FileDialog.ClientGuid Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia identyfikator GUID, który ma zostać skojarzony z tym stanem okna dialogowego.Gets or sets the GUID to associate with this dialog state. Zazwyczaj stan, taki jak ostatnio odwiedzony folder, oraz pozycja i rozmiar okna dialogowego są utrwalane na podstawie nazwy pliku wykonywalnego.Typically, state such as the last visited folder and the position and size of the dialog is persisted based on the name of the executable file. Określając identyfikator GUID, aplikacja może mieć różne stany utrwalone dla różnych wersji okna dialogowego w tej samej aplikacji (na przykład okno dialogowe importowania i otwarte okno dialogowe).By specifying a GUID, an application can have different persisted states for different versions of the dialog within the same application (for example, an import dialog and an open dialog).

Ta funkcja jest niedostępna, jeśli aplikacja nie używa stylów wizualnych lub jeśli AutoUpgradeEnabled jest ustawiona na false .This functionality is not available if an application is not using visual styles or if AutoUpgradeEnabled is set to false.

public:
 property Nullable<Guid> ClientGuid { Nullable<Guid> get(); void set(Nullable<Guid> value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public Guid? ClientGuid { get; set; }
public Guid? ClientGuid { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ClientGuid : Nullable<Guid> with get, set
member this.ClientGuid : Nullable<Guid> with get, set
Public Property ClientGuid As Nullable(Of Guid)

Wartość właściwości

Nullable<Guid>
Atrybuty

Dotyczy