ErrorProvider Klasa

Definicja

Udostępnia interfejs użytkownika wskazujący, że kontrolka w formularzu ma skojarzony z nim błąd.

public ref class ErrorProvider : System::ComponentModel::Component, System::ComponentModel::IExtenderProvider
public ref class ErrorProvider : System::ComponentModel::Component, System::ComponentModel::IExtenderProvider, System::ComponentModel::ISupportInitialize
public class ErrorProvider : System.ComponentModel.Component, System.ComponentModel.IExtenderProvider
[System.ComponentModel.ComplexBindingProperties("DataSource", "DataMember")]
public class ErrorProvider : System.ComponentModel.Component, System.ComponentModel.IExtenderProvider, System.ComponentModel.ISupportInitialize
type ErrorProvider = class
  inherit Component
  interface IExtenderProvider
[<System.ComponentModel.ComplexBindingProperties("DataSource", "DataMember")>]
type ErrorProvider = class
  inherit Component
  interface IExtenderProvider
  interface ISupportInitialize
Public Class ErrorProvider
Inherits Component
Implements IExtenderProvider
Public Class ErrorProvider
Inherits Component
Implements IExtenderProvider, ISupportInitialize
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu przedstawia użycie ErrorProvider klasy w celu powiadomienia użytkownika o błędzie wprowadzania danych. W przykładzie zostanie utworzona Form kontrolka zawierająca kontrolkę TextBox , kontrolkę NumericUpDown i kontrolkę ComboBox , z których każda jest weryfikowana jego zawartość, oraz dla ErrorProvider każdej kontrolki. Przykład ustawia opcje ikony błędów przy użyciu BlinkRate właściwości i BlinkStyle i SetIconAlignment metod i SetIconPadding . Metoda jest wywoływana SetError przy użyciu lub bez odpowiedniego tekstu błędu podczas zdarzenia kontrolki Validated , w zależności od zawartości kontrolki.

#using <System.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>
#using <System.Drawing.dll>

using namespace System;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Windows::Forms;
public ref class Form1: public System::Windows::Forms::Form
{
private:
  System::Windows::Forms::Label ^ label1;
  System::Windows::Forms::Label ^ label2;
  System::Windows::Forms::Label ^ label4;
  System::Windows::Forms::Label ^ label5;
  System::Windows::Forms::Label ^ label6;
  System::Windows::Forms::Label ^ label3;
  System::Windows::Forms::TextBox^ nameTextBox1;
  System::Windows::Forms::NumericUpDown^ ageUpDownPicker;
  System::Windows::Forms::ComboBox^ favoriteColorComboBox;
  System::Windows::Forms::ErrorProvider^ ageErrorProvider;
  System::Windows::Forms::ErrorProvider^ nameErrorProvider;
  System::Windows::Forms::ErrorProvider^ favoriteColorErrorProvider;

public:
  Form1()
  {
   this->nameTextBox1 = gcnew System::Windows::Forms::TextBox;
   this->label1 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->label2 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->ageUpDownPicker = gcnew System::Windows::Forms::NumericUpDown;
   this->favoriteColorComboBox = gcnew System::Windows::Forms::ComboBox;
   this->label3 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->label4 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->label5 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   this->label6 = gcnew System::Windows::Forms::Label;
   
   // Name Label
   this->label1->Location = System::Drawing::Point( 56, 32 );
   this->label1->Size = System::Drawing::Size( 40, 23 );
   this->label1->Text = "Name:";
   
   // Age Label
   this->label2->Location = System::Drawing::Point( 40, 64 );
   this->label2->Size = System::Drawing::Size( 56, 23 );
   this->label2->Text = "Age (3-5)";
   
   // Favorite Color Label
   this->label3->Location = System::Drawing::Point( 24, 96 );
   this->label3->Size = System::Drawing::Size( 80, 24 );
   this->label3->Text = "Favorite color";
   
   // ErrorBlinkStyle::AlwaysBlink Label
   this->label4->Location = System::Drawing::Point( 264, 32 );
   this->label4->Size = System::Drawing::Size( 160, 23 );
   this->label4->Text = "ErrorBlinkStyle::AlwaysBlink";
   
   // ErrorBlinkStyle::BlinkIfDifferentError Label
   this->label5->Location = System::Drawing::Point( 264, 64 );
   this->label5->Size = System::Drawing::Size( 200, 23 );
   this->label5->Text = "ErrorBlinkStyle::BlinkIfDifferentError";
   
   // ErrorBlinkStyle::NeverBlink Label
   this->label6->Location = System::Drawing::Point( 264, 96 );
   this->label6->Size = System::Drawing::Size( 200, 23 );
   this->label6->Text = "ErrorBlinkStyle::NeverBlink";
   
   // Name TextBox
   this->nameTextBox1->Location = System::Drawing::Point( 112, 32 );
   this->nameTextBox1->Size = System::Drawing::Size( 120, 20 );
   this->nameTextBox1->TabIndex = 0;
   this->nameTextBox1->Validated += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::nameTextBox1_Validated );
   
   // Age NumericUpDown
   this->ageUpDownPicker->Location = System::Drawing::Point( 112, 64 );
   array<int>^temp0 = {150,0,0,0};
   this->ageUpDownPicker->Maximum = System::Decimal( temp0 );
   this->ageUpDownPicker->TabIndex = 4;
   this->ageUpDownPicker->Validated += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::ageUpDownPicker_Validated );
   
   // Favorite Color ComboBox
   array<Object^>^temp1 = {"None","Red","Yellow","Green","Blue","Purple"};
   this->favoriteColorComboBox->Items->AddRange( temp1 );
   this->favoriteColorComboBox->Location = System::Drawing::Point( 112, 96 );
   this->favoriteColorComboBox->Size = System::Drawing::Size( 120, 21 );
   this->favoriteColorComboBox->TabIndex = 5;
   this->favoriteColorComboBox->Validated += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::favoriteColorComboBox_Validated );
   
   // Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
   this->ClientSize = System::Drawing::Size( 464, 150 );
   array<System::Windows::Forms::Control^>^temp2 = {this->label6,this->label5,this->label4,this->label3,this->favoriteColorComboBox,this->ageUpDownPicker,this->label2,this->label1,this->nameTextBox1};
   this->Controls->AddRange( temp2 );
   this->Text = "Error Provider Example";
   
   // Create and set the ErrorProvider for each data entry control.
   nameErrorProvider = gcnew System::Windows::Forms::ErrorProvider;
   nameErrorProvider->SetIconAlignment( this->nameTextBox1, ErrorIconAlignment::MiddleRight );
   nameErrorProvider->SetIconPadding( this->nameTextBox1, 2 );
   nameErrorProvider->BlinkRate = 1000;
   nameErrorProvider->BlinkStyle = System::Windows::Forms::ErrorBlinkStyle::AlwaysBlink;
   ageErrorProvider = gcnew System::Windows::Forms::ErrorProvider;
   ageErrorProvider->SetIconAlignment( this->ageUpDownPicker, ErrorIconAlignment::MiddleRight );
   ageErrorProvider->SetIconPadding( this->ageUpDownPicker, 2 );
   ageErrorProvider->BlinkStyle = System::Windows::Forms::ErrorBlinkStyle::BlinkIfDifferentError;
   favoriteColorErrorProvider = gcnew System::Windows::Forms::ErrorProvider;
   favoriteColorErrorProvider->SetIconAlignment( this->favoriteColorComboBox, ErrorIconAlignment::MiddleRight );
   favoriteColorErrorProvider->SetIconPadding( this->favoriteColorComboBox, 2 );
   favoriteColorErrorProvider->BlinkRate = 1000;
   favoriteColorErrorProvider->BlinkStyle = System::Windows::Forms::ErrorBlinkStyle::NeverBlink;
  }


private:

  void nameTextBox1_Validated( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   if ( IsNameValid() )
   {
     
     // Clear the error, if any, in the error provider.
     nameErrorProvider->SetError( this->nameTextBox1, String.Empty );
   }
   else
   {
     
     // Set the error if the name is not valid.
     nameErrorProvider->SetError( this->nameTextBox1, "Name is required." );
   }
  }

  void ageUpDownPicker_Validated( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   if ( IsAgeTooYoung() )
   {
     
     // Set the error if the age is too young.
     ageErrorProvider->SetError( this->ageUpDownPicker, "Age not old enough" );
   }
   else
   if ( IsAgeTooOld() )
   {
     
     // Set the error if the age is too old.
     ageErrorProvider->SetError( this->ageUpDownPicker, "Age is too old" );
   }
   else
   {
     
     // Clear the error, if any, in the error provider.
     ageErrorProvider->SetError( this->ageUpDownPicker, String.Empty );
   }
  }

  void favoriteColorComboBox_Validated( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   if ( !IsColorValid() )
   {
     
     // Set the error if the favorite color is not valid.
     favoriteColorErrorProvider->SetError( this->favoriteColorComboBox, "Must select a color." );
   }
   else
   {
     
     // Clear the error, if any, in the error provider.
     favoriteColorErrorProvider->SetError( this->favoriteColorComboBox, String.Empty );
   }
  }


  // Functions to verify data.
  bool IsNameValid()
  {
   
   // Determine whether the text box contains a zero-length String*.
   return (nameTextBox1->Text->Length > 0);
  }

  bool IsAgeTooYoung()
  {
   
   // Determine whether the age value is less than three.
   return (ageUpDownPicker->Value < 3);
  }

  bool IsAgeTooOld()
  {
   
   // Determine whether the age value is greater than five.
   return (ageUpDownPicker->Value > 5);
  }

  bool IsColorValid()
  {
   
   // Determine whether the favorite color has a valid value.
   return ((favoriteColorComboBox->SelectedItem != 0) && ( !favoriteColorComboBox->SelectedItem->Equals( "None" )));
  }

};


[STAThread]
int main()
{
  Application::Run( gcnew Form1 );
}
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace ErrorProvider
{
  public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    private System.Windows.Forms.Label label1;
    private System.Windows.Forms.Label label2;
    private System.Windows.Forms.Label label4;
    private System.Windows.Forms.Label label5;
    private System.Windows.Forms.Label label6;
    private System.Windows.Forms.Label label3;
    private System.Windows.Forms.TextBox nameTextBox1;
    private System.Windows.Forms.NumericUpDown ageUpDownPicker;
    private System.Windows.Forms.ComboBox favoriteColorComboBox;
    private System.Windows.Forms.ErrorProvider ageErrorProvider;
    private System.Windows.Forms.ErrorProvider nameErrorProvider;
    private System.Windows.Forms.ErrorProvider favoriteColorErrorProvider;

    [STAThread]
    static void Main() 
    {
      Application.Run(new Form1());
    }

    public Form1()
    {
      this.nameTextBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.ageUpDownPicker = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
      this.favoriteColorComboBox = new System.Windows.Forms.ComboBox();
      this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.label6 = new System.Windows.Forms.Label();

      // Name Label
      this.label1.Location = new System.Drawing.Point(56, 32);
      this.label1.Size = new System.Drawing.Size(40, 23);
      this.label1.Text = "Name:";

      // Age Label
      this.label2.Location = new System.Drawing.Point(40, 64);
      this.label2.Size = new System.Drawing.Size(56, 23);
      this.label2.Text = "Age (3-5)";      

      // Favorite Color Label
      this.label3.Location = new System.Drawing.Point(24, 96);
      this.label3.Size = new System.Drawing.Size(80, 24);
      this.label3.Text = "Favorite color";

      // ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink Label
      this.label4.Location = new System.Drawing.Point(264, 32);
      this.label4.Size = new System.Drawing.Size(160, 23);
      this.label4.Text = "ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink";

      // ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError Label
      this.label5.Location = new System.Drawing.Point(264, 64);
      this.label5.Size = new System.Drawing.Size(200, 23);
      this.label5.Text = "ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError";

      // ErrorBlinkStyle.NeverBlink Label
      this.label6.Location = new System.Drawing.Point(264, 96);
      this.label6.Size = new System.Drawing.Size(200, 23);
      this.label6.Text = "ErrorBlinkStyle.NeverBlink";

      // Name TextBox
      this.nameTextBox1.Location = new System.Drawing.Point(112, 32);
      this.nameTextBox1.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
      this.nameTextBox1.TabIndex = 0;
      this.nameTextBox1.Validated += new System.EventHandler(this.nameTextBox1_Validated);

      // Age NumericUpDown
      this.ageUpDownPicker.Location = new System.Drawing.Point(112, 64);
      this.ageUpDownPicker.Maximum = new System.Decimal(new int[] {150,0,0,0});
      this.ageUpDownPicker.TabIndex = 4;
      this.ageUpDownPicker.Validated += new System.EventHandler(this.ageUpDownPicker_Validated);

      // Favorite Color ComboBox
      this.favoriteColorComboBox.Items.AddRange(new object[] {"None","Red","Yellow",
                                  "Green","Blue","Purple"});
      this.favoriteColorComboBox.Location = new System.Drawing.Point(112, 96);
      this.favoriteColorComboBox.Size = new System.Drawing.Size(120, 21);
      this.favoriteColorComboBox.TabIndex = 5;
      this.favoriteColorComboBox.Validated += new System.EventHandler(this.favoriteColorComboBox_Validated);

      // Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(464, 150);
      this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
                    this.label6,this.label5,this.label4,this.label3,
                    this.favoriteColorComboBox,this.ageUpDownPicker,
                    this.label2,this.label1,this.nameTextBox1});
      this.Text = "Error Provider Example";

      // Create and set the ErrorProvider for each data entry control.

      nameErrorProvider = new System.Windows.Forms.ErrorProvider();
      nameErrorProvider.SetIconAlignment (this.nameTextBox1, ErrorIconAlignment.MiddleRight);
      nameErrorProvider.SetIconPadding (this.nameTextBox1, 2);
      nameErrorProvider.BlinkRate = 1000;
      nameErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink;

      ageErrorProvider = new System.Windows.Forms.ErrorProvider();
      ageErrorProvider.SetIconAlignment (this.ageUpDownPicker, ErrorIconAlignment.MiddleRight);
      ageErrorProvider.SetIconPadding (this.ageUpDownPicker, 2);
      ageErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError;

      favoriteColorErrorProvider = new System.Windows.Forms.ErrorProvider();
      favoriteColorErrorProvider.SetIconAlignment (this.favoriteColorComboBox, ErrorIconAlignment.MiddleRight);
      favoriteColorErrorProvider.SetIconPadding (this.favoriteColorComboBox, 2);
      favoriteColorErrorProvider.BlinkRate = 1000;
      favoriteColorErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.NeverBlink;
    }
  
    private void nameTextBox1_Validated(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if(IsNameValid())
      {
        // Clear the error, if any, in the error provider.
        nameErrorProvider.SetError(this.nameTextBox1, String.Empty);
      }
      else
      {
        // Set the error if the name is not valid.
        nameErrorProvider.SetError(this.nameTextBox1, "Name is required.");
      }
    }

    private void ageUpDownPicker_Validated(object sender, System.EventArgs e)
    {
      if (IsAgeTooYoung())
      {
        // Set the error if the age is too young.
        ageErrorProvider.SetError(this.ageUpDownPicker, "Age not old enough");
      }
      else if (IsAgeTooOld())
      {
        // Set the error if the age is too old.
        ageErrorProvider.SetError(this.ageUpDownPicker, "Age is too old");
      }
      else 
      {
        // Clear the error, if any, in the error provider.
        ageErrorProvider.SetError(this.ageUpDownPicker, String.Empty);
      }
    }

    private void favoriteColorComboBox_Validated(object sender, System.EventArgs e) 
    {
      if (!IsColorValid())
      {
        // Set the error if the favorite color is not valid.
        favoriteColorErrorProvider.SetError(this.favoriteColorComboBox, "Must select a color.");
      }
      else
      {
        // Clear the error, if any, in the error provider.
        favoriteColorErrorProvider.SetError(this.favoriteColorComboBox, String.Empty);
      }
    }

    // Functions to verify data.
    private bool IsNameValid() 
    {
      // Determine whether the text box contains a zero-length string.
      return (nameTextBox1.Text.Length > 0);
    }

    private bool IsAgeTooYoung() 
    {
      // Determine whether the age value is less than three.
      return (ageUpDownPicker.Value < 3);
    }

    private bool IsAgeTooOld() 
    {
      // Determine whether the age value is greater than five.
      return (ageUpDownPicker.Value > 5 );
    }

    private bool IsColorValid() 
    {
      // Determine whether the favorite color has a valid value.
      return ((favoriteColorComboBox.SelectedItem != null) &&
        (!favoriteColorComboBox.SelectedItem.ToString().Equals("None")));
    }
  }
}
Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms

Namespace ErrorProvider

  Public NotInheritable Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
  
    Private label1 As System.Windows.Forms.Label
    Private label2 As System.Windows.Forms.Label
    Private label3 As System.Windows.Forms.Label   
    Private label4 As System.Windows.Forms.Label
    Private label5 As System.Windows.Forms.Label
    Private label6 As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents favoriteColorComboBox As System.Windows.Forms.ComboBox 
    Friend WithEvents nameTextBox1 As System.Windows.Forms.TextBox 
    Friend WithEvents ageUpDownPicker As System.Windows.Forms.NumericUpDown   
    Private ageErrorProvider As System.Windows.Forms.ErrorProvider 
    Private nameErrorProvider As System.Windows.Forms.ErrorProvider 
    Private favoriteColorErrorProvider As System.Windows.Forms.ErrorProvider
    
    <System.STAThread()> _
    Public Shared Sub Main()
      System.Windows.Forms.Application.Run(New Form1())
    End Sub

    Public Sub New()
      
      Me.nameTextBox1 = New System.Windows.Forms.TextBox()
      Me.label1 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label2 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.ageUpDownPicker = New System.Windows.Forms.NumericUpDown()
      Me.favoriteColorComboBox = New System.Windows.Forms.ComboBox()
      Me.label3 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label4 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label5 = New System.Windows.Forms.Label()
      Me.label6 = New System.Windows.Forms.Label()

      ' Name Label
      Me.label1.Location = New System.Drawing.Point(56, 32)
      Me.label1.Size = New System.Drawing.Size(40, 23)
      Me.label1.Text = "Name:"

      ' Age Label
      Me.label2.Location = New System.Drawing.Point(40, 64)
      Me.label2.Size = New System.Drawing.Size(56, 23)
      Me.label2.Text = "Age (3-5)"

      ' Favorite Color Label
      Me.label3.Location = New System.Drawing.Point(24, 96)
      Me.label3.Size = New System.Drawing.Size(80, 24)
      Me.label3.Text = "Favorite color"

      ' ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink Label
      Me.label4.Location = New System.Drawing.Point(264, 32)
      Me.label4.Size = New System.Drawing.Size(160, 23)
      Me.label4.Text = "ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink"

      ' ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError Label
      Me.label5.Location = New System.Drawing.Point(264, 64)
      Me.label5.Size = New System.Drawing.Size(200, 23)
      Me.label5.Text = "ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError"

      ' ErrorBlinkStyle.NeverBlink Label
      Me.label6.Location = New System.Drawing.Point(264, 96)
      Me.label6.Size = New System.Drawing.Size(200, 23)
      Me.label6.Text = "ErrorBlinkStyle.NeverBlink"

      ' Name TextBox
      Me.nameTextBox1.Location = New System.Drawing.Point(112, 32)
      Me.nameTextBox1.Size = New System.Drawing.Size(120, 20)
      Me.nameTextBox1.TabIndex = 0

      ' Age NumericUpDown
      Me.ageUpDownPicker.Location = New System.Drawing.Point(112, 64)
      Me.ageUpDownPicker.Maximum = New System.Decimal(New Integer() {150, 0, 0, 0})
      Me.ageUpDownPicker.TabIndex = 4

      ' Favorite Color ComboBox
      Me.favoriteColorComboBox.Items.AddRange(New Object() {"None", "Red", "Yellow", _
                                          "Green", "Blue", "Purple"})
      Me.favoriteColorComboBox.Location = New System.Drawing.Point(112, 96)
      Me.favoriteColorComboBox.Size = New System.Drawing.Size(120, 21)
      Me.favoriteColorComboBox.TabIndex = 5

      ' Set up how the form should be displayed and add the controls to the form.
      Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(464, 150)
      Me.Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {Me.label6, Me.label5, Me.label4, _
                     Me.label3, Me.favoriteColorComboBox, Me.ageUpDownPicker, Me.label2, _
                     Me.label1, Me.nameTextBox1})

      Me.Text = "Error Provider Example"

      ' Create and set the ErrorProvider for each data entry control.
   
      nameErrorProvider = New System.Windows.Forms.ErrorProvider()
      nameErrorProvider.SetIconAlignment(Me.nameTextBox1, ErrorIconAlignment.MiddleRight)
      nameErrorProvider.SetIconPadding(Me.nameTextBox1, 2)
      nameErrorProvider.BlinkRate = 1000
      nameErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.AlwaysBlink
      
      ageErrorProvider = New System.Windows.Forms.ErrorProvider()
      ageErrorProvider.SetIconAlignment(Me.ageUpDownPicker, ErrorIconAlignment.MiddleRight)
      ageErrorProvider.SetIconPadding(Me.ageUpDownPicker, 2)
      ageErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.BlinkIfDifferentError
      
      favoriteColorErrorProvider = New System.Windows.Forms.ErrorProvider()
      favoriteColorErrorProvider.SetIconAlignment(Me.favoriteColorComboBox, ErrorIconAlignment.MiddleRight)
      favoriteColorErrorProvider.SetIconPadding(Me.favoriteColorComboBox, 2)
      favoriteColorErrorProvider.BlinkRate = 1000
      favoriteColorErrorProvider.BlinkStyle = System.Windows.Forms.ErrorBlinkStyle.NeverBlink
    End Sub
 
    Private Sub nameTextBox1_Validated(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles nameTextBox1.Validated
      If IsNameValid() Then
        ' Clear the error, if any, in the error provider.
        nameErrorProvider.SetError(Me.nameTextBox1, String.Empty)
      Else
        ' Set the error if the name is not valid.
        nameErrorProvider.SetError(Me.nameTextBox1, "Name is required.")
      End If 
    End Sub 
       
    Private Sub ageUpDownPicker_Validated(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles ageUpDownPicker.Validated
      If IsAgeTooYoung() Then
        ' Set the error if the age is too young.
        ageErrorProvider.SetError(Me.ageUpDownPicker, "Age not old enough")
      ElseIf IsAgeTooOld() Then
        ' Set the error if the age is too old.
        ageErrorProvider.SetError(Me.ageUpDownPicker, "Age is too old")
      Else
        ' Clear the error, if any, in the error provider.
        ageErrorProvider.SetError(Me.ageUpDownPicker, String.Empty)
      End If
    End Sub
     
    Private Sub favoriteColorComboBox_Validated(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles favoriteColorComboBox.Validated
      If Not IsColorValid() Then
        ' Set the error if the favorite color is not valid.
        favoriteColorErrorProvider.SetError(Me.favoriteColorComboBox, "Must select a color.")      
      Else
        ' Clear the error, if any, in the error provider.
        favoriteColorErrorProvider.SetError(Me.favoriteColorComboBox, String.Empty)
      End If
    End Sub 

    ' Functions to verify data.
    Private Function IsNameValid() As Boolean
      ' Determine whether the text box contains a zero-length string.
      Return nameTextBox1.Text.Length > 0
    End Function 

    Private Function IsAgeTooYoung() As Boolean
      ' Determine whether the age value is less than three.
      Return ageUpDownPicker.Value < 3
    End Function 
    
    
    Private Function IsAgeTooOld() As Boolean
      ' Determine whether the age value is greater than five.
      Return ageUpDownPicker.Value > 5
    End Function 
        
    Private Function IsColorValid() As Boolean
      ' Determine whether the favorite color has a valid value.
      If (favoriteColorComboBox.SelectedItem IsNot Nothing) Then
          If Not(favoriteColorComboBox.SelectedItem.ToString().Equals("None")) Then
            Return true 
          End If
      End If
      Return false
    End Function 

  End Class
End Namespace 'ErrorProvider

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak używać ErrorProvider elementu z elementem DataSource i DataMember , aby wskazać użytkownikowi błąd danych.

private:
  void InitializeComponent()
  {
   
   // Standard control setup.
   //....
   // You set the DataSource to a data set, and the DataMember to a table.
   errorProvider1->DataSource = dataSet1;
   errorProvider1->DataMember = dataTable1->TableName;
   errorProvider1->ContainerControl = this;
   errorProvider1->BlinkRate = 200;
   
   //...
   // Since the ErrorProvider control does not have a visible component,
   // it does not need to be added to the form. 
  }


private:
  void buttonSave_Click( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   
   // Checks for a bad post code.
   DataTable^ CustomersTable;
   CustomersTable = dataSet1->Tables[ "Customers" ];
   System::Collections::IEnumerator^ myEnum = (CustomersTable->Rows)->GetEnumerator();
   while ( myEnum->MoveNext() )
   {
     DataRow^ row = safe_cast<DataRow^>(myEnum->Current);
     if ( Convert::ToBoolean( row[ "PostalCodeIsNull" ] ) )
     {
      row->RowError = "The Customer details contain errors";
      row->SetColumnError( "PostalCode", "Postal Code required" );
     }
   }
  }
private void InitializeComponent()
 {
   // Standard control setup.
   //....
   // You set the DataSource to a data set, and the DataMember to a table.
   errorProvider1.DataSource = dataSet1 ;
   errorProvider1.DataMember = dataTable1.TableName ;
   errorProvider1.ContainerControl = this ;
   errorProvider1.BlinkRate = 200 ;
   //...
   // Since the ErrorProvider control does not have a visible component,
   // it does not need to be added to the form. 
 }
 
 private void buttonSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
 {
   // Checks for a bad post code.
   DataTable CustomersTable;
   CustomersTable = dataSet1.Tables["Customers"];
   foreach (DataRow row in (CustomersTable.Rows)) 
   {
     if (Convert.ToBoolean(row["PostalCodeIsNull"])) 
     {
       row.RowError="The Customer details contain errors";
       row.SetColumnError("PostalCode", "Postal Code required");
     } 
   } 
 }
Private Sub InitializeComponent()
  ' Standard control setup.
  '....         
  ' You set the DataSource to a data set, and the DataMember to a table.
  errorProvider1.DataSource = dataSet1
  errorProvider1.DataMember = dataTable1.TableName
  errorProvider1.ContainerControl = Me
  errorProvider1.BlinkRate = 200
End Sub
 '...
' Since the ErrorProvider control does not have a visible component,
' it does not need to be added to the form. 

Private Sub buttonSave_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
  ' Checks for a bad post code.
  Dim CustomersTable As DataTable
  CustomersTable = dataSet1.Tables("Customers")
  Dim row As DataRow
  For Each row In CustomersTable.Rows
    If Convert.ToBoolean(row("PostalCodeIsNull")) Then
      row.RowError = "The Customer details contain errors"
      row.SetColumnError("PostalCode", "Postal Code required")
    End If
  Next row
End Sub

Uwagi

ErrorProvider Przedstawia prosty mechanizm wskazujący użytkownikowi końcowemu, że kontrolka w formularzu ma skojarzony z nim błąd. Jeśli dla kontrolki określono ciąg opisu błędu, obok kontrolki pojawi się ikona. Ikona miga w sposób określony przez BlinkStyle, przy szybkości określonej przez BlinkRate. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonie zostanie wyświetlona etykietka narzędzia z ciągiem opisu błędu.

Zazwyczaj używa się ich ErrorProvider w skojarzeniu z kontrolkami powiązanymi z danymi. W przypadku używania ErrorProvider kontrolek powiązanych z danymi należy określić ContainerControlwartość , w konstruktorze lub przez ustawienie ContainerControl właściwości .

Uwaga

Składnik ErrorProvider nie zapewnia wbudowanej obsługi klientów ułatwień dostępu. Aby aplikacja była dostępna podczas korzystania z tego składnika, należy podać dodatkowy, dostępny mechanizm opinii.

Konstruktory

ErrorProvider()

Inicjuje ErrorProvider nowe wystąpienie klasy i inicjuje ustawienia domyślne dla BlinkRate, BlinkStylei Icon.

ErrorProvider(ContainerControl)

Inicjuje ErrorProvider nowe wystąpienie klasy dołączonej do kontenera.

ErrorProvider(IContainer)

Inicjuje ErrorProvider nowe wystąpienie klasy dołączonej IContainer do implementacji.

Właściwości

BlinkRate

Pobiera lub ustawia szybkość, z jaką ikona błędu miga.

BlinkStyle

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, kiedy ikona błędu miga.

CanRaiseEvents

Pobiera wartość wskazującą, czy składnik może zgłosić zdarzenie.

(Odziedziczone po Component)
Container

Pobiera element IContainer zawierający element Component.

(Odziedziczone po Component)
ContainerControl

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą kontrolkę nadrzędną dla tego ErrorProviderelementu .

DataMember

Pobiera lub ustawia listę w źródle danych do monitorowania.

DataSource

Pobiera lub ustawia źródło danych monitorów ErrorProvider .

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy Component element jest obecnie w trybie projektowania.

(Odziedziczone po Component)
Events

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń dołączonych do tego Componentelementu .

(Odziedziczone po Component)
HasErrors
Icon

Pobiera lub ustawia Icon kontrolkę wyświetlaną obok kontrolki, gdy dla kontrolki ustawiono ciąg opisu błędu.

RightToLeft

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy składnik jest używany w ustawieniach regionalnych obsługujących czcionki od prawej do lewej.

Site

Pobiera lub ustawia ISite element .Component

Tag

Pobiera lub ustawia obiekt zawierający dane dotyczące składnika.

Metody

BindToDataAndErrors(Object, String)

Udostępnia metodę ustawiania zarówno parametru , jak DataSource i DataMember w czasie wykonywania.

CanExtend(Object)

Pobiera wartość wskazującą, czy można rozszerzyć kontrolkę.

Clear()

Czyści wszystkie ustawienia skojarzone z tym składnikiem.

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt zawierający wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikowania się z obiektem zdalnym.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.

(Odziedziczone po Component)
Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element Component i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetError(Control)

Zwraca bieżący ciąg opisu błędu dla określonej kontrolki.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetIconAlignment(Control)

Pobiera wartość wskazującą, gdzie powinna zostać umieszczona ikona błędu w odniesieniu do kontrolki.

GetIconPadding(Control)

Zwraca ilość dodatkowego miejsca do pozostawienia obok ikony błędu.

GetLifetimeService()
Nieaktualne.

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetService(Type)

Zwraca obiekt reprezentujący usługę dostarczaną przez Component obiekt lub przez obiekt Container.

(Odziedziczone po Component)
GetType()

Type Pobiera wartość bieżącego wystąpienia.

(Odziedziczone po Object)
InitializeLifetimeService()
Nieaktualne.

Uzyskuje obiekt usługi okresu istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy płytkią kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
OnRightToLeftChanged(EventArgs)

RightToLeftChanged Zgłasza zdarzenie.

SetError(Control, String)

Ustawia ciąg opisu błędu dla określonej kontrolki.

SetIconAlignment(Control, ErrorIconAlignment)

Ustawia lokalizację, w której powinna zostać umieszczona ikona błędu w odniesieniu do kontrolki.

SetIconPadding(Control, Int32)

Ustawia ilość dodatkowego miejsca do opuszczenia między określoną kontrolką a ikoną błędu.

ToString()

Zwraca wartość String zawierającą nazwę Componentobiektu , jeśli istnieje. Ta metoda nie powinna być zastępowana.

(Odziedziczone po Component)
UpdateBinding()

Udostępnia metodę aktualizowania powiązań DataSourceelementu , DataMemberi tekstu błędu.

Zdarzenia

Disposed

Występuje, gdy składnik jest usuwany przez wywołanie Dispose() metody .

(Odziedziczone po Component)
RightToLeftChanged

Występuje, gdy RightToLeft właściwość zmienia wartość.

Jawne implementacje interfejsu

ISupportInitialize.BeginInit()

Sygnalizuje obiekt, który rozpoczyna inicjację.

ISupportInitialize.EndInit()

Sygnalizuje obiekt, który jest inicjowany.

Dotyczy