FileDialog.ShowHelp Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk Pomoc jest wyświetlany w oknie dialogowym plik.Gets or sets a value indicating whether the Help button is displayed in the file dialog box.

public:
 property bool ShowHelp { bool get(); void set(bool value); };
public bool ShowHelp { get; set; }
member this.ShowHelp : bool with get, set
Public Property ShowHelp As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli okno dialogowe zawiera przycisk Pomoc, w przeciwnym razie false .true if the dialog box includes a help button; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default value is false.

Uwagi

HelpRequestedZdarzenie jest zgłaszane, gdy użytkownik kliknie przycisk Pomoc .A HelpRequested event is raised when the user clicks the Help button.

Dotyczy