FileDialog.ValidateNames Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy okno dialogowe akceptuje tylko prawidłowe nazwy plików Win32.Gets or sets a value indicating whether the dialog box accepts only valid Win32 file names.

public:
 property bool ValidateNames { bool get(); void set(bool value); };
public bool ValidateNames { get; set; }
member this.ValidateNames : bool with get, set
Public Property ValidateNames As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli okno dialogowe akceptuje tylko prawidłowe nazwy plików Win32; w przeciwnym razie false .true if the dialog box accepts only valid Win32 file names; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default value is true.

Uwagi

Jeśli kontrolka edycji zawiera wszystkie elementy, ale spacje, gdy użytkownik kliknie przycisk OK, okno dialogowe zwróci nazwę pliku, niezależnie od tego, czy jest to prawidłowe, czy nie.If the edit control contains anything but spaces when the user clicks OK, the dialog box returns the file name, whether it is valid or not. Do tekstu nie jest dodawane domyślne rozszerzenie.No default extension is added to the text.

Dotyczy