Form.Activate Metoda

Definicja

Aktywuje formularz i nadaje mu fokus.Activates the form and gives it focus.

public:
 void Activate();
public void Activate ();
member this.Activate : unit -> unit
Public Sub Activate ()

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak używać SetDesktopLocation Load Activate elementów i.The following example demonstrates how to use the SetDesktopLocation, Load and Activate members. Aby uruchomić przykład, wklej następujący kod w formularzu o nazwie Form1 zawierającej przycisk o nazwie Button1 i dwóch Label kontrolkach o nazwie Label1 i Label2 .To run the example, paste the following code in a form called Form1 containing a button called Button1 and two Label controls called Label1 and Label2.

static int x = 200;
static int y = 200;
void Button1_Click( System::Object^ sender, System::EventArgs^ e )
{
  
  // Create a new Form1 and set its Visible property to true.
  Form1^ form2 = gcnew Form1;
  form2->Visible = true;
  
  // Set the new form's desktop location so it 
  // appears below and to the right of the current form.
  form2->SetDesktopLocation( x, y );
  x += 30;
  y += 30;
  
  // Keep the current form active by calling the Activate
  // method.
  this->Activate();
  this->Button1->Enabled = false;
}


// Updates the label text to reflect the current values of x 
// and y, which was were incremented in the Button1 control's 
// click event.
void Form1_Activated( Object^ sender, System::EventArgs^ e )
{
  Label1->Text = String::Format( "x: {0} y: {1}", x, y );
  Label2->Text = String::Format( "Number of forms currently open: {0}", count );
}

static int count = 0;
void Form1_Closed( Object^ sender, System::EventArgs^ e )
{
  count -= 1;
}

void Form1_Load( Object^ sender, System::EventArgs^ e )
{
  count += 1;
}
static int x = 200;
static int y = 200;

private void Button1_Click(System.Object sender, 
  System.EventArgs e)
{
  // Create a new Form1 and set its Visible property to true.
  Form1 form2 = new Form1();
  form2.Visible = true;

  // Set the new form's desktop location so it 
  // appears below and to the right of the current form.
  form2.SetDesktopLocation(x, y);
  x += 30;
  y += 30;

  // Keep the current form active by calling the Activate
  // method.
  this.Activate();
  this.Button1.Enabled = false;
}

// Updates the label text to reflect the current values of x 
// and y, which was were incremented in the Button1 control's 
// click event.
private void Form1_Activated(object sender, System.EventArgs e)
{
  Label1.Text = "x: "+x+" y: "+y;
  Label2.Text = "Number of forms currently open: "+count;
}

static int count = 0;

private void Form1_Closed(object sender, System.EventArgs e)
{
  count -= 1;
}

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
  count += 1;
}
Shared x As Integer = 200
Shared y As Integer = 200

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  ' Create a new Form1 and set its Visible property to true.
  Dim form2 As New Form1
  form2.Visible = True

  ' Set the new form's desktop location so it appears below and 
  ' to the right of the current form.
  form2.SetDesktopLocation(x, y)
  x += 30
  y += 30

  ' Keep the current form active by calling the Activate method.
  Me.Activate()
  Me.Button1.Enabled = False
End Sub' Updates the label text to reflect the current values of x and y, 
' which was were incremented in the Button1 control's click event.
Private Sub Form1_Activated(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
  Label1.Text = "x: " & x & " y: " & y
  Label2.Text = "Number of forms currently open: " & count
End Sub

Shared count As Integer = 0

Private Sub Form1_Closed(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Closed
  count -= 1
End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  count += 1
End Sub

Uwagi

Aktywowanie formularza powoduje jego przeniesienie do przodu, jeśli jest to aktywna aplikacja lub przebłyskuje podpis okna, jeśli nie jest to aktywna aplikacja.Activating a form brings it to the front if this is the active application, or it flashes the window caption if this is not the active application. Aby ta metoda działała, formularz musi być widoczny.The form must be visible for this method to have any effect. Aby określić aktywny formularz w aplikacji, należy użyć ActiveForm właściwości lub ActiveMdiChild właściwości, jeśli formularze znajdują się w aplikacji interfejsu wielu dokumentów (MDI).To determine the active form in an application, use the ActiveForm property or the ActiveMdiChild property if your forms are in a Multiple-document interface (MDI) application.

Dotyczy

Zobacz też