ErrorProvider Klasa

Definicja

Udostępnia interfejs użytkownika wskazujący, że w kontrolce formularza jest skojarzony błąd.Provides a user interface for indicating that a control on a form has an error associated with it.

public ref class ErrorProvider : System::ComponentModel::Component, System::ComponentModel::IExtenderProvider, System::ComponentModel::ISupportInitialize
public ref class ErrorProvider : System::ComponentModel::Component, System::ComponentModel::IExtenderProvider
[System.ComponentModel.ComplexBindingProperties("DataSource", "DataMember")]
public class ErrorProvider : System.ComponentModel.Component, System.ComponentModel.IExtenderProvider, System.ComponentModel.ISupportInitialize
public class ErrorProvider : System.ComponentModel.Component, System.ComponentModel.IExtenderProvider
[<System.ComponentModel.ComplexBindingProperties("DataSource", "DataMember")>]
type ErrorProvider = class
  inherit Component
  interface IExtenderProvider
  interface ISupportInitialize
type ErrorProvider = class
  inherit Component
  interface IExtenderProvider
Public Class ErrorProvider
Inherits Component
Implements IExtenderProvider, ISupportInitialize
Public Class ErrorProvider
Inherits Component
Implements IExtenderProvider
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie ErrorProvider klasy w celu powiadomienia użytkownika o błędzie wprowadzania danych.The following code example demonstrates using the ErrorProvider class to notify the user of a data entry error. Przykład tworzy obiekt, Form który zawiera TextBox kontrolkę, NumericUpDown kontrolkę i ComboBox kontrolkę, każdy z nich sprawdza zawartość oraz ErrorProvider dla każdej kontrolki.The example creates a Form that contains a TextBox control, a NumericUpDown control, and a ComboBox control, each validating its content, and an ErrorProvider for each control. W przykładzie są ustawiane opcje ikon błędów przy użyciu BlinkRate właściwości i oraz BlinkStyle SetIconAlignment SetIconPadding metod i.The example sets error icon options using the BlinkRate and BlinkStyle properties and the SetIconAlignment and SetIconPadding methods. SetErrorMetoda jest wywoływana z lub bez odpowiedniego tekstu błędu podczas zdarzenia kontrolki Validated , w zależności od zawartości kontrolki.The SetError method is called with or without appropriate error text during a control's Validated event, depending upon the content in the control.

#using <System.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.Drawing.dll>

using namespace System;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Windows::Forms;
public ref class Form1: public System::Windows::Forms::Form
{
private:
  System::Windows::Forms::Label ^ label1;
  System::Windows::Forms::Label ^ label2;
  System::Windows::Forms::Label ^ label4;
  System::Windows::Forms::Label ^ label5;
  System::Windows::Forms::Label ^ label6;
  System::Windows::Forms::Label ^ label3;
  System::Windows::Forms::TextBox^ nameTextBox1;
  System::Windows::Forms::NumericUpDown^ ageUpDownPicker;
  System::Windows::Forms::ComboBox^ favoriteColorComboBox;
  System::Windows::Forms::ErrorProvider^ ageErrorProvider;
  System::Windows::Forms::ErrorProvider^ nameErrorProvider;
  System::Windows::Forms::ErrorProvider^ favoriteColorErrorProvider;

public:
  Form1()
  {
   this->nameTextBox1 = gcnew System::Windows::Forms::TextBox;
   this->label1 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->label2 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->ageUpDownPicker = gcnew System::Windows::Forms::NumericUpDown;
   this->favoriteColorComboBox = gcnew System::Windows::Forms::ComboBox;
   this->label3 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->label4 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->label5 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->label6 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   
   // Name Label
   this->label1->Location = System::Drawing::Point( 56, 32 );
   this->label1->Size = System::Drawing::Size( 40, 23 );
   this->label1->Text = "Name:";
   
   // Age Label
   this->label2->Location = System::Drawing::Point( 40, 64 );
   this->label2->Size = System::Drawing::Size( 56, 23 );
   this->label2->Text = "Age (3-5)";
   
   // Favorite Color Label
   this->label3->Location = System::Drawing::Point( 24, 96 );
   this->label3->Size = System::Drawing::Size( 80, 24 );
   this->label3->Text = "Favorite color";
   
   // ErrorBlinkStyle::AlwaysBlink Label
   this->label4->Location = System::Drawing::Point( 264, 32 );
   this->label4->Size = System::Drawing::Size( 160, 23 );
   this->label4->Text = "ErrorBlinkStyle::AlwaysBlink";
   
   // ErrorBlinkStyle::BlinkIfDifferentError Label
   this->label5->Location = System::Drawing::Point( 264, 64 );
   this->label5->Size = System::Drawing::Size( 200, 23 );
   this->label5->Text = "ErrorBlinkStyle::BlinkIfDifferentError";
   
   // ErrorBlinkStyle::NeverBlink Label
   this->label6->Location = System::Drawing::Point( 264, 96 );
   this->label6->Size = System::Drawing::Size( 200, 23 );
   this->label6->Text = "ErrorBlinkStyle::NeverBlink";
   
   // Name TextBox
   this->nameTextBox1->Location = System::Drawing::Point( 112, 32 );
   this->nameTextBox1->Size = System::Drawing::Size( 120, 20 );
   this->nameTextBox1->TabIndex = 0;
   this->nameTextBox1->Validated += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::nameTextBox1_Validated );
   
   // Age NumericUpDown
   this->ageUpDownPicker->Location = System::Drawing::Point( 112, 64 );
   array<int>^temp0 = {150,0,0,0};
   this->ageUpDownPicker->Maximum = System::Decimal( temp0 );
   this->ageUpDownPicker->TabIndex = 4;
   this->ageUpDownPicker->Validated += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::ageUpDownPicker_Validated );
   
   // Favorite Color ComboBox
   array<Object^>^temp1 = {"None","Red","Yellow","Green","Blue","Purple"};
   this->favoriteColorComboBox->Items->AddRange( temp1 );
   this->favoriteColorComboBox->Location = System::Drawing::Point( 112, 96 );
   this->favoriteColorComboBox->Size = System::Drawing::Size( 120, 21 );
   this->favoriteColorComboBox->TabIndex = 5;
   this->favoriteColorComboBox->Validated += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::favoriteColorComboBox_Validated );
   
   // Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
   this->ClientSize = System::Drawing::Size( 464, 150 );
   array<System::Windows::Forms::Control^>^temp2 = {this->label6,this->label5,this->label4,this->label3,this->favoriteColorComboBox,this->ageUpDownPicker,this->label2,this->label1,this->nameTextBox1};
   this->Controls->AddRange( temp2 );
   this->Text = "Error Provider Example";
   
   // Create and set the ErrorProvider for each data entry control.
   nameErrorProvider = gcnew System::Windows::Forms::ErrorProvider;
   nameErrorProvider->SetIconAlignment( this->nameTextBox1, ErrorIconAlignment::MiddleRight );
   nameErrorProvider->SetIconPadding( this->nameTextBox1, 2 );
   nameErrorProvider->BlinkRate = 1000;
   nameErrorProvider->BlinkStyle = System::Windows::Forms::ErrorBlinkStyle::AlwaysBlink;
   ageErrorProvider = gcnew System::Windows::Forms::ErrorProvider;
   ageErrorProvider->SetIconAlignment( this->ageUpDownPicker, ErrorIconAlignment::MiddleRight );
   ageErrorProvider->SetIconPadding( this->ageUpDownPicker, 2 );
   ageErrorProvider->BlinkStyle = System::Windows::Forms::ErrorBlinkStyle::BlinkIfDifferentError;
   favoriteColorErrorProvider = gcnew System::Windows::Forms::ErrorProvider;
   favoriteColorErrorProvider->SetIconAlignment( this->favoriteColorComboBox, ErrorIconAlignment::MiddleRight );
   favoriteColorErrorProvider->SetIconPadding( this->favoriteColorComboBox, 2 );
   favoriteColorErrorProvider->BlinkRate = 1000;
   favoriteColorErrorProvider->BlinkStyle = System::Windows::Forms::ErrorBlinkStyle::NeverBlink;
  }


private:

  void nameTextBox1_Validated( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   if ( IsNameValid() )
   {
     
     // Clear the error, if any, in the error provider.
     nameErrorProvider->SetError( this->nameTextBox1, String.Empty );
   }
   else
   {
     
     // Set the error if the name is not valid.
     nameErrorProvider->SetError( this->nameTextBox1, "Name is required." );
   }
  }

  void ageUpDownPicker_Validated( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   if ( IsAgeTooYoung() )
   {
     
     // Set the error if the age is too young.
     ageErrorProvider->SetError( this->ageUpDownPicker, "Age not old enough" );
   }
   else
   if ( IsAgeTooOld() )
   {
     
     // Set the error if the age is too old.
     ageErrorProvider->SetError( this->ageUpDownPicker, "Age is too old" );
   }
   else
   {
     
     // Clear the error, if any, in the error provider.
     ageErrorProvider->SetError( this->ageUpDownPicker, String.Empty );
   }
  }

  void favoriteColorComboBox_Validated( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   if ( !IsColorValid() )
   {
     
     // Set the error if the favorite color is not valid.
     favoriteColorErrorProvider->SetError( this->favoriteColorComboBox, "Must select a color." );
   }
   else
   {
     
     // Clear the error, if any, in the error provider.
     favoriteColorErrorProvider->SetError( this->favoriteColorComboBox, String.Empty );
   }
  }


  // Functions to verify data.
  bool IsNameValid()
  {
   
   // Determine whether the text box contains a zero-length String*.
   return (nameTextBox1->Text->Length > 0);
  }

  bool IsAgeTooYoung()
  {
   
   // Determine whether the age value is less than three.
   return (ageUpDownPicker->Value < 3);
  }

  bool IsAgeTooOld()
  {
   
   // Determine whether the age value is greater than five.
   return (ageUpDownPicker->Value > 5);
  }

  bool IsColorValid()
  {
   
   // Determine whether the favorite color has a valid value.
   return ((favoriteColorComboBox->SelectedItem != 0) && ( !favoriteColorComboBox->SelectedItem->Equals( "None" )));
  }

};


[STAThread]
int main()
{
  Application::Run( gcnew Form1 );
}

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace ErrorProvider
{
  public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.Label label2;
    private System.Windows.Forms.Label label4;
    private System.Windows.Forms.Label label5;
    private System.Windows.Forms.Label label6;
    private System.Windows.Forms.Label label3;
    private System.Windows.Forms.TextBox nameTextBox1;
    private System.Windows.Forms.NumericUpDown ageUpDownPicker;
    private System.Windows.Forms.ComboBox favoriteColorComboBox;
    private System.Windows.Forms.ErrorProvider ageErrorProvider;
    private System.Windows.Forms.ErrorProvider nameErrorProvider;
    private System.Windows.Forms.ErrorProvider favoriteColorErrorProvider;

    [STAThread]
    static void Main() 
    {
      Application.Run(new Form1());
    }

    public Form1()
    {
      this.nameTextBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.ageUpDownPicker = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
      this.favoriteColorComboBox = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label6 = new System.Windows.Forms.Label();

      // Name Label
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(56, 32);
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(40, 23);
      this.label1.Text = "Name:";

      // Age Label
      this.label2.Location = new System.Drawing.Point(40, 64);
      this.label2.Size = new System.Drawing.Size(56, 23);
      this.label2.Text = "Age (3-5)";      

      // Favorite Color Label
      this.label3.Location = new System.Drawing.Point(24, 96);
      this.label3.Size = new System.Drawing.Size(80, 24);
      this.label3.Text = "Favorite color";

      // ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink Label
      this.label4.Location = new System.Drawing.Point(264, 32);
      this.label4.Size = new System.Drawing.Size(160, 23);
      this.label4.Text = "ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink";

      // ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError Label
      this.label5.Location = new System.Drawing.Point(264, 64);
      this.label5.Size = new System.Drawing.Size(200, 23);
      this.label5.Text = "ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError";

      // ErrorBlinkStyle.NeverBlink Label
      this.label6.Location = new System.Drawing.Point(264, 96);
      this.label6.Size = new System.Drawing.Size(200, 23);
      this.label6.Text = "ErrorBlinkStyle.NeverBlink";

      // Name TextBox
      this.nameTextBox1.Location = new System.Drawing.Point(112, 32);
      this.nameTextBox1.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
      this.nameTextBox1.TabIndex = 0;
      this.nameTextBox1.Validated += new System.EventHandler(this.nameTextBox1_Validated);

      // Age NumericUpDown
      this.ageUpDownPicker.Location = new System.Drawing.Point(112, 64);
      this.ageUpDownPicker.Maximum = new System.Decimal(new int[] {150,0,0,0});
      this.ageUpDownPicker.TabIndex = 4;
      this.ageUpDownPicker.Validated += new System.EventHandler(this.ageUpDownPicker_Validated);

      // Favorite Color ComboBox
      this.favoriteColorComboBox.Items.AddRange(new object[] {"None","Red","Yellow",
                                  "Green","Blue","Purple"});
      this.favoriteColorComboBox.Location = new System.Drawing.Point(112, 96);
      this.favoriteColorComboBox.Size = new System.Drawing.Size(120, 21);
      this.favoriteColorComboBox.TabIndex = 5;
      this.favoriteColorComboBox.Validated += new System.EventHandler(this.favoriteColorComboBox_Validated);

      // Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(464, 150);
      this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
                    this.label6,this.label5,this.label4,this.label3,
                    this.favoriteColorComboBox,this.ageUpDownPicker,
                    this.label2,this.label1,this.nameTextBox1});
      this.Text = "Error Provider Example";

      // Create and set the ErrorProvider for each data entry control.

      nameErrorProvider = new System.Windows.Forms.ErrorProvider();
      nameErrorProvider.SetIconAlignment (this.nameTextBox1, ErrorIconAlignment.MiddleRight);
      nameErrorProvider.SetIconPadding (this.nameTextBox1, 2);
      nameErrorProvider.BlinkRate = 1000;
      nameErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink;

      ageErrorProvider = new System.Windows.Forms.ErrorProvider();
      ageErrorProvider.SetIconAlignment (this.ageUpDownPicker, ErrorIconAlignment.MiddleRight);
      ageErrorProvider.SetIconPadding (this.ageUpDownPicker, 2);
      ageErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError;

      favoriteColorErrorProvider = new System.Windows.Forms.ErrorProvider();
      favoriteColorErrorProvider.SetIconAlignment (this.favoriteColorComboBox, ErrorIconAlignment.MiddleRight);
      favoriteColorErrorProvider.SetIconPadding (this.favoriteColorComboBox, 2);
      favoriteColorErrorProvider.BlinkRate = 1000;
      favoriteColorErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.NeverBlink;
    }
  
    private void nameTextBox1_Validated(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if(IsNameValid())
      {
        // Clear the error, if any, in the error provider.
        nameErrorProvider.SetError(this.nameTextBox1, String.Empty);
      }
      else
      {
        // Set the error if the name is not valid.
        nameErrorProvider.SetError(this.nameTextBox1, "Name is required.");
      }
    }

    private void ageUpDownPicker_Validated(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if (IsAgeTooYoung())
      {
        // Set the error if the age is too young.
        ageErrorProvider.SetError(this.ageUpDownPicker, "Age not old enough");
      }
      else if (IsAgeTooOld())
      {
        // Set the error if the age is too old.
        ageErrorProvider.SetError(this.ageUpDownPicker, "Age is too old");
      }
      else 
      {
        // Clear the error, if any, in the error provider.
        ageErrorProvider.SetError(this.ageUpDownPicker, String.Empty);
      }
    }

    private void favoriteColorComboBox_Validated(object sender, System.EventArgs e) 
    {
      if (!IsColorValid())
      {
        // Set the error if the favorite color is not valid.
        favoriteColorErrorProvider.SetError(this.favoriteColorComboBox, "Must select a color.");
      }
      else
      {
        // Clear the error, if any, in the error provider.
        favoriteColorErrorProvider.SetError(this.favoriteColorComboBox, String.Empty);
      }
    }

    // Functions to verify data.
    private bool IsNameValid() 
    {
      // Determine whether the text box contains a zero-length string.
      return (nameTextBox1.Text.Length > 0);
    }

    private bool IsAgeTooYoung() 
    {
      // Determine whether the age value is less than three.
      return (ageUpDownPicker.Value < 3);
    }

    private bool IsAgeTooOld() 
    {
      // Determine whether the age value is greater than five.
      return (ageUpDownPicker.Value > 5 );
    }

    private bool IsColorValid() 
    {
      // Determine whether the favorite color has a valid value.
      return ((favoriteColorComboBox.SelectedItem != null) &&
        (!favoriteColorComboBox.SelectedItem.ToString().Equals("None")));
    }
  }
}
Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms

Namespace ErrorProvider

  Public NotInheritable Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
  
    Private label1 As System.Windows.Forms.Label
    Private label2 As System.Windows.Forms.Label
    Private label3 As System.Windows.Forms.Label   
    Private label4 As System.Windows.Forms.Label
    Private label5 As System.Windows.Forms.Label
    Private label6 As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents favoriteColorComboBox As System.Windows.Forms.ComboBox 
    Friend WithEvents nameTextBox1 As System.Windows.Forms.TextBox 
    Friend WithEvents ageUpDownPicker As System.Windows.Forms.NumericUpDown   
    Private ageErrorProvider As System.Windows.Forms.ErrorProvider 
    Private nameErrorProvider As System.Windows.Forms.ErrorProvider 
    Private favoriteColorErrorProvider As System.Windows.Forms.ErrorProvider
    
    <System.STAThread()> _
    Public Shared Sub Main()
      System.Windows.Forms.Application.Run(New Form1())
    End Sub

    Public Sub New()
      
      Me.nameTextBox1 = New System.Windows.Forms.TextBox()
      Me.label1 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label2 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.ageUpDownPicker = New System.Windows.Forms.NumericUpDown()
      Me.favoriteColorComboBox = New System.Windows.Forms.ComboBox()
      Me.label3 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label4 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label5 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label6 = New System.Windows.Forms.Label()

      ' Name Label
      Me.label1.Location = New System.Drawing.Point(56, 32)
      Me.label1.Size = New System.Drawing.Size(40, 23)
      Me.label1.Text = "Name:"

      ' Age Label
      Me.label2.Location = New System.Drawing.Point(40, 64)
      Me.label2.Size = New System.Drawing.Size(56, 23)
      Me.label2.Text = "Age (3-5)"

      ' Favorite Color Label
      Me.label3.Location = New System.Drawing.Point(24, 96)
      Me.label3.Size = New System.Drawing.Size(80, 24)
      Me.label3.Text = "Favorite color"

      ' ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink Label
      Me.label4.Location = New System.Drawing.Point(264, 32)
      Me.label4.Size = New System.Drawing.Size(160, 23)
      Me.label4.Text = "ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink"

      ' ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError Label
      Me.label5.Location = New System.Drawing.Point(264, 64)
      Me.label5.Size = New System.Drawing.Size(200, 23)
      Me.label5.Text = "ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError"

      ' ErrorBlinkStyle.NeverBlink Label
      Me.label6.Location = New System.Drawing.Point(264, 96)
      Me.label6.Size = New System.Drawing.Size(200, 23)
      Me.label6.Text = "ErrorBlinkStyle.NeverBlink"

      ' Name TextBox
      Me.nameTextBox1.Location = New System.Drawing.Point(112, 32)
      Me.nameTextBox1.Size = New System.Drawing.Size(120, 20)
      Me.nameTextBox1.TabIndex = 0

      ' Age NumericUpDown
      Me.ageUpDownPicker.Location = New System.Drawing.Point(112, 64)
      Me.ageUpDownPicker.Maximum = New System.Decimal(New Integer() {150, 0, 0, 0})
      Me.ageUpDownPicker.TabIndex = 4

      ' Favorite Color ComboBox
      Me.favoriteColorComboBox.Items.AddRange(New Object() {"None", "Red", "Yellow", _
                                          "Green", "Blue", "Purple"})
      Me.favoriteColorComboBox.Location = New System.Drawing.Point(112, 96)
      Me.favoriteColorComboBox.Size = New System.Drawing.Size(120, 21)
      Me.favoriteColorComboBox.TabIndex = 5

      ' Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
      Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(464, 150)
      Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {Me.label6, Me.label5, Me.label4, _
                     Me.label3, Me.favoriteColorComboBox, Me.ageUpDownPicker, Me.label2, _
                     Me.label1, Me.nameTextBox1})

      Me.Text = "Error Provider Example"

      ' Create and set the ErrorProvider for each data entry control.
   
      nameErrorProvider = New System.Windows.Forms.ErrorProvider()
      nameErrorProvider.SetIconAlignment(Me.nameTextBox1, ErrorIconAlignment.MiddleRight)
      nameErrorProvider.SetIconPadding(Me.nameTextBox1, 2)
      nameErrorProvider.BlinkRate = 1000
      nameErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink
      
      ageErrorProvider = New System.Windows.Forms.ErrorProvider()
      ageErrorProvider.SetIconAlignment(Me.ageUpDownPicker, ErrorIconAlignment.MiddleRight)
      ageErrorProvider.SetIconPadding(Me.ageUpDownPicker, 2)
      ageErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError
      
      favoriteColorErrorProvider = New System.Windows.Forms.ErrorProvider()
      favoriteColorErrorProvider.SetIconAlignment(Me.favoriteColorComboBox, ErrorIconAlignment.MiddleRight)
      favoriteColorErrorProvider.SetIconPadding(Me.favoriteColorComboBox, 2)
      favoriteColorErrorProvider.BlinkRate = 1000
      favoriteColorErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.NeverBlink
    End Sub
 
    Private Sub nameTextBox1_Validated(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles nameTextBox1.Validated
      If IsNameValid() Then
        ' Clear the error, if any, in the error provider.
        nameErrorProvider.SetError(Me.nameTextBox1, String.Empty)
      Else
        ' Set the error if the name is not valid.
        nameErrorProvider.SetError(Me.nameTextBox1, "Name is required.")
      End If 
    End Sub 
       
    Private Sub ageUpDownPicker_Validated(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles ageUpDownPicker.Validated
      If IsAgeTooYoung() Then
        ' Set the error if the age is too young.
        ageErrorProvider.SetError(Me.ageUpDownPicker, "Age not old enough")
      ElseIf IsAgeTooOld() Then
        ' Set the error if the age is too old.
        ageErrorProvider.SetError(Me.ageUpDownPicker, "Age is too old")
      Else
        ' Clear the error, if any, in the error provider.
        ageErrorProvider.SetError(Me.ageUpDownPicker, String.Empty)
      End If
    End Sub
     
    Private Sub favoriteColorComboBox_Validated(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles favoriteColorComboBox.Validated
      If Not IsColorValid() Then
        ' Set the error if the favorite color is not valid.
        favoriteColorErrorProvider.SetError(Me.favoriteColorComboBox, "Must select a color.")      
      Else
        ' Clear the error, if any, in the error provider.
        favoriteColorErrorProvider.SetError(Me.favoriteColorComboBox, String.Empty)
      End If
    End Sub 

    ' Functions to verify data.
    Private Function IsNameValid() As Boolean
      ' Determine whether the text box contains a zero-length string.
      Return nameTextBox1.Text.Length > 0
    End Function 

    Private Function IsAgeTooYoung() As Boolean
      ' Determine whether the age value is less than three.
      Return ageUpDownPicker.Value < 3
    End Function 
    
    
    Private Function IsAgeTooOld() As Boolean
      ' Determine whether the age value is greater than five.
      Return ageUpDownPicker.Value > 5
    End Function 
        
    Private Function IsColorValid() As Boolean
      ' Determine whether the favorite color has a valid value.
      If (favoriteColorComboBox.SelectedItem IsNot Nothing) Then
          If Not(favoriteColorComboBox.SelectedItem.ToString().Equals("None")) Then
            Return true 
          End If
      End If
      Return false
    End Function 

  End Class
End Namespace 'ErrorProvider 

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak użyć ErrorProvider elementu with DataSource a i, DataMember Aby wskazać użytkownikowi błąd danych.The following code example shows how to use the ErrorProvider with a DataSource and DataMember to indicate a data error to the user.

private:
  void InitializeComponent()
  {
   
   // Standard control setup.
   //....
   // You set the DataSource to a data set, and the DataMember to a table.
   errorProvider1->DataSource = dataSet1;
   errorProvider1->DataMember = dataTable1->TableName;
   errorProvider1->ContainerControl = this;
   errorProvider1->BlinkRate = 200;
   
   //...
   // Since the ErrorProvider control does not have a visible component,
   // it does not need to be added to the form. 
  }


private:
  void buttonSave_Click( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   
   // Checks for a bad post code.
   DataTable^ CustomersTable;
   CustomersTable = dataSet1->Tables[ "Customers" ];
   System::Collections::IEnumerator^ myEnum = (CustomersTable->Rows)->GetEnumerator();
   while ( myEnum->MoveNext() )
   {
     DataRow^ row = safe_cast<DataRow^>(myEnum->Current);
     if ( Convert::ToBoolean( row[ "PostalCodeIsNull" ] ) )
     {
      row->RowError = "The Customer details contain errors";
      row->SetColumnError( "PostalCode", "Postal Code required" );
     }
   }
  }
private void InitializeComponent()
 {
   // Standard control setup.
   //....
   // You set the DataSource to a data set, and the DataMember to a table.
   errorProvider1.DataSource = dataSet1 ;
   errorProvider1.DataMember = dataTable1.TableName ;
   errorProvider1.ContainerControl = this ;
   errorProvider1.BlinkRate = 200 ;
   //...
   // Since the ErrorProvider control does not have a visible component,
   // it does not need to be added to the form. 
 }
 
 private void buttonSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
 {
   // Checks for a bad post code.
   DataTable CustomersTable;
   CustomersTable = dataSet1.Tables["Customers"];
   foreach (DataRow row in (CustomersTable.Rows)) 
   {
     if (Convert.ToBoolean(row["PostalCodeIsNull"])) 
     {
       row.RowError="The Customer details contain errors";
       row.SetColumnError("PostalCode", "Postal Code required");
     } 
   } 
 }

Private Sub InitializeComponent()
  ' Standard control setup.
  '....         
  ' You set the DataSource to a data set, and the DataMember to a table.
  errorProvider1.DataSource = dataSet1
  errorProvider1.DataMember = dataTable1.TableName
  errorProvider1.ContainerControl = Me
  errorProvider1.BlinkRate = 200
End Sub
 '...
' Since the ErrorProvider control does not have a visible component,
' it does not need to be added to the form. 

Private Sub buttonSave_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
  ' Checks for a bad post code.
  Dim CustomersTable As DataTable
  CustomersTable = dataSet1.Tables("Customers")
  Dim row As DataRow
  For Each row In CustomersTable.Rows
    If Convert.ToBoolean(row("PostalCodeIsNull")) Then
      row.RowError = "The Customer details contain errors"
      row.SetColumnError("PostalCode", "Postal Code required")
    End If
  Next row
End Sub

Uwagi

ErrorProvider przedstawia prosty mechanizm wskazujący użytkownikowi końcowemu, że formant w formularzu ma związany z nim błąd.ErrorProvider presents a simple mechanism for indicating to the end user that a control on a form has an error associated with it. Jeśli dla kontrolki określono ciąg opisu błędu, obok kontrolki pojawia się ikona.If an error description string is specified for the control, an icon appears next to the control. Ikona jest błysku w sposób określony przez BlinkStyle , według stawki określonej przez BlinkRate .The icon flashes in the manner specified by BlinkStyle, at the rate specified by BlinkRate. Gdy wskaźnik myszy znajduje się nad ikoną, zostanie wyświetlona etykietka narzędzia przedstawiająca ciąg opisu błędu.When the mouse hovers over the icon, a ToolTip appears showing the error description string.

Zwykle używasz ErrorProvider skojarzenia z kontrolkami związanymi z danymi.Typically, you use ErrorProvider in association with data-bound controls. W przypadku używania ErrorProvider z kontrolkami powiązanymi z danymi należy określić ContainerControl , w konstruktorze lub przez ustawienie ContainerControl właściwości.When using ErrorProvider with data-bound controls, you must specify the ContainerControl, either in the constructor or by setting the ContainerControl property.

Uwaga

ErrorProviderSkładnik nie zapewnia wbudowanej obsługi dla klientów ułatwień dostępu.The ErrorProvider component does not provide built-in support for accessibility clients. Aby aplikacja była dostępna podczas korzystania z tego składnika, należy podać dodatkowy, dostępny mechanizm przesyłania opinii.To make your application accessible when using this component, you must provide an additional, accessible feedback mechanism.

Konstruktory

ErrorProvider()

Inicjuje nowe wystąpienie ErrorProvider klasy i inicjuje domyślne ustawienia dla BlinkRate , BlinkStyle i Icon .Initializes a new instance of the ErrorProvider class and initializes the default settings for BlinkRate, BlinkStyle, and the Icon.

ErrorProvider(ContainerControl)

Inicjuje nowe wystąpienie ErrorProvider klasy dołączonej do kontenera.Initializes a new instance of the ErrorProvider class attached to a container.

ErrorProvider(IContainer)

Inicjuje nowe wystąpienie ErrorProvider klasy dołączonej do IContainer implementacji.Initializes a new instance of the ErrorProvider class attached to an IContainer implementation.

Właściwości

BlinkRate

Pobiera lub ustawia szybkość, z jaką nabłyska ikona błędu.Gets or sets the rate at which the error icon flashes.

BlinkStyle

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, kiedy zmienia się ikona błędu.Gets or sets a value indicating when the error icon flashes.

CanRaiseEvents

Pobiera wartość wskazującą, czy składnik może zgłosić zdarzenie.Gets a value indicating whether the component can raise an event.

(Odziedziczone po Component)
Container

Pobiera IContainer , który zawiera Component .Gets the IContainer that contains the Component.

(Odziedziczone po Component)
ContainerControl

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą kontrolkę Parent dla tego elementu ErrorProvider .Gets or sets a value indicating the parent control for this ErrorProvider.

DataMember

Pobiera lub ustawia listę w ramach źródła danych do monitorowania.Gets or sets the list within a data source to monitor.

DataSource

Pobiera lub ustawia źródło danych, które ErrorProvider monitoruje.Gets or sets the data source that the ErrorProvider monitors.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy Component jest aktualnie w trybie projektowania.Gets a value that indicates whether the Component is currently in design mode.

(Odziedziczone po Component)
Events

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń, które są dołączone do tego elementu Component .Gets the list of event handlers that are attached to this Component.

(Odziedziczone po Component)
Icon

Pobiera lub ustawia wartość Icon wyświetlaną obok kontrolki, gdy dla kontrolki ustawiono ciąg opisu błędu.Gets or sets the Icon that is displayed next to a control when an error description string has been set for the control.

RightToLeft

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy składnik jest używany w ustawieniach regionalnych, które obsługują czcionki od prawej do lewej.Gets or sets a value that indicates whether the component is used in a locale that supports right-to-left fonts.

Site

Pobiera lub ustawia wartość ISite Component .Gets or sets the ISite of the Component.

Tag

Pobiera lub ustawia obiekt, który zawiera dane dotyczące składnika.Gets or sets an object that contains data about the component.

Metody

BindToDataAndErrors(Object, String)

Zapewnia metodę do ustawiania zarówno, DataSource jak i DataMember w czasie wykonywania.Provides a method to set both the DataSource and DataMember at run time.

CanExtend(Object)

Pobiera wartość wskazującą, czy formant może zostać rozszerzony.Gets a value indicating whether a control can be extended.

Clear()

Czyści wszystkie ustawienia skojarzone z tym składnikiem.Clears all settings associated with this component.

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt, który zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikacji z obiektem zdalnym.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.Releases all resources used by the Component.

(Odziedziczone po Component)
Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element Component i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the Component and optionally releases the managed resources.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetError(Control)

Zwraca bieżący ciąg opisu błędu dla określonej kontrolki.Returns the current error description string for the specified control.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetIconAlignment(Control)

Pobiera wartość wskazującą, gdzie ikona błędu powinna zostać umieszczona w odniesieniu do kontrolki.Gets a value indicating where the error icon should be placed in relation to the control.

GetIconPadding(Control)

Zwraca ilość dodatkowego miejsca, która ma pozostać obok ikony błędu.Returns the amount of extra space to leave next to the error icon.

GetLifetimeService()
Nieaktualne.

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetService(Type)

Zwraca obiekt, który reprezentuje usługę dostarczoną przez Component lub przez Container .Returns an object that represents a service provided by the Component or by its Container.

(Odziedziczone po Component)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InitializeLifetimeService()
Nieaktualne.

Uzyskuje obiekt usługi istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy skróconą kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
OnRightToLeftChanged(EventArgs)

Podnosi RightToLeftChanged zdarzenie.Raises the RightToLeftChanged event.

SetError(Control, String)

Ustawia ciąg opisu błędu dla określonej kontrolki.Sets the error description string for the specified control.

SetIconAlignment(Control, ErrorIconAlignment)

Ustawia lokalizację, w której należy umieścić ikonę błędu w odniesieniu do kontrolki.Sets the location where the error icon should be placed in relation to the control.

SetIconPadding(Control, Int32)

Ustawia ilość dodatkowego miejsca do opuszczenia między określoną kontrolką a ikoną błędu.Sets the amount of extra space to leave between the specified control and the error icon.

ToString()

Zwraca wartość String zawierającą nazwę Component (jeśli istnieje).Returns a String containing the name of the Component, if any. Ta metoda nie powinna być przesłaniana.This method should not be overridden.

(Odziedziczone po Component)
UpdateBinding()

Udostępnia metodę aktualizacji powiązań DataSource , DataMember i tekstu błędu.Provides a method to update the bindings of the DataSource, DataMember, and the error text.

Zdarzenia

Disposed

Występuje, gdy składnik zostanie usunięty przez wywołanie Dispose() metody.Occurs when the component is disposed by a call to the Dispose() method.

(Odziedziczone po Component)
RightToLeftChanged

Występuje po RightToLeft zmianie wartości właściwości.Occurs when the RightToLeft property changes value.

Jawne implementacje interfejsu

ISupportInitialize.BeginInit()

Sygnalizuje obiekt, który uruchamia inicjalizację.Signals the object that initialization is starting.

ISupportInitialize.EndInit()

Sygnalizuje obiekt, który zakończył inicjowanie.Signals the object that initialization is complete.

Dotyczy