.BlinkRate = 1000
      favoriteColorErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.NeverBlink
    End Sub
 
    Private Sub nameTextBox1_Validated(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles nameTextBox1.Validated
      If IsNameValid() Then
        ' Clear the error, if any, in the error provider.
        nameErrorProvider.SetError(Me.nameTextBox1, String.Empty)
      Else
        ' Set the error if the name is not valid.
        nameErrorProvider.SetError(Me.nameTextBox1, "Name is required.")
      End If 
    End Sub 
       
    Private Sub ageUpDownPicker_Validated(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles ageUpDownPicker.Validated
      If IsAgeTooYoung() Then
        ' Set the error if the age is too young.
        ageErrorProvider.SetError(Me.ageUpDownPicker, "Age not old enough")
      ElseIf IsAgeTooOld() Then
        ' Set the error if the age is too old.
        ageErrorProvider.SetError(Me.ageUpDownPicker, "Age is too old")
      Else
        ' Clear the error, if any, in the error provider.
        ageErrorProvider.SetError(Me.ageUpDownPicker, String.Empty)
      End If
    End Sub
     
    Private Sub favoriteColorComboBox_Validated(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles favoriteColorComboBox.Validated
      If Not IsColorValid() Then
        ' Set the error if the favorite color is not valid.
        favoriteColorErrorProvider.SetError(Me.favoriteColorComboBox, "Must select a color.")      
      Else
        ' Clear the error, if any, in the error provider.
        favoriteColorErrorProvider.SetError(Me.favoriteColorComboBox, String.Empty)
      End If
    End Sub 

    ' Functions to verify data.
    Private Function IsNameValid() As Boolean
      ' Determine whether the text box contains a zero-length string.
      Return nameTextBox1.Text.Length > 0
    End Function 

    Private Function IsAgeTooYoung() As Boolean
      ' Determine whether the age value is less than three.
      Return ageUpDownPicker.Value < 3
    End Function 
    
    
    Private Function IsAgeTooOld() As Boolean
      ' Determine whether the age value is greater than five.
      Return ageUpDownPicker.Value > 5
    End Function 
        
    Private Function IsColorValid() As Boolean
      ' Determine whether the favorite color has a valid value.
      If (favoriteColorComboBox.SelectedItem IsNot Nothing) Then
          If Not(favoriteColorComboBox.SelectedItem.ToString().Equals("None")) Then
            Return true 
          End If
      End If
      Return false
    End Function 

  End Class
End Namespace 'ErrorProvider

Uwagi

Jeśli długość value wartości jest większa niż zero, zostanie wyświetlona ikona błędu, a etykietka narzędzia dla ikony błędu to tekst opisu błędu. Jeśli długość wynosi zero lub value jest null, ikona błędu jest ukryta.

Dotyczy

Zobacz też