FlatStyle Wyliczenie

Definicja

Określa wygląd formantu.Specifies the appearance of a control.

public enum class FlatStyle
public enum FlatStyle
type FlatStyle = 
Public Enum FlatStyle
Dziedziczenie
FlatStyle

Pola

Flat 0

Kontrolka jest wyświetlana jako płaska.The control appears flat.

Popup 1

Kontrolka jest wyświetlana płasko do momentu, gdy wskaźnik myszy przesuwa się nad nim, a następnie pojawia się trzykrotnie.A control appears flat until the mouse pointer moves over it, at which point it appears three-dimensional.

Standard 2

Kontrolka pojawia się trzykrotnie.The control appears three-dimensional.

System 3

Wygląd formantu jest określany przez system operacyjny użytkownika.The appearance of the control is determined by the user's operating system.

Przykłady

Poniżej znajduje się przykład manifestu, który umożliwia aplikacji obsługę stylów wizualnych dostępnych w systemie Windows XP, jeśli używasz wersji 1,0 .NET Framework.The following is an example of a manifest to allow your application to support the visual styles available in Windows XP if you are using version 1.0 of the .NET Framework. Manifest można dodać do aplikacji jako zasób lub jako autonomiczny plik tekstowy.The manifest can be added to your application as a resource or as a stand-alone text file. Plik manifestu znajduje się w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik wykonywalny, a nazwa pliku tekstowego musi być kompletną nazwą pliku wykonywalnego z dodatkowym rozszerzeniem nazwy pliku. manifest.The manifest file resides in the same directory as the executable file, and the name of the text file must be the complete name of the executable file with an additional file name extension of.manifest. Na przykład plik manifestu dla MyApp.exe będzie MyApp.exe. manifest.For example, the manifest file for MyApp.exe would be MyApp.exe.manifest. W tym przykładzie przyjęto założenie, że FlatStyle Właściwości kontrolek w aplikacji są ustawione na system.This example assumes that the FlatStyle properties of the controls in your application are set to System.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
 <assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0"> 
 <assemblyIdentity 
   version="1.0.0.0" 
   processorArchitecture="X86" 
   name="CompanyName.ProductName.YourApplication" 
   type="win32" 
 /> 
 <description>Your application description here.</description> 
 <dependency> 
   <dependentAssembly> 
     <assemblyIdentity 
       type="win32" 
       name="Microsoft.Windows.Common-Controls" 
       version="6.0.0.0" 
       processorArchitecture="X86" 
       publicKeyToken="6595b64144ccf1df" 
       language="*" 
     /> 
   </dependentAssembly> 
 </dependency> 
 </assembly> 

Uwagi

To wyliczenie jest używane przez członków takich jak ButtonBase.FlatStyle , GroupBox.FlatStyle , i Label.FlatStyle .This enumeration is used by members such as ButtonBase.FlatStyle, GroupBox.FlatStyle, and Label.FlatStyle.

W przypadku przycisku styl podręczny, to Wyliczenie kontroluje pewne zachowanie, a także wygląd.In the case of the Popup style button, this enumeration controls some behavior as well as appearance. Kontrolka styl podręczny początkowo pojawia się jako płaska do momentu, gdy wskaźnik myszy przesuwa się nad nim.The Popup style control initially appears Flat until the mouse pointer moves over it. Gdy wskaźnik myszy zostanie przesunięty nad formant popup, pojawia się jako kontrolka stylu standardowego, dopóki wskaźnik myszy nie zostanie ponownie przeniesiony.When the mouse pointer moves over the Popup control, it appears as a Standard style control until the mouse pointer is moved off of it again.

Jeśli używany jest styl systemu, wygląd kontrolki zależy od systemu operacyjnego użytkownika, a następujące wartości właściwości zostaną zignorowane: Control.BackgroundImage ,,,, ImageAlign Image ImageIndex ImageList i TextAlign .If the System style is used, the appearance of the control is determined by the user's operating system and the following property values will be ignored: Control.BackgroundImage, ImageAlign, Image, ImageIndex, ImageList, and TextAlign. Ponadto Control.BackColor Właściwość zostanie zignorowana dla kontrolek przycisków.In addition, the Control.BackColor property will be ignored for button controls. Jeśli jest obsługiwana, użytkownicy mogą zmieniać wygląd kontrolek przez dostosowanie ustawień wyglądu ich systemu operacyjnego.If supported, users can change the appearance of controls by adjusting the appearance settings of their operating system.

Uwaga

Gdy FlatStyle Właściwość RadioButton i CheckBox klasy i jest ustawiona na System , formant jest rysowany przez system operacyjny użytkownika, a wyrównanie sprawdzania jest oparte na CheckAlign ButtonBase.TextAlign wartościach i.When the FlatStyle property of the RadioButton and CheckBox classes is set to System, the control is drawn by the user's operating system and the check alignment is based upon the CheckAlign and ButtonBase.TextAlign property values. CheckAlignWartość właściwości nie jest zmieniana, ale może to mieć wpływ na wygląd formantu.The CheckAlign property value is not changed, but the appearance of the control can be affected. Pole wyboru jest wyrównane w poziomie za pomocą lewej lub prawej krawędzi kontrolki (wyrównanie do lewej lub środka jest wyrównane do lewej, pozostaje niezmienione) i w pionie wyrównane do tekstu opisowego.The check box is horizontally aligned with either the left or right edge of the control (a left or center alignment appears left aligned, right remains unchanged), and vertically aligned the same as the descriptive text. Na przykład jeśli masz CheckBox kontrolkę z CheckAlign wartością właściwości ContentAlignment.MiddleCenter i TextAlign wartość właściwości ContentAlignment.TopRight , a FlatStyle wartość właściwości jest ustawiona na System , wyrównanie pola wyboru będzie wyglądać, ContentAlignment.TopLeft gdy wyrównanie tekstu pozostanie niezmienione.For example, if you have a CheckBox control with a CheckAlign property value of ContentAlignment.MiddleCenter and a TextAlign property value of ContentAlignment.TopRight, and the FlatStyle property value is set to System, the check box alignment will appear to be ContentAlignment.TopLeft while the text alignment remains unchanged.

Przestroga

Ustawienie FlatStyle Właściwości system nie jest zalecane, jeśli trzeba wyświetlić obraz w kontrolce, wyświetlić obraz jako tło kontrolki lub wykonać precyzyjne wyrównanie tekstu.Setting the FlatStyle property to System is not advisable if you need to display an image on a control, display an image as a control's background, or perform precise text alignment.

Dotyczy

Zobacz też