FileDialog.CheckPathExists Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy okno dialogowe wyświetla ostrzeżenie, jeśli użytkownik określi ścieżkę, która nie istnieje.Gets or sets a value indicating whether the dialog box displays a warning if the user specifies a path that does not exist.

public:
 property bool CheckPathExists { bool get(); void set(bool value); };
public bool CheckPathExists { get; set; }
member this.CheckPathExists : bool with get, set
Public Property CheckPathExists As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli w oknie dialogowym zostanie wyświetlone ostrzeżenie, gdy użytkownik określi ścieżkę, która nie istnieje; w przeciwnym razie false .true if the dialog box displays a warning when the user specifies a path that does not exist; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default value is true.

Dotyczy

Zobacz też