Form Klasa

Definicja

Reprezentuje okno lub okno dialogowe, które tworzy interfejs użytkownika aplikacji.Represents a window or dialog box that makes up an application's user interface.

public ref class Form : System::Windows::Forms::ContainerControl
public class Form : System.Windows.Forms.ContainerControl
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDispatch)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class Form : System.Windows.Forms.ContainerControl
type Form = class
  inherit ContainerControl
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDispatch)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Form = class
  inherit ContainerControl
Public Class Form
Inherits ContainerControl
Dziedziczenie
Pochodne
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład tworzy nowe wystąpienie a Form i wywołuje ShowDialog metodę, aby wyświetlić formularz jako okno dialogowe.The following example creates a new instance of a Form and calls the ShowDialog method to display the form as a dialog box. Przykład ustawia FormBorderStyle AcceptButton właściwości,, CancelButton ,, MinimizeBox i, MaximizeBox StartPosition Aby zmienić wygląd i funkcjonalność formularza do okna dialogowego.The example sets the FormBorderStyle, AcceptButton, CancelButton, MinimizeBox, MaximizeBox, and StartPosition properties to change the appearance and functionality of the form to a dialog box. W przykładzie zastosowano również Add metodę kolekcji formularza, Controls Aby dodać dwie Button kontrolki.The example also uses the Add method of the form's Controls collection to add two Button controls. W przykładzie używa się HelpButton właściwości, aby wyświetlić przycisk Pomoc na pasku podpisu okna dialogowego.The example uses the HelpButton property to display a help button in the caption bar of the dialog box.

public:
  void CreateMyForm()
  {
   // Create a new instance of the form.
   Form^ form1 = gcnew Form;
   // Create two buttons to use as the accept and cancel buttons.
   Button^ button1 = gcnew Button;
   Button^ button2 = gcnew Button;
   
   // Set the text of button1 to "OK".
   button1->Text = "OK";
   // Set the position of the button on the form.
   button1->Location = Point(10,10);
   // Set the text of button2 to "Cancel".
   button2->Text = "Cancel";
   // Set the position of the button based on the location of button1.
   button2->Location =
     Point( button1->Left, button1->Height + button1->Top + 10 );
   // Set the caption bar text of the form.  
   form1->Text = "My Dialog Box";
   // Display a help button on the form.
   form1->HelpButton = true;
   
   // Define the border style of the form to a dialog box.
   form1->FormBorderStyle = ::FormBorderStyle::FixedDialog;
   // Set the MaximizeBox to false to remove the maximize box.
   form1->MaximizeBox = false;   
   // Set the MinimizeBox to false to remove the minimize box.
   form1->MinimizeBox = false;
   // Set the accept button of the form to button1.
   form1->AcceptButton = button1;
   // Set the cancel button of the form to button2.
   form1->CancelButton = button2;
   // Set the start position of the form to the center of the screen.
   form1->StartPosition = FormStartPosition::CenterScreen;
   
   // Add button1 to the form.
   form1->Controls->Add( button1 );
   // Add button2 to the form.
   form1->Controls->Add( button2 );
   // Display the form as a modal dialog box.
   form1->ShowDialog();
  }
public void CreateMyForm()
{
  // Create a new instance of the form.
  Form form1 = new Form();
  // Create two buttons to use as the accept and cancel buttons.
  Button button1 = new Button ();
  Button button2 = new Button ();
 
  // Set the text of button1 to "OK".
  button1.Text = "OK";
  // Set the position of the button on the form.
  button1.Location = new Point (10, 10);
  // Set the text of button2 to "Cancel".
  button2.Text = "Cancel";
  // Set the position of the button based on the location of button1.
  button2.Location
   = new Point (button1.Left, button1.Height + button1.Top + 10);
  // Set the caption bar text of the form.  
  form1.Text = "My Dialog Box";
  // Display a help button on the form.
  form1.HelpButton = true;

  // Define the border style of the form to a dialog box.
  form1.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
  // Set the MaximizeBox to false to remove the maximize box.
  form1.MaximizeBox = false;
  // Set the MinimizeBox to false to remove the minimize box.
  form1.MinimizeBox = false;
  // Set the accept button of the form to button1.
  form1.AcceptButton = button1;
  // Set the cancel button of the form to button2.
  form1.CancelButton = button2;
  // Set the start position of the form to the center of the screen.
  form1.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
  
  // Add button1 to the form.
  form1.Controls.Add(button1);
  // Add button2 to the form.
  form1.Controls.Add(button2);
  
  // Display the form as a modal dialog box.
  form1.ShowDialog();
}
Public Sub CreateMyForm()
  ' Create a new instance of the form.
  Dim form1 As New Form()
  ' Create two buttons to use as the accept and cancel buttons.
  Dim button1 As New Button()
  Dim button2 As New Button()
    
  ' Set the text of button1 to "OK".
  button1.Text = "OK"
  ' Set the position of the button on the form.
  button1.Location = New Point(10, 10)
  ' Set the text of button2 to "Cancel".
  button2.Text = "Cancel"
  ' Set the position of the button based on the location of button1.
  button2.Location = _
    New Point(button1.Left, button1.Height + button1.Top + 10)
  ' Set the caption bar text of the form.  
  form1.Text = "My Dialog Box"
  ' Display a help button on the form.
  form1.HelpButton = True
    
  ' Define the border style of the form to a dialog box.
  form1.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog
  ' Set the MaximizeBox to false to remove the maximize box.
  form1.MaximizeBox = False
  ' Set the MinimizeBox to false to remove the minimize box.
  form1.MinimizeBox = False
  ' Set the accept button of the form to button1.
  form1.AcceptButton = button1
  ' Set the cancel button of the form to button2.
  form1.CancelButton = button2
  ' Set the start position of the form to the center of the screen.
  form1.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen
    
  ' Add button1 to the form.
  form1.Controls.Add(button1)
  ' Add button2 to the form.
  form1.Controls.Add(button2)
    
  ' Display the form as a modal dialog box.
  form1.ShowDialog()
End Sub

Uwagi

A Form to reprezentacja dowolnego okna wyświetlanego w aplikacji.A Form is a representation of any window displayed in your application. FormKlasa może służyć do tworzenia standardowych okienek, narzędzi, bez obramowania i przestawnych.The Form class can be used to create standard, tool, borderless, and floating windows. Możesz również użyć klasy, Form Aby utworzyć okna modalne, takie jak okno dialogowe.You can also use the Form class to create modal windows such as a dialog box. Specjalny rodzaj formularza, formularz interfejsu wielu dokumentów (MDI), może zawierać inne formularze o nazwie formularze podrzędne MDI.A special kind of form, the multiple-document interface (MDI) form, can contain other forms called MDI child forms. Formularz MDI jest tworzony przez ustawienie IsMdiContainer właściwości na true .An MDI form is created by setting the IsMdiContainer property to true. Formularze podrzędne MDI są tworzone przez ustawienie MdiParent właściwości do formularza nadrzędnego MDI, który będzie zawierać formularz podrzędny.MDI child forms are created by setting the MdiParent property to the MDI parent form that will contain the child form.

Korzystając z właściwości dostępnych w Form klasie, można określić wygląd, rozmiar, kolor i funkcje zarządzania oknem okna lub okna dialogowego, które tworzysz.Using the properties available in the Form class, you can determine the appearance, size, color, and window management features of the window or dialog box you are creating. TextWłaściwość umożliwia określenie podpisu okna na pasku tytułu.The Text property allows you to specify the caption of the window in the title bar. SizeWłaściwości i DesktopLocation umożliwiają zdefiniowanie rozmiaru i pozycji okna podczas jego wyświetlania.The Size and DesktopLocation properties allow you to define the size and position of the window when it is displayed. Możesz użyć ForeColor Właściwości Color, aby zmienić domyślny kolor pierwszego planu dla wszystkich kontrolek umieszczonych w formularzu.You can use the ForeColor color property to change the default foreground color of all controls placed on the form. FormBorderStyleWłaściwości, MinimizeBox i MaximizeBox umożliwiają kontrolowanie, czy formularz może być zminimalizowany, zmaksymalizowany lub zmieniony w czasie wykonywania.The FormBorderStyle, MinimizeBox, and MaximizeBox properties allow you to control whether the form can be minimized, maximized, or resized at run time.

Oprócz właściwości można użyć metod klasy do manipulowania formularzem.In addition to properties, you can use the methods of the class to manipulate a form. Na przykład możesz użyć ShowDialog metody, aby wyświetlić formularz jako modalne okno dialogowe.For example, you can use the ShowDialog method to show a form as a modal dialog box. Możesz użyć SetDesktopLocation metody do pozycjonowania formularza na pulpicie.You can use the SetDesktopLocation method to position the form on the desktop.

Zdarzenia Form klasy umożliwiają odpowiadanie na akcje wykonywane w formularzu.The events of the Form class allow you to respond to actions performed on the form. Możesz użyć Activated zdarzenia do wykonywania operacji, takich jak aktualizowanie danych wyświetlanych w kontrolkach formularza po aktywowaniu formularza.You can use the Activated event to perform operations such as updating the data displayed in the controls of the form when the form is activated.

Możesz użyć formularza jako klasy początkowej w aplikacji, umieszczając metodę o nazwie Main w klasie.You can use a form as the starting class in your application by placing a method called Main in the class. W Main metodzie Dodaj kod, aby utworzyć i wyświetlić formularz.In the Main method add code to create and show the form. Należy również dodać STAThread atrybut do Main metody w celu uruchomienia formularza.You will also need to add the STAThread attribute to the Main method in order for the form to run. Gdy formularz początkowy jest zamknięty, aplikacja jest również ZAMKNIĘTA.When the starting form is closed, the application is also closed.

Jeśli właściwość zostanie ustawiona Enabled na wartość false przed Form widoczną (na przykład ustawienie Enabled wartości false w projektancie Microsoft Visual Studio), przyciski Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij i system pozostaną włączone.If you set the Enabled property to false before the Form is visible (for example, setting Enabled to false in the Microsoft Visual Studio designer), the minimize, maximize, close, and system buttons remain enabled. Jeśli ustawisz Enabled opcję false po Form widocznym (na przykład po wystąpieniu zdarzenia ładowania), przyciski są wyłączone.If you set Enabled to false after the Form is visible (for example, when the Load event occurs), the buttons are disabled.

Konstruktory

Form()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Form.Initializes a new instance of the Form class.

Pola

ScrollStateAutoScrolling

Określa wartość AutoScroll właściwości.Determines the value of the AutoScroll property.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
ScrollStateFullDrag

Określa, czy użytkownik włączył pełne przeciąganie okna.Determines whether the user has enabled full window drag.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
ScrollStateHScrollVisible

Określa, czy wartość HScroll właściwości jest ustawiona na true .Determines whether the value of the HScroll property is set to true.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
ScrollStateUserHasScrolled

Określa, czy użytkownik przewinie ScrollableControl formant.Determines whether the user had scrolled through the ScrollableControl control.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
ScrollStateVScrollVisible

Określa, czy wartość VScroll właściwości jest ustawiona na true .Determines whether the value of the VScroll property is set to true.

(Odziedziczone po ScrollableControl)

Właściwości

AcceptButton

Pobiera lub ustawia przycisk w formularzu, który zostanie kliknięty, gdy użytkownik naciśnie klawisz ENTER.Gets or sets the button on the form that is clicked when the user presses the ENTER key.

AccessibilityObject

Pobiera AccessibleObject przypisany do kontrolki.Gets the AccessibleObject assigned to the control.

(Odziedziczone po Control)
AccessibleDefaultActionDescription

Pobiera lub ustawia domyślny opis akcji formantu, który ma być używany przez aplikacje klienckie z ułatwieniami dostępu.Gets or sets the default action description of the control for use by accessibility client applications.

(Odziedziczone po Control)
AccessibleDescription

Pobiera lub ustawia opis kontrolki używanej przez aplikacje klienckie dostępności.Gets or sets the description of the control used by accessibility client applications.

(Odziedziczone po Control)
AccessibleName

Pobiera lub ustawia nazwę kontrolki używanej przez aplikacje klienckie dostępności.Gets or sets the name of the control used by accessibility client applications.

(Odziedziczone po Control)
AccessibleRole

Pobiera lub ustawia dostępną rolę formantu.Gets or sets the accessible role of the control.

(Odziedziczone po Control)
ActiveControl

Pobiera lub ustawia aktywny formant w kontrolce kontenera.Gets or sets the active control on the container control.

(Odziedziczone po ContainerControl)
ActiveForm

Pobiera aktywny formularz dla tej aplikacji.Gets the currently active form for this application.

ActiveMdiChild

Pobiera aktualnie aktywne okno podrzędne interfejsu wielu dokumentów (MDI).Gets the currently active multiple-document interface (MDI) child window.

AllowDrop

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant może akceptować dane, które użytkownik przeciągnie na ten element.Gets or sets a value indicating whether the control can accept data that the user drags onto it.

(Odziedziczone po Control)
AllowTransparency

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy można dopasować nieprzezroczystość formularza.Gets or sets a value indicating whether the opacity of the form can be adjusted.

Anchor

Pobiera lub ustawia krawędzie kontenera, z którym jest powiązany formant i określa, jak zmieniany jest rozmiar kontrolki z elementem nadrzędnym.Gets or sets the edges of the container to which a control is bound and determines how a control is resized with its parent.

(Odziedziczone po Control)
AutoScale
Nieaktualne.

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz dostosowuje jego rozmiar, aby dopasować wysokość czcionki używanej w formularzu i skaluje jej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether the form adjusts its size to fit the height of the font used on the form and scales its controls.

AutoScaleBaseSize

Pobiera lub ustawia rozmiar podstawowy używany do automatycznego skalowania formularza.Gets or sets the base size used for autoscaling of the form.

AutoScaleDimensions

Pobiera lub ustawia wymiary, do których zaprojektowano formant.Gets or sets the dimensions that the control was designed to.

(Odziedziczone po ContainerControl)
AutoScaleFactor

Pobiera współczynnik skalowania między bieżącym i automatycznym wymiarem skalowania w czasie projektowania.Gets the scaling factor between the current and design-time automatic scaling dimensions.

(Odziedziczone po ContainerControl)
AutoScaleMode

Pobiera lub ustawia tryb automatycznego skalowania kontrolki.Gets or sets the automatic scaling mode of the control.

(Odziedziczone po ContainerControl)
AutoScroll

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz włącza Autoprzewijanie.Gets or sets a value indicating whether the form enables autoscrolling.

AutoScrollMargin

Pobiera lub ustawia rozmiar marginesu autoprzewijania.Gets or sets the size of the auto-scroll margin.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
AutoScrollMinSize

Pobiera lub ustawia minimalny rozmiar przewinięcia automatyczne.Gets or sets the minimum size of the auto-scroll.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
AutoScrollOffset

Pobiera lub ustawia lokalizację, w której jest przewijany formant ScrollControlIntoView(Control) .Gets or sets where this control is scrolled to in ScrollControlIntoView(Control).

(Odziedziczone po Control)
AutoScrollPosition

Pobiera lub ustawia lokalizację położenia autoprzewijania.Gets or sets the location of the auto-scroll position.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
AutoSize

Zmień rozmiar formularza zgodnie z ustawieniem AutoSizeMode .Resize the form according to the setting of AutoSizeMode.

AutoSize

Ta właściwość nie jest odpowiednia dla tej klasy.This property is not relevant for this class.

(Odziedziczone po Control)
AutoSizeMode

Pobiera lub ustawia tryb, za pomocą którego formularz automatycznie zmienia rozmiar samego siebie.Gets or sets the mode by which the form automatically resizes itself.

AutoValidate

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolki w tym kontenerze będą automatycznie sprawdzane po zmianie fokusu.Gets or sets a value that indicates whether controls in this container will be automatically validated when the focus changes.

AutoValidate

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolki w tym kontenerze będą automatycznie sprawdzane po zmianie fokusu.Gets or sets a value that indicates whether controls in this container will be automatically validated when the focus changes.

(Odziedziczone po ContainerControl)
BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła formantu.Gets or sets the background color for the control.

BackgroundImage

Pobiera lub ustawia obraz tła wyświetlany w kontrolce.Gets or sets the background image displayed in the control.

(Odziedziczone po Control)
BackgroundImageLayout

Pobiera lub ustawia układ obrazu tła zgodnie z definicją w ImageLayout wyliczeniu.Gets or sets the background image layout as defined in the ImageLayout enumeration.

(Odziedziczone po Control)
BindingContext

Pobiera lub ustawia BindingContext dla kontrolki.Gets or sets the BindingContext for the control.

(Odziedziczone po ContainerControl)
Bottom

Pobiera odległość (w pikselach) między dolną krawędzią kontrolki a górną krawędzią obszaru klienckiego kontenera.Gets the distance, in pixels, between the bottom edge of the control and the top edge of its container's client area.

(Odziedziczone po Control)
Bounds

Pobiera lub ustawia rozmiar i lokalizację formantu, w tym jego elementy nieklienckie, w pikselach względem kontrolki nadrzędnej.Gets or sets the size and location of the control including its nonclient elements, in pixels, relative to the parent control.

(Odziedziczone po Control)
CancelButton

Pobiera lub ustawia kontrolkę przycisku, która jest kliknięta, gdy użytkownik naciśnie klawisz ESC.Gets or sets the button control that is clicked when the user presses the ESC key.

CanEnableIme

Pobiera wartość wskazującą ImeMode , czy właściwość może być ustawiona na wartość aktywną, aby włączyć obsługę edytora IME.Gets a value indicating whether the ImeMode property can be set to an active value, to enable IME support.

(Odziedziczone po ContainerControl)
CanFocus

Pobiera wartość wskazującą, czy formant może odbierać fokus.Gets a value indicating whether the control can receive focus.

(Odziedziczone po Control)
CanRaiseEvents

Określa, czy zdarzenia mogą być wywoływane na formancie.Determines if events can be raised on the control.

(Odziedziczone po Control)
CanSelect

Pobiera wartość wskazującą, czy można wybrać kontrolkę.Gets a value indicating whether the control can be selected.

(Odziedziczone po Control)
Capture

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka przechwytuje mysz.Gets or sets a value indicating whether the control has captured the mouse.

(Odziedziczone po Control)
CausesValidation

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka powoduje wykonanie walidacji w dowolnych kontrolkach, które wymagają walidacji po odebraniu fokusu.Gets or sets a value indicating whether the control causes validation to be performed on any controls that require validation when it receives focus.

(Odziedziczone po Control)
ClientRectangle

Pobiera prostokąt, który reprezentuje obszar klienta kontrolki.Gets the rectangle that represents the client area of the control.

(Odziedziczone po Control)
ClientSize

Pobiera lub ustawia rozmiar obszaru klienckiego formularza.Gets or sets the size of the client area of the form.

CompanyName

Pobiera nazwę firmy lub twórcę aplikacji zawierającej formant.Gets the name of the company or creator of the application containing the control.

(Odziedziczone po Control)
Container

Pobiera IContainer , który zawiera Component .Gets the IContainer that contains the Component.

(Odziedziczone po Component)
ContainsFocus

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka lub jeden z jej formantów podrzędnych aktualnie ma fokus wprowadzania.Gets a value indicating whether the control, or one of its child controls, currently has the input focus.

(Odziedziczone po Control)
ContextMenu

Pobiera lub ustawia menu skrótów skojarzone z kontrolką.Gets or sets the shortcut menu associated with the control.

(Odziedziczone po Control)
ContextMenuStrip

Pobiera lub ustawia ContextMenuStrip skojarzoną z tą kontrolką.Gets or sets the ContextMenuStrip associated with this control.

(Odziedziczone po Control)
ControlBox

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pole kontrolki jest wyświetlane na pasku podpisu formularza.Gets or sets a value indicating whether a control box is displayed in the caption bar of the form.

Controls

Pobiera kolekcję kontrolek znajdujących się w kontrolce.Gets the collection of controls contained within the control.

(Odziedziczone po Control)
Created

Pobiera wartość wskazującą, czy formant został utworzony.Gets a value indicating whether the control has been created.

(Odziedziczone po Control)
CreateParams

Pobiera wymagane parametry tworzenia podczas tworzenia uchwytu sterującego.Gets the required creation parameters when the control handle is created.

CurrentAutoScaleDimensions

Pobiera bieżące Wymiary czasu wykonywania ekranu.Gets the current run-time dimensions of the screen.

(Odziedziczone po ContainerControl)
Cursor

Pobiera lub ustawia kursor wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką.Gets or sets the cursor that is displayed when the mouse pointer is over the control.

(Odziedziczone po Control)
DataBindings

Pobiera powiązania danych dla kontrolki.Gets the data bindings for the control.

(Odziedziczone po Control)
DefaultCursor

Pobiera lub ustawia domyślny kursor dla kontrolki.Gets or sets the default cursor for the control.

(Odziedziczone po Control)
DefaultImeMode

Pobiera domyślny tryb edytora IME (Input Method Editor) obsługiwany przez formant.Gets the default Input Method Editor (IME) mode supported by the control.

DefaultMargin

Pobiera miejsce (w pikselach), które jest określone domyślnie między kontrolkami.Gets the space, in pixels, that is specified by default between controls.

(Odziedziczone po Control)
DefaultMaximumSize

Pobiera długość i wysokość (w pikselach), która jest określana jako domyślny maksymalny rozmiar kontrolki.Gets the length and height, in pixels, that is specified as the default maximum size of a control.

(Odziedziczone po Control)
DefaultMinimumSize

Pobiera długość i wysokość (w pikselach), która jest określana jako domyślny minimalny rozmiar kontrolki.Gets the length and height, in pixels, that is specified as the default minimum size of a control.

(Odziedziczone po Control)
DefaultPadding

Pobiera wewnętrzne odstępy (w pikselach) zawartości kontrolki.Gets the internal spacing, in pixels, of the contents of a control.

(Odziedziczone po Control)
DefaultSize

Pobiera domyślny rozmiar kontrolki.Gets the default size of the control.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy Component jest aktualnie w trybie projektowania.Gets a value that indicates whether the Component is currently in design mode.

(Odziedziczone po Component)
DesktopBounds

Pobiera lub ustawia rozmiar i lokalizację formularza na pulpicie systemu Windows.Gets or sets the size and location of the form on the Windows desktop.

DesktopLocation

Pobiera lub ustawia lokalizację formularza na pulpicie systemu Windows.Gets or sets the location of the form on the Windows desktop.

DeviceDpi

Pobiera wartość DPI dla urządzenia wyświetlającego, w którym formant jest aktualnie wyświetlany.Gets the DPI value for the display device where the control is currently being displayed.

(Odziedziczone po Control)
DialogResult

Pobiera lub ustawia wynik okna dialogowego dla formularza.Gets or sets the dialog result for the form.

DisplayRectangle

Pobiera prostokąt reprezentujący wirtualny obszar wyświetlania formantu.Gets the rectangle that represents the virtual display area of the control.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
Disposing

Pobiera wartość wskazującą, czy klasa bazowa Control jest w trakcie usuwania.Gets a value indicating whether the base Control class is in the process of disposing.

(Odziedziczone po Control)
Dock

Pobiera lub ustawia, które obramowania kontrolki są zadokowane do kontrolki nadrzędnej i określa, jak zmieniany jest rozmiar kontrolki z elementem nadrzędnym.Gets or sets which control borders are docked to its parent control and determines how a control is resized with its parent.

(Odziedziczone po Control)
DockPadding

Pobiera ustawienia dopełnienia dokowania dla wszystkich krawędzi formantu.Gets the dock padding settings for all edges of the control.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
DoubleBuffered

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ten formant powinien ponownie narysować powierzchnię przy użyciu pomocniczego buforu, aby zmniejszyć lub zapobiec migotaniu.Gets or sets a value indicating whether this control should redraw its surface using a secondary buffer to reduce or prevent flicker.

(Odziedziczone po Control)
Enabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant może reagować na interakcję użytkownika.Gets or sets a value indicating whether the control can respond to user interaction.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń, które są dołączone do tego elementu Component .Gets the list of event handlers that are attached to this Component.

(Odziedziczone po Component)
Focused

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma fokus wprowadzania.Gets a value indicating whether the control has input focus.

(Odziedziczone po Control)
Font

Pobiera lub ustawia czcionkę tekstu wyświetlanego przez kontrolkę.Gets or sets the font of the text displayed by the control.

(Odziedziczone po Control)
FontHeight

Pobiera lub ustawia wysokość czcionki kontrolki.Gets or sets the height of the font of the control.

(Odziedziczone po Control)
ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu formantu.Gets or sets the foreground color of the control.

(Odziedziczone po Control)
FormBorderStyle

Pobiera lub ustawia styl obramowania formularza.Gets or sets the border style of the form.

Handle

Pobiera uchwyt okna, z którym jest powiązana kontrolka.Gets the window handle that the control is bound to.

(Odziedziczone po Control)
HasChildren

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka zawiera co najmniej jedną kontrolkę podrzędną.Gets a value indicating whether the control contains one or more child controls.

(Odziedziczone po Control)
Height

Pobiera lub ustawia wysokość formantu.Gets or sets the height of the control.

(Odziedziczone po Control)
HelpButton

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk pomocy ma być wyświetlany w polu podpis formularza.Gets or sets a value indicating whether a Help button should be displayed in the caption box of the form.

HorizontalScroll

Pobiera charakterystykę skojarzoną z poziomy pasek przewijania.Gets the characteristics associated with the horizontal scroll bar.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
HScroll

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy poziomy pasek przewijania jest widoczny.Gets or sets a value indicating whether the horizontal scroll bar is visible.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
Icon

Pobiera lub ustawia ikonę dla formularza.Gets or sets the icon for the form.

ImeMode

Pobiera lub ustawia tryb edytora IME (Input Method Editor) formantu.Gets or sets the Input Method Editor (IME) mode of the control.

(Odziedziczone po Control)
ImeModeBase

Pobiera lub ustawia tryb edytora IME formantu.Gets or sets the IME mode of a control.

(Odziedziczone po Control)
InvokeRequired

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt wywołujący musi wywołać metodę Invoke podczas wykonywania wywołań metody do kontrolki, ponieważ obiekt wywołujący znajduje się w innym wątku niż ten, w którym został utworzony.Gets a value indicating whether the caller must call an invoke method when making method calls to the control because the caller is on a different thread than the one the control was created on.

(Odziedziczone po Control)
IsAccessible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant jest widoczny dla aplikacji ułatwień dostępu.Gets or sets a value indicating whether the control is visible to accessibility applications.

(Odziedziczone po Control)
IsDisposed

Pobiera wartość wskazującą, czy formant został usunięty.Gets a value indicating whether the control has been disposed of.

(Odziedziczone po Control)
IsHandleCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy z kontrolką jest skojarzone dojście.Gets a value indicating whether the control has a handle associated with it.

(Odziedziczone po Control)
IsMdiChild

Pobiera wartość wskazującą, czy formularz jest formularzem podrzędnym interfejsu wielu dokumentów (MDI).Gets a value indicating whether the form is a multiple-document interface (MDI) child form.

IsMdiContainer

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz jest kontenerem dla formularzy podrzędnych interfejsu wielu dokumentów (MDI).Gets or sets a value indicating whether the form is a container for multiple-document interface (MDI) child forms.

IsMirrored

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest duplikatem.Gets a value indicating whether the control is mirrored.

(Odziedziczone po Control)
IsRestrictedWindow

Pobiera wartość wskazującą, czy formularz może używać wszystkich zdarzeń danych wejściowych systemu Windows i użytkownika bez ograniczeń.Gets a value indicating whether the form can use all windows and user input events without restriction.

KeyPreview

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz będzie otrzymywał zdarzenia kluczowe przed przekazaniem zdarzenia do kontrolki, która ma fokus.Gets or sets a value indicating whether the form will receive key events before the event is passed to the control that has focus.

LayoutEngine

Pobiera buforowane wystąpienie aparatu układu formantu.Gets a cached instance of the control's layout engine.

(Odziedziczone po Control)
Left

Pobiera lub ustawia odległość (w pikselach) między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią obszaru klienckiego kontenera.Gets or sets the distance, in pixels, between the left edge of the control and the left edge of its container's client area.

(Odziedziczone po Control)
Location

Pobiera lub ustawia wartość Point reprezentującą lewy górny róg Form współrzędnej ekranu.Gets or sets the Point that represents the upper-left corner of the Form in screen coordinates.

Location

Pobiera lub ustawia współrzędne górnego lewego rogu kontrolki względem lewego górnego rogu jego kontenera.Gets or sets the coordinates of the upper-left corner of the control relative to the upper-left corner of its container.

(Odziedziczone po Control)
MainMenuStrip

Pobiera lub ustawia kontener menu podstawowego dla formularza.Gets or sets the primary menu container for the form.

Margin

Pobiera lub ustawia odstęp między kontrolkami.Gets or sets the space between controls.

Margin

Pobiera lub ustawia odstęp między kontrolkami.Gets or sets the space between controls.

(Odziedziczone po Control)
MaximizeBox

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk Maksymalizuj jest wyświetlany na pasku podpisu formularza.Gets or sets a value indicating whether the Maximize button is displayed in the caption bar of the form.

MaximizedBounds

Pobiera lub ustawia rozmiar formularza, gdy zostanie zmaksymalizowany.Gets or sets the size of the form when it is maximized.

MaximumSize

Pobiera maksymalny rozmiar, do którego można zmienić rozmiar formularza.Gets the maximum size the form can be resized to.

MdiChildren

Pobiera tablicę formularzy reprezentujących formularze podrzędne interfejsu wielu dokumentów (MDI), które są nadrzędne w tym formularzu.Gets an array of forms that represent the multiple-document interface (MDI) child forms that are parented to this form.

MdiParent

Pobiera lub ustawia bieżącą formę elementu nadrzędnego interfejsu wielu dokumentów (MDI) tego formularza.Gets or sets the current multiple-document interface (MDI) parent form of this form.

Menu

Pobiera lub ustawia wartość MainMenu wyświetlaną w formularzu.Gets or sets the MainMenu that is displayed in the form.

MergedMenu

Pobiera scalone menu formularza.Gets the merged menu for the form.

MinimizeBox

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk Minimalizuj jest wyświetlany na pasku podpisu formularza.Gets or sets a value indicating whether the Minimize button is displayed in the caption bar of the form.

MinimumSize

Pobiera lub ustawia minimalny rozmiar, do którego można zmienić rozmiar formularza.Gets or sets the minimum size the form can be resized to.

Modal

Pobiera wartość wskazującą, czy formularz jest wyświetlany w trybie modalnym.Gets a value indicating whether this form is displayed modally.

Name

Pobiera lub ustawia nazwę formantu.Gets or sets the name of the control.

(Odziedziczone po Control)
Opacity

Pobiera lub ustawia poziom nieprzezroczystości formularza.Gets or sets the opacity level of the form.

OwnedForms

Pobiera tablicę Form obiektów, które reprezentują wszystkie formularze należące do tego formularza.Gets an array of Form objects that represent all forms that are owned by this form.

Owner

Pobiera lub ustawia formularz, który jest właścicielem tego formularza.Gets or sets the form that owns this form.

Padding

Pobiera lub ustawia uzupełnienie w kontrolce.Gets or sets padding within the control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera lub ustawia kontener nadrzędny formantu.Gets or sets the parent container of the control.

(Odziedziczone po Control)
ParentForm

Pobiera formularz, do którego jest przypisany formant kontenera.Gets the form that the container control is assigned to.

(Odziedziczone po ContainerControl)
PreferredSize

Pobiera rozmiar prostokątnego obszaru, do którego można dopasować formant.Gets the size of a rectangular area into which the control can fit.

(Odziedziczone po Control)
ProductName

Pobiera nazwę produktu zestawu zawierającego formant.Gets the product name of the assembly containing the control.

(Odziedziczone po Control)
ProductVersion

Pobiera wersję zestawu zawierającego formant.Gets the version of the assembly containing the control.

(Odziedziczone po Control)
RecreatingHandle

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka aktualnie odtwarza swój uchwyt.Gets a value indicating whether the control is currently re-creating its handle.

(Odziedziczone po Control)
Region

Pobiera lub ustawia region okna skojarzony z kontrolką.Gets or sets the window region associated with the control.

(Odziedziczone po Control)
RenderRightToLeft
Nieaktualne.

Ta właściwość jest obecnie przestarzała.This property is now obsolete.

(Odziedziczone po Control)
ResizeRedraw

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant jest odświeżany po zmianie rozmiaru.Gets or sets a value indicating whether the control redraws itself when resized.

(Odziedziczone po Control)
RestoreBounds

Pobiera lokalizację i rozmiar formularza w normalnym stanie okna.Gets the location and size of the form in its normal window state.

Right

Pobiera odległość (w pikselach) między prawą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią obszaru klienckiego kontenera.Gets the distance, in pixels, between the right edge of the control and the left edge of its container's client area.

(Odziedziczone po Control)
RightToLeft

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy elementy kontrolki są wyrównane do obsługi ustawień regionalnych przy użyciu czcionek od prawej do lewej.Gets or sets a value indicating whether control's elements are aligned to support locales using right-to-left fonts.

(Odziedziczone po Control)
RightToLeftLayout

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy jest włączone umieszczanie duplikatów od prawej do lewej.Gets or sets a value indicating whether right-to-left mirror placement is turned on.

ScaleChildren

Pobiera wartość określającą skalowanie formantów podrzędnych.Gets a value that determines the scaling of child controls.

(Odziedziczone po Control)
ShowFocusCues

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma wyświetlać prostokąty fokusu.Gets a value indicating whether the control should display focus rectangles.

(Odziedziczone po Control)
ShowIcon

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ikona jest wyświetlana na pasku podpisu formularza.Gets or sets a value indicating whether an icon is displayed in the caption bar of the form.

ShowInTaskbar

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz jest wyświetlany na pasku zadań systemu Windows.Gets or sets a value indicating whether the form is displayed in the Windows taskbar.

ShowKeyboardCues

Pobiera wartość wskazującą, czy interfejs użytkownika jest w odpowiednim stanie, aby pokazać lub ukryć akceleratory klawiatury.Gets a value indicating whether the user interface is in the appropriate state to show or hide keyboard accelerators.

(Odziedziczone po Control)
ShowWithoutActivation

Pobiera wartość wskazującą, czy okno zostanie aktywowane, gdy zostanie wyświetlone.Gets a value indicating whether the window will be activated when it is shown.

Site

Pobiera lub ustawia lokację formantu.Gets or sets the site of the control.

(Odziedziczone po Control)
Size

Pobiera lub ustawia rozmiar formularza.Gets or sets the size of the form.

SizeGripStyle

Pobiera lub ustawia styl uchwytu rozmiaru, który ma być wyświetlany w prawym dolnym rogu formularza.Gets or sets the style of the size grip to display in the lower-right corner of the form.

StartPosition

Pobiera lub ustawia pozycję początkową formularza w czasie wykonywania.Gets or sets the starting position of the form at run time.

TabIndex

Pobiera lub ustawia kolejność tabulacji kontrolki w jej kontenerze.Gets or sets the tab order of the control within its container.

TabStop

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może nadać fokus temu formantowi przy użyciu klawisza TAB.Gets or sets a value indicating whether the user can give the focus to this control using the TAB key.

TabStop

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może nadać fokus temu formantowi przy użyciu klawisza TAB.Gets or sets a value indicating whether the user can give the focus to this control using the TAB key.

(Odziedziczone po Control)
Tag

Pobiera lub ustawia obiekt, który zawiera dane dotyczące formantu.Gets or sets the object that contains data about the control.

(Odziedziczone po Control)
Text

Pobiera lub ustawia tekst skojarzony z tym formantem.Gets or sets the text associated with this control.

Text

Pobiera lub ustawia tekst skojarzony z tym formantem.Gets or sets the text associated with this control.

(Odziedziczone po Control)
Top

Pobiera lub ustawia odległość (w pikselach) między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią obszaru klienckiego kontenera.Gets or sets the distance, in pixels, between the top edge of the control and the top edge of its container's client area.

(Odziedziczone po Control)
TopLevel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz ma być wyświetlany jako okno najwyższego poziomu.Gets or sets a value indicating whether to display the form as a top-level window.

TopLevelControl

Pobiera formant nadrzędny, który nie jest elementem nadrzędnym przez inny formant Windows Forms.Gets the parent control that is not parented by another Windows Forms control. Zwykle jest to zewnętrzny, Form w którym znajduje się kontrolka.Typically, this is the outermost Form that the control is contained in.

(Odziedziczone po Control)
TopMost

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz powinien być wyświetlany jako najwyższego formularza.Gets or sets a value indicating whether the form should be displayed as a topmost form.

TransparencyKey

Pobiera lub ustawia kolor, który będzie reprezentować obszary przezroczyste w formularzu.Gets or sets the color that will represent transparent areas of the form.

UseWaitCursor

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy należy użyć kursora oczekiwania dla bieżącej kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych.Gets or sets a value indicating whether to use the wait cursor for the current control and all child controls.

(Odziedziczone po Control)
VerticalScroll

Pobiera charakterystykę skojarzoną z pionowym paskiem przewijania.Gets the characteristics associated with the vertical scroll bar.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant i wszystkie jego kontrolki podrzędne są wyświetlane.Gets or sets a value indicating whether the control and all its child controls are displayed.

(Odziedziczone po Control)
VScroll

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pionowy pasek przewijania jest widoczny.Gets or sets a value indicating whether the vertical scroll bar is visible.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
Width

Pobiera lub ustawia szerokość kontrolki.Gets or sets the width of the control.

(Odziedziczone po Control)
WindowState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz jest zminimalizowany, zmaksymalizowany czy normalny.Gets or sets a value that indicates whether form is minimized, maximized, or normal.

WindowTarget

Ta właściwość nie jest odpowiednia dla tej klasy.This property is not relevant for this class.

(Odziedziczone po Control)

Metody

AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, Int32)

Powiadamia aplikacje klienckie dostępności określonego AccessibleEvents dla określonej kontrolki podrzędnej.Notifies the accessibility client applications of the specified AccessibleEvents for the specified child control.

(Odziedziczone po Control)
AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, Int32, Int32)

Powiadamia aplikacje klienckie dostępności określonego AccessibleEvents dla określonej kontrolki podrzędnej.Notifies the accessibility client applications of the specified AccessibleEvents for the specified child control .

(Odziedziczone po Control)
Activate()

Aktywuje formularz i nadaje mu fokus.Activates the form and gives it focus.

ActivateMdiChild(Form)

Aktywuje element podrzędny MDI formularza.Activates the MDI child of a form.

AddOwnedForm(Form)

Dodaje własnością formularza do tego formularza.Adds an owned form to this form.

AdjustFormScrollbars(Boolean)

Dostosowuje paski przewijania kontenera w oparciu o bieżące położenie kontrolki i aktualnie wybrane kontrolki.Adjusts the scroll bars on the container based on the current control positions and the control currently selected.

ApplyAutoScaling()
Nieaktualne.

Zmienia rozmiar formularza zgodnie z bieżącą wartością AutoScaleBaseSize właściwości i rozmiarem bieżącej czcionki.Resizes the form according to the current value of the AutoScaleBaseSize property and the size of the current font.

BeginInvoke(Delegate)

Wykonuje określony delegat asynchronicznie w wątku, w którym utworzono uchwyt podstawowy formantu.Executes the specified delegate asynchronously on the thread that the control's underlying handle was created on.

(Odziedziczone po Control)
BeginInvoke(Delegate, Object[])

Wykonuje określony delegat asynchronicznie z określonymi argumentami w wątku, w którym utworzono uchwyt podstawowy formantu.Executes the specified delegate asynchronously with the specified arguments, on the thread that the control's underlying handle was created on.

(Odziedziczone po Control)
BringToFront()

Przenosi formant na przód z kolejnością z.Brings the control to the front of the z-order.

(Odziedziczone po Control)
CenterToParent()

Wyśrodkowuje pozycję formularza w granicach formularza nadrzędnego.Centers the position of the form within the bounds of the parent form.

CenterToScreen()

Wyśrodkowuje formularz na bieżącym ekranie.Centers the form on the current screen.

Close()

Zamyka formularz.Closes the form.

Contains(Control)

Pobiera wartość wskazującą, czy określony formant jest elementem podrzędnym formantu.Retrieves a value indicating whether the specified control is a child of the control.

(Odziedziczone po Control)
CreateAccessibilityInstance()

Tworzy nowy obiekt ułatwień dostępu dla Form kontrolki.Creates a new accessibility object for the Form control.

CreateAccessibilityInstance()

Tworzy nowy obiekt ułatwień dostępu dla kontrolki.Creates a new accessibility object for the control.

(Odziedziczone po Control)
CreateControl()

Wymusza utworzenie widocznej kontrolki, włącznie z tworzeniem uchwytu i wszystkimi widocznymi kontrolkami podrzędnymi.Forces the creation of the visible control, including the creation of the handle and any visible child controls.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlsInstance()

Tworzy nowe wystąpienie kolekcji formantów dla kontrolki.Creates a new instance of the control collection for the control.

CreateGraphics()

Tworzy Graphics dla kontrolki.Creates the Graphics for the control.

(Odziedziczone po Control)
CreateHandle()

Tworzy uchwyt dla formularza.Creates the handle for the form. Jeśli klasa pochodna przesłania tę funkcję, musi wywołać implementację podstawową.If a derived class overrides this function, it must call the base implementation.

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt, który zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikacji z obiektem zdalnym.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
DefWndProc(Message)

Wysyła określony komunikat do domyślnej procedury okna.Sends the specified message to the default window procedure.

DestroyHandle()

Niszczy dojście skojarzone z kontrolką.Destroys the handle associated with the control.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.Releases all resources used by the Component.

(Odziedziczone po Component)
Dispose(Boolean)

Usuwa zasoby (inne niż pamięć) używane przez Form .Disposes of the resources (other than memory) used by the Form.

DoDragDrop(Object, DragDropEffects)

Rozpoczyna operację przeciągania i upuszczania.Begins a drag-and-drop operation.

(Odziedziczone po Control)
DrawToBitmap(Bitmap, Rectangle)

Obsługuje renderowanie do określonej mapy bitowej.Supports rendering to the specified bitmap.

(Odziedziczone po Control)
EndInvoke(IAsyncResult)

Pobiera wartość zwracaną operacji asynchronicznej reprezentowanej przez IAsyncResult zakończony.Retrieves the return value of the asynchronous operation represented by the IAsyncResult passed.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindForm()

Pobiera formularz, w którym znajduje się kontrolka.Retrieves the form that the control is on.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to the control.

(Odziedziczone po Control)
GetAccessibilityObjectById(Int32)

Pobiera określony AccessibleObject .Retrieves the specified AccessibleObject.

(Odziedziczone po Control)
GetAutoScaleSize(Font)
Nieaktualne.

Pobiera rozmiar podczas automatycznego skalowania formularza na podstawie określonej czcionki.Gets the size when autoscaling the form based on a specified font.

GetAutoSizeMode()

Pobiera wartość wskazującą, w jaki sposób formant będzie zachowywać się po AutoSize włączeniu jego właściwości.Retrieves a value indicating how a control will behave when its AutoSize property is enabled.

(Odziedziczone po Control)
GetChildAtPoint(Point)

Pobiera formant podrzędny, który znajduje się na określonych współrzędnych.Retrieves the child control that is located at the specified coordinates.

(Odziedziczone po Control)
GetChildAtPoint(Point, GetChildAtPointSkip)

Pobiera formant podrzędny, który znajduje się na określonych współrzędnych, określając, czy ignorować kontrolki podrzędne określonego typu.Retrieves the child control that is located at the specified coordinates, specifying whether to ignore child controls of a certain type.

(Odziedziczone po Control)
GetContainerControl()

Zwraca następny ContainerControl łańcuch formantów nadrzędnych formantu.Returns the next ContainerControl up the control's chain of parent controls.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()
Nieaktualne.

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetNextControl(Control, Boolean)

Pobiera następną kontrolkę do przodu lub wstecz w kolejności tabulacji w kontrolkach podrzędnych.Retrieves the next control forward or back in the tab order of child controls.

(Odziedziczone po Control)
GetPreferredSize(Size)

Pobiera rozmiar prostokątnego obszaru, w którym może być zamontowany formant.Retrieves the size of a rectangular area into which a control can be fitted.

(Odziedziczone po Control)
GetScaledBounds(Rectangle, SizeF, BoundsSpecified)

Pobiera granice, w których kontrolka jest skalowana.Retrieves the bounds within which the control is scaled.

GetScaledBounds(Rectangle, SizeF, BoundsSpecified)

Pobiera granice, w których kontrolka jest skalowana.Retrieves the bounds within which the control is scaled.

(Odziedziczone po Control)
GetScrollState(Int32)

Określa, czy określona flaga została ustawiona.Determines whether the specified flag has been set.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
GetService(Type)

Zwraca obiekt, który reprezentuje usługę dostarczoną przez Component lub przez Container .Returns an object that represents a service provided by the Component or by its Container.

(Odziedziczone po Component)
GetStyle(ControlStyles)

Pobiera wartość określonego bitu stylu kontrolki dla kontrolki.Retrieves the value of the specified control style bit for the control.

(Odziedziczone po Control)
GetTopLevel()

Określa, czy formant jest formantem najwyższego poziomu.Determines if the control is a top-level control.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Hide()

Ukrywa formant od użytkownika.Conceals the control from the user.

(Odziedziczone po Control)
InitializeLifetimeService()
Nieaktualne.

Uzyskuje obiekt usługi istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
InitLayout()

Wywoływana po dodaniu kontrolki do innego kontenera.Called after the control has been added to another container.

(Odziedziczone po Control)
Invalidate()

Unieważnia całą powierzchnię kontrolki i powoduje jej Odrysowanie.Invalidates the entire surface of the control and causes the control to be redrawn.

(Odziedziczone po Control)
Invalidate(Boolean)

Unieważnia określony region kontrolki i powoduje, że komunikat programu Paint zostanie wysłany do kontrolki.Invalidates a specific region of the control and causes a paint message to be sent to the control. Opcjonalnie program unieważnia kontrolki podrzędne przypisane do kontrolki.Optionally, invalidates the child controls assigned to the control.

(Odziedziczone po Control)
Invalidate(Rectangle)

Unieważnia określony region kontrolki (dodaje go do regionu aktualizacji kontrolki, który jest obszarem, który zostanie odmalowany podczas następnej operacji malowania) i powoduje, że komunikat programu Paint zostanie wysłany do kontrolki.Invalidates the specified region of the control (adds it to the control's update region, which is the area that will be repainted at the next paint operation), and causes a paint message to be sent to the control.

(Odziedziczone po Control)
Invalidate(Rectangle, Boolean)

Unieważnia określony region kontrolki (dodaje go do regionu aktualizacji kontrolki, który jest obszarem, który zostanie odmalowany podczas następnej operacji malowania) i powoduje, że komunikat programu Paint zostanie wysłany do kontrolki.Invalidates the specified region of the control (adds it to the control's update region, which is the area that will be repainted at the next paint operation), and causes a paint message to be sent to the control. Opcjonalnie program unieważnia kontrolki podrzędne przypisane do kontrolki.Optionally, invalidates the child controls assigned to the control.

(Odziedziczone po Control)
Invalidate(Region)

Unieważnia określony region kontrolki (dodaje go do regionu aktualizacji kontrolki, który jest obszarem, który zostanie odmalowany podczas następnej operacji malowania) i powoduje, że komunikat programu Paint zostanie wysłany do kontrolki.Invalidates the specified region of the control (adds it to the control's update region, which is the area that will be repainted at the next paint operation), and causes a paint message to be sent to the control.

(Odziedziczone po Control)
Invalidate(Region, Boolean)

Unieważnia określony region kontrolki (dodaje go do regionu aktualizacji kontrolki, który jest obszarem, który zostanie odmalowany podczas następnej operacji malowania) i powoduje, że komunikat programu Paint zostanie wysłany do kontrolki.Invalidates the specified region of the control (adds it to the control's update region, which is the area that will be repainted at the next paint operation), and causes a paint message to be sent to the control. Opcjonalnie program unieważnia kontrolki podrzędne przypisane do kontrolki.Optionally, invalidates the child controls assigned to the control.

(Odziedziczone po Control)
Invoke(Delegate)

Wykonuje określony delegat w wątku, który jest właścicielem uchwytu okna bazowego formantu.Executes the specified delegate on the thread that owns the control's underlying window handle.

(Odziedziczone po Control)
Invoke(Delegate, Object[])

Wykonuje określony delegat w wątku, do którego należy uchwyt okna bazowego formantu, z określoną listą argumentów.Executes the specified delegate, on the thread that owns the control's underlying window handle, with the specified list of arguments.

(Odziedziczone po Control)
InvokeGotFocus(Control, EventArgs)

Podnosi GotFocus zdarzenie dla określonej kontrolki.Raises the GotFocus event for the specified control.

(Odziedziczone po Control)
InvokeLostFocus(Control, EventArgs)

Podnosi LostFocus zdarzenie dla określonej kontrolki.Raises the LostFocus event for the specified control.

(Odziedziczone po Control)
InvokeOnClick(Control, EventArgs)

Podnosi Click zdarzenie dla określonej kontrolki.Raises the Click event for the specified control.

(Odziedziczone po Control)
InvokePaint(Control, PaintEventArgs)

Podnosi Paint zdarzenie dla określonej kontrolki.Raises the Paint event for the specified control.

(Odziedziczone po Control)
InvokePaintBackground(Control, PaintEventArgs)

Podnosi PaintBackground zdarzenie dla określonej kontrolki.Raises the PaintBackground event for the specified control.

(Odziedziczone po Control)
IsInputChar(Char)

Określa, czy znak jest znakiem wejściowym rozpoznawanym przez formant.Determines if a character is an input character that the control recognizes.

(Odziedziczone po Control)
IsInputKey(Keys)

Określa, czy określony klucz jest zwykłym kluczem wejściowym, czy specjalnym kluczem wymagającym przetwarzania wstępnego.Determines whether the specified key is a regular input key or a special key that requires preprocessing.

(Odziedziczone po Control)
LayoutMdi(MdiLayout)

Rozmieszcza formularze podrzędne interfejsu wielu dokumentów (MDI) w ramach formularza nadrzędnego MDI.Arranges the multiple-document interface (MDI) child forms within the MDI parent form.

LogicalToDeviceUnits(Int32)

Konwertuje wartość logicznej DPI na równoważną wartość DeviceUnit DPI.Converts a Logical DPI value to its equivalent DeviceUnit DPI value.

(Odziedziczone po Control)
LogicalToDeviceUnits(Size)

Przekształca rozmiar od logicznego do jednostek urządzeń przez skalowanie go dla bieżącej wartości DPI i Zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej dla szerokości i wysokości.Transforms a size from logical to device units by scaling it for the current DPI and rounding down to the nearest integer value for width and height.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy skróconą kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
NotifyInvalidate(Rectangle)

Podnosi Invalidated zdarzenie z określonym regionem kontrolki do unieważnienia.Raises the Invalidated event with a specified region of the control to invalidate.

(Odziedziczone po Control)
OnActivated(EventArgs)

Podnosi Activated zdarzenie.Raises the Activated event.

OnAutoSizeChanged(EventArgs)

Podnosi AutoSizeChanged zdarzenie.Raises the AutoSizeChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnAutoValidateChanged(EventArgs)

Podnosi AutoValidateChanged zdarzenie.Raises the AutoValidateChanged event.

(Odziedziczone po ContainerControl)
OnBackColorChanged(EventArgs)

Podnosi BackColorChanged zdarzenie.Raises the BackColorChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnBackgroundImageChanged(EventArgs)

Podnosi BackgroundImageChanged zdarzenie.Raises the BackgroundImageChanged event.

OnBackgroundImageChanged(EventArgs)

Podnosi BackgroundImageChanged zdarzenie.Raises the BackgroundImageChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs)

Podnosi BackgroundImageLayoutChanged zdarzenie.Raises the BackgroundImageLayoutChanged event.

OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs)

Podnosi BackgroundImageLayoutChanged zdarzenie.Raises the BackgroundImageLayoutChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnBindingContextChanged(EventArgs)

Podnosi BindingContextChanged zdarzenie.Raises the BindingContextChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnCausesValidationChanged(EventArgs)

Podnosi CausesValidationChanged zdarzenie.Raises the CausesValidationChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnChangeUICues(UICuesEventArgs)

Podnosi ChangeUICues zdarzenie.Raises the ChangeUICues event.

(Odziedziczone po Control)
OnClick(EventArgs)

Podnosi Click zdarzenie.Raises the Click event.

(Odziedziczone po Control)
OnClientSizeChanged(EventArgs)

Podnosi ClientSizeChanged zdarzenie.Raises the ClientSizeChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnClosed(EventArgs)

Podnosi Closed zdarzenie.Raises the Closed event.

OnClosing(CancelEventArgs)

Podnosi Closing zdarzenie.Raises the Closing event.

OnContextMenuChanged(EventArgs)

Podnosi ContextMenuChanged zdarzenie.Raises the ContextMenuChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnContextMenuStripChanged(EventArgs)

Podnosi ContextMenuStripChanged zdarzenie.Raises the ContextMenuStripChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnControlAdded(ControlEventArgs)

Podnosi ControlAdded zdarzenie.Raises the ControlAdded event.

(Odziedziczone po Control)
OnControlRemoved(ControlEventArgs)

Podnosi ControlRemoved zdarzenie.Raises the ControlRemoved event.

(Odziedziczone po Control)
OnCreateControl()

Podnosi CreateControl zdarzenie.Raises the CreateControl event.

OnCursorChanged(EventArgs)

Podnosi CursorChanged zdarzenie.Raises the CursorChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnDeactivate(EventArgs)

Podnosi Deactivate zdarzenie.Raises the Deactivate event.

OnDockChanged(EventArgs)

Podnosi DockChanged zdarzenie.Raises the DockChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnDoubleClick(EventArgs)

Podnosi DoubleClick zdarzenie.Raises the DoubleClick event.

(Odziedziczone po Control)
OnDpiChanged(DpiChangedEventArgs)

Podnosi DpiChanged zdarzenie.Raises the DpiChanged event.

OnDpiChangedAfterParent(EventArgs)

Podnosi DpiChangedAfterParent zdarzenie.Raises the DpiChangedAfterParent event.

(Odziedziczone po Control)
OnDpiChangedBeforeParent(EventArgs)

Podnosi DpiChangedBeforeParent zdarzenie.Raises the DpiChangedBeforeParent event.

(Odziedziczone po Control)
OnDragDrop(DragEventArgs)

Podnosi DragDrop zdarzenie.Raises the DragDrop event.

(Odziedziczone po Control)
OnDragEnter(DragEventArgs)

Podnosi DragEnter zdarzenie.Raises the DragEnter event.

(Odziedziczone po Control)
OnDragLeave(EventArgs)

Podnosi DragLeave zdarzenie.Raises the DragLeave event.

(Odziedziczone po Control)
OnDragOver(DragEventArgs)

Podnosi DragOver zdarzenie.Raises the DragOver event.

(Odziedziczone po Control)
OnEnabledChanged(EventArgs)

Podnosi EnabledChanged zdarzenie.Raises the EnabledChanged event.

OnEnabledChanged(EventArgs)

Podnosi EnabledChanged zdarzenie.Raises the EnabledChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnEnter(EventArgs)

Podnosi Enter zdarzenie.Raises the Enter event.

OnEnter(EventArgs)

Podnosi Enter zdarzenie.Raises the Enter event.

(Odziedziczone po Control)
OnFontChanged(EventArgs)

Podnosi FontChanged zdarzenie.Raises the FontChanged event.

OnForeColorChanged(EventArgs)

Podnosi ForeColorChanged zdarzenie.Raises the ForeColorChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnFormClosed(FormClosedEventArgs)

Podnosi FormClosed zdarzenie.Raises the FormClosed event.

OnFormClosing(FormClosingEventArgs)

Podnosi FormClosing zdarzenie.Raises the FormClosing event.

OnGetDpiScaledSize(Int32, Int32, Size)

Podnosi zdarzenie GetDpiScaledSize.Raises the GetDpiScaledSize event.

OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)

Podnosi GiveFeedback zdarzenie.Raises the GiveFeedback event.

(Odziedziczone po Control)
OnGotFocus(EventArgs)

Podnosi GotFocus zdarzenie.Raises the GotFocus event.

(Odziedziczone po Control)
OnHandleCreated(EventArgs)

Podnosi HandleCreated zdarzenie.Raises the HandleCreated event.

OnHandleDestroyed(EventArgs)

Podnosi HandleDestroyed zdarzenie.Raises the HandleDestroyed event.

OnHelpButtonClicked(CancelEventArgs)

Podnosi HelpButtonClicked zdarzenie.Raises the HelpButtonClicked event.

OnHelpRequested(HelpEventArgs)

Podnosi HelpRequested zdarzenie.Raises the HelpRequested event.

(Odziedziczone po Control)
OnImeModeChanged(EventArgs)

Podnosi ImeModeChanged zdarzenie.Raises the ImeModeChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnInputLanguageChanged(InputLanguageChangedEventArgs)

Podnosi InputLanguageChanged zdarzenie.Raises the InputLanguageChanged event.

OnInputLanguageChanging(InputLanguageChangingEventArgs)

Podnosi InputLanguageChanging zdarzenie.Raises the InputLanguageChanging event.

OnInvalidated(InvalidateEventArgs)

Podnosi Invalidated zdarzenie.Raises the Invalidated event.

(Odziedziczone po Control)
OnKeyDown(KeyEventArgs)

Podnosi KeyDown zdarzenie.Raises the KeyDown event.

(Odziedziczone po Control)
OnKeyPress(KeyPressEventArgs)

Podnosi KeyPress zdarzenie.Raises the KeyPress event.

(Odziedziczone po Control)
OnKeyUp(KeyEventArgs)

Podnosi KeyUp zdarzenie.Raises the KeyUp event.

(Odziedziczone po Control)
OnLayout(LayoutEventArgs)

Podnosi Layout zdarzenie.Raises the Layout event.

OnLayout(LayoutEventArgs)

Podnosi Layout zdarzenie.Raises the Layout event.

(Odziedziczone po ContainerControl)
OnLeave(EventArgs)

Podnosi Leave zdarzenie.Raises the Leave event.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

OnLocationChanged(EventArgs)

Podnosi LocationChanged zdarzenie.Raises the LocationChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnLostFocus(EventArgs)

Podnosi LostFocus zdarzenie.Raises the LostFocus event.

(Odziedziczone po Control)
OnMarginChanged(EventArgs)

Podnosi MarginChanged zdarzenie.Raises the MarginChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnMaximizedBoundsChanged(EventArgs)

Podnosi MaximizedBoundsChanged zdarzenie.Raises the MaximizedBoundsChanged event.

OnMaximumSizeChanged(EventArgs)

Podnosi MaximumSizeChanged zdarzenie.Raises the MaximumSizeChanged event.

OnMdiChildActivate(EventArgs)

Podnosi MdiChildActivate zdarzenie.Raises the MdiChildActivate event.

OnMenuComplete(EventArgs)

Podnosi MenuComplete zdarzenie.Raises the MenuComplete event.

OnMenuStart(EventArgs)

Podnosi MenuStart zdarzenie.Raises the MenuStart event.

OnMinimumSizeChanged(EventArgs)

Podnosi MinimumSizeChanged zdarzenie.Raises the MinimumSizeChanged event.

OnMouseCaptureChanged(EventArgs)

Podnosi MouseCaptureChanged zdarzenie.Raises the MouseCaptureChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseClick(MouseEventArgs)

Podnosi MouseClick zdarzenie.Raises the MouseClick event.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs)

Podnosi MouseDoubleClick zdarzenie.Raises the MouseDoubleClick event.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseDown(MouseEventArgs)

Podnosi MouseDown zdarzenie.Raises the MouseDown event.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseEnter(EventArgs)

Podnosi MouseEnter zdarzenie.Raises the MouseEnter event.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseHover(EventArgs)

Podnosi MouseHover zdarzenie.Raises the MouseHover event.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseLeave(EventArgs)

Podnosi MouseLeave zdarzenie.Raises the MouseLeave event.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseMove(MouseEventArgs)

Podnosi MouseMove zdarzenie.Raises the MouseMove event.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseUp(MouseEventArgs)

Podnosi MouseUp zdarzenie.Raises the MouseUp event.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseWheel(MouseEventArgs)

Podnosi MouseWheel zdarzenie.Raises the MouseWheel event.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
OnMove(EventArgs)

Podnosi Move zdarzenie.Raises the Move event.

(Odziedziczone po Control)
OnNotifyMessage(Message)

Powiadamia o kontroli komunikatów systemu Windows.Notifies the control of Windows messages.

(Odziedziczone po Control)
OnPaddingChanged(EventArgs)

Podnosi PaddingChanged zdarzenie.Raises the PaddingChanged event.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
OnPaint(PaintEventArgs)

Podnosi Paint zdarzenie.Raises the Paint event.

OnPaintBackground(PaintEventArgs)

Maluje tło formantu.Paints the background of the control.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
OnParentBackColorChanged(EventArgs)

Podnosi BackColorChanged zdarzenie, gdy BackColor wartość właściwości kontenera formantu zostanie zmieniona.Raises the BackColorChanged event when the BackColor property value of the control's container changes.

(Odziedziczone po Control)
OnParentBackgroundImageChanged(EventArgs)

Podnosi BackgroundImageChanged zdarzenie, gdy BackgroundImage wartość właściwości kontenera formantu zostanie zmieniona.Raises the BackgroundImageChanged event when the BackgroundImage property value of the control's container changes.

(Odziedziczone po Control)
OnParentBindingContextChanged(EventArgs)

Podnosi BindingContextChanged zdarzenie, gdy BindingContext wartość właściwości kontenera formantu zostanie zmieniona.Raises the BindingContextChanged event when the BindingContext property value of the control's container changes.

(Odziedziczone po Control)
OnParentChanged(EventArgs)

Podnosi ParentChanged zdarzenie.Raises the ParentChanged event.

(Odziedziczone po ContainerControl)
OnParentCursorChanged(EventArgs)

Podnosi CursorChanged zdarzenie.Raises the CursorChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnParentEnabledChanged(EventArgs)

Podnosi EnabledChanged zdarzenie, gdy Enabled wartość właściwości kontenera formantu zostanie zmieniona.Raises the EnabledChanged event when the Enabled property value of the control's container changes.

(Odziedziczone po Control)
OnParentFontChanged(EventArgs)

Podnosi FontChanged zdarzenie, gdy Font wartość właściwości kontenera formantu zostanie zmieniona.Raises the FontChanged event when the Font property value of the control's container changes.

(Odziedziczone po Control)
OnParentForeColorChanged(EventArgs)

Podnosi ForeColorChanged zdarzenie, gdy ForeColor wartość właściwości kontenera formantu zostanie zmieniona.Raises the ForeColorChanged event when the ForeColor property value of the control's container changes.

(Odziedziczone po Control)
OnParentRightToLeftChanged(EventArgs)

Podnosi RightToLeftChanged zdarzenie, gdy RightToLeft wartość właściwości kontenera formantu zostanie zmieniona.Raises the RightToLeftChanged event when the RightToLeft property value of the control's container changes.

(Odziedziczone po Control)
OnParentVisibleChanged(EventArgs)

Podnosi VisibleChanged zdarzenie, gdy Visible wartość właściwości kontenera formantu zostanie zmieniona.Raises the VisibleChanged event when the Visible property value of the control's container changes.

(Odziedziczone po Control)
OnPreviewKeyDown(PreviewKeyDownEventArgs)

Podnosi PreviewKeyDown zdarzenie.Raises the PreviewKeyDown event.

(Odziedziczone po Control)
OnPrint(PaintEventArgs)

Podnosi Paint zdarzenie.Raises the Paint event.

(Odziedziczone po Control)
OnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)

Podnosi QueryContinueDrag zdarzenie.Raises the QueryContinueDrag event.

(Odziedziczone po Control)
OnRegionChanged(EventArgs)

Podnosi RegionChanged zdarzenie.Raises the RegionChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnResize(EventArgs)

Podnosi Resize zdarzenie.Raises the Resize event.

OnResizeBegin(EventArgs)

Podnosi ResizeBegin zdarzenie.Raises the ResizeBegin event.

OnResizeEnd(EventArgs)

Podnosi ResizeEnd zdarzenie.Raises the ResizeEnd event.

OnRightToLeftChanged(EventArgs)

Podnosi RightToLeftChanged zdarzenie.Raises the RightToLeftChanged event.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
OnRightToLeftLayoutChanged(EventArgs)

Podnosi RightToLeftLayoutChanged zdarzenie.Raises the RightToLeftLayoutChanged event.

OnScroll(ScrollEventArgs)

Podnosi Scroll zdarzenie.Raises the Scroll event.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
OnShown(EventArgs)

Podnosi Shown zdarzenie.Raises the Shown event.

OnSizeChanged(EventArgs)

Podnosi SizeChanged zdarzenie.Raises the SizeChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnStyleChanged(EventArgs)

Podnosi StyleChanged zdarzenie.Raises the StyleChanged event.

OnSystemColorsChanged(EventArgs)

Podnosi SystemColorsChanged zdarzenie.Raises the SystemColorsChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnTabIndexChanged(EventArgs)

Podnosi TabIndexChanged zdarzenie.Raises the TabIndexChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnTabStopChanged(EventArgs)

Podnosi TabStopChanged zdarzenie.Raises the TabStopChanged event.

(Odziedziczone po Control)
OnTextChanged(EventArgs)

Podnosi TextChanged zdarzenie.Raises the TextChanged event.

OnValidated(EventArgs)

Podnosi Validated zdarzenie.Raises the Validated event.

(Odziedziczone po Control)
OnValidating(CancelEventArgs)

Podnosi Validating zdarzenie.Raises the Validating event.

(Odziedziczone po Control)
OnVisibleChanged(EventArgs)

Podnosi VisibleChanged zdarzenie.Raises the VisibleChanged event.

PerformAutoScale()

Wykonuje skalowanie formantu kontenera i jego elementów podrzędnych.Performs scaling of the container control and its children.

(Odziedziczone po ContainerControl)
PerformLayout()

Wymusza stosowanie logiki układu do wszystkich jej formantów podrzędnych przez formant.Forces the control to apply layout logic to all its child controls.

(Odziedziczone po Control)
PerformLayout(Control, String)

Wymusza stosowanie logiki układu do wszystkich jej formantów podrzędnych przez formant.Forces the control to apply layout logic to all its child controls.

(Odziedziczone po Control)
PointToClient(Point)

Oblicza lokalizację określonego punktu ekranu na współrzędnych klienta.Computes the location of the specified screen point into client coordinates.

(Odziedziczone po Control)
PointToScreen(Point)

Obliczy lokalizację określonego punktu klienta we współrzędnych ekranu.Computes the location of the specified client point into screen coordinates.

(Odziedziczone po Control)
PreProcessControlMessage(Message)

Wstępnie przetwarza komunikaty klawiatury i komunikaty wejściowe w obrębie pętli komunikatów przed ich wysłaniem.Preprocesses keyboard or input messages within the message loop before they are dispatched.

(Odziedziczone po Control)
PreProcessMessage(Message)

Wstępnie przetwarza komunikaty klawiatury i komunikaty wejściowe w obrębie pętli komunikatów przed ich wysłaniem.Preprocesses keyboard or input messages within the message loop before they are dispatched.

(Odziedziczone po Control)
ProcessCmdKey(Message, Keys)

Przetwarza klucz polecenia.Processes a command key.

ProcessDialogChar(Char)

Przetwarza znak okna dialogowego.Processes a dialog character.

ProcessDialogKey(Keys)

Przetwarza klucz okna dialogowego.Processes a dialog box key.

ProcessKeyEventArgs(Message)

Przetwarza komunikat klucza i generuje odpowiednie zdarzenia sterujące.Processes a key message and generates the appropriate control events.

(Odziedziczone po Control)
ProcessKeyMessage(Message)

Przetwarza komunikat z klawiatury.Processes a keyboard message.

(Odziedziczone po Control)
ProcessKeyPreview(Message)

Przegląda komunikat z klawiatury.Previews a keyboard message.

ProcessMnemonic(Char)

Przetwarza znak metaznaku.Processes a mnemonic character.

ProcessMnemonic(Char)

Przetwarza znak metaznaku.Processes a mnemonic character.

(Odziedziczone po ContainerControl)
ProcessTabKey(Boolean)

Wybiera następną dostępną kontrolkę i ustawia ją jako aktywną kontrolkę.Selects the next available control and makes it the active control.

RaiseDragEvent(Object, DragEventArgs)

Wywołuje odpowiednie zdarzenie przeciągania.Raises the appropriate drag event.

(Odziedziczone po Control)
RaiseKeyEvent(Object, KeyEventArgs)

Wywołuje odpowiednie zdarzenie klucza.Raises the appropriate key event.

(Odziedziczone po Control)
RaiseMouseEvent(Object, MouseEventArgs)

Wywołuje odpowiednie zdarzenie myszy.Raises the appropriate mouse event.

(Odziedziczone po Control)
RaisePaintEvent(Object, PaintEventArgs)

Wywołuje odpowiednie zdarzenie malowania.Raises the appropriate paint event.

(Odziedziczone po Control)
RecreateHandle()

Wymusza ponowne utworzenie uchwytu dla kontrolki.Forces the re-creation of the handle for the control.

(Odziedziczone po Control)
RectangleToClient(Rectangle)

Oblicza rozmiar i lokalizację określonego prostokąta ekranu we współrzędnych klienta.Computes the size and location of the specified screen rectangle in client coordinates.

(Odziedziczone po Control)
RectangleToScreen(Rectangle)

Oblicza rozmiar i lokalizację określonego prostokąta klienta we współrzędnych ekranu.Computes the size and location of the specified client rectangle in screen coordinates.

(Odziedziczone po Control)
Refresh()

Wymusza, aby formant unieważnił swój obszar klienta i natychmiast ponownie narysować wszystkie formanty podrzędne.Forces the control to invalidate its client area and immediately redraw itself and any child controls.

(Odziedziczone po Control)
RemoveOwnedForm(Form)

Usuwa własność formularza z tego formularza.Removes an owned form from this form.

RescaleConstantsForDpi(Int32, Int32)

Zapewnia stałe do ponownego skalowania kontrolki po wystąpieniu zmiany DPI.Provides constants for rescaling the control when a DPI change occurs.

(Odziedziczone po Control)
ResetBackColor()

Resetuje BackColor Właściwość do wartości domyślnej.Resets the BackColor property to its default value.

(Odziedziczone po Control)
ResetBindings()

Powoduje, że formant powiązany z, BindingSource Aby ponownie wczytał wszystkie elementy na liście i odświeżyć wyświetlane wartości.Causes a control bound to the BindingSource to reread all the items in the list and refresh their displayed values.

(Odziedziczone po Control)
ResetCursor()

Resetuje Cursor Właściwość do wartości domyślnej.Resets the Cursor property to its default value.

(Odziedziczone po Control)
ResetFont()

Resetuje Font Właściwość do wartości domyślnej.Resets the Font property to its default value.

(Odziedziczone po Control)
ResetForeColor()

Resetuje ForeColor Właściwość do wartości domyślnej.Resets the ForeColor property to its default value.

(Odziedziczone po Control)
ResetImeMode()

Resetuje ImeMode Właściwość do wartości domyślnej.Resets the ImeMode property to its default value.

(Odziedziczone po Control)
ResetMouseEventArgs()

Resetuje kontrolkę, aby obsłużyć MouseLeave zdarzenie.Resets the control to handle the MouseLeave event.

(Odziedziczone po Control)
ResetRightToLeft()

Resetuje RightToLeft Właściwość do wartości domyślnej.Resets the RightToLeft property to its default value.

(Odziedziczone po Control)
ResetText()

Resetuje Text Właściwość do wartości domyślnej ( Empty ).Resets the Text property to its default value (Empty).

(Odziedziczone po Control)
ResumeLayout()

Wznawia normalną logikę układu.Resumes usual layout logic.

(Odziedziczone po Control)
ResumeLayout(Boolean)

Wznawia normalną logikę układu, opcjonalnie wymusza natychmiastowy układ oczekujących żądań układu.Resumes usual layout logic, optionally forcing an immediate layout of pending layout requests.

(Odziedziczone po Control)
RtlTranslateAlignment(ContentAlignment)

Konwertuje określony element ContentAlignment na odpowiedni ContentAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.Converts the specified ContentAlignment to the appropriate ContentAlignment to support right-to-left text.

(Odziedziczone po Control)
RtlTranslateAlignment(HorizontalAlignment)

Konwertuje określony element HorizontalAlignment na odpowiedni HorizontalAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.Converts the specified HorizontalAlignment to the appropriate HorizontalAlignment to support right-to-left text.

(Odziedziczone po Control)
RtlTranslateAlignment(LeftRightAlignment)

Konwertuje określony element LeftRightAlignment na odpowiedni LeftRightAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.Converts the specified LeftRightAlignment to the appropriate LeftRightAlignment to support right-to-left text.

(Odziedziczone po Control)
RtlTranslateContent(ContentAlignment)

Konwertuje określony element ContentAlignment na odpowiedni ContentAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.Converts the specified ContentAlignment to the appropriate ContentAlignment to support right-to-left text.

(Odziedziczone po Control)
RtlTranslateHorizontal(HorizontalAlignment)

Konwertuje określony element HorizontalAlignment na odpowiedni HorizontalAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.Converts the specified HorizontalAlignment to the appropriate HorizontalAlignment to support right-to-left text.

(Odziedziczone po Control)
RtlTranslateLeftRight(LeftRightAlignment)

Konwertuje określony element LeftRightAlignment na odpowiedni LeftRightAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.Converts the specified LeftRightAlignment to the appropriate LeftRightAlignment to support right-to-left text.

(Odziedziczone po Control)
Scale(Single)
Nieaktualne.

Skaluje formant i wszystkie kontrolki podrzędne.Scales the control and any child controls.

(Odziedziczone po Control)
Scale(Single, Single)
Nieaktualne.

Skaluje całą kontrolkę i wszystkie kontrolki podrzędne.Scales the entire control and any child controls.

(Odziedziczone po Control)
Scale(SizeF)

Skaluje formant i wszystkie kontrolki podrzędne według określonego czynnika skalowania.Scales the control and all child controls by the specified scaling factor.

(Odziedziczone po Control)
ScaleBitmapLogicalToDevice(Bitmap)

Skaluje wartość logicznej mapy bitowej do jej równoważnej wartości jednostki urządzenia po wystąpieniu zmiany DPI.Scales a logical bitmap value to it's equivalent device unit value when a DPI change occurs.

(Odziedziczone po Control)
ScaleControl(SizeF, BoundsSpecified)

Skaluje lokalizację, rozmiar, dopełnienie i margines formantu.Scales the location, size, padding, and margin of a control.

ScaleControl(SizeF, BoundsSpecified)

Skaluje lokalizację, rozmiar, wypełnienie i margines formantu.Scales a control's location, size, padding and margin.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
ScaleCore(Single, Single)

Wykonuje skalowanie formularza.Performs scaling of the form.

ScrollControlIntoView(Control)

Przewija określoną kontrolkę podrzędną do widoku w kontrolce obsługującej funkcję autoprzewijania.Scrolls the specified child control into view on an auto-scroll enabled control.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
ScrollToControl(Control)

Oblicza przesunięcie przewijania do określonej kontrolki podrzędnej.Calculates the scroll offset to the specified child control.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
Select()

Aktywuje formant.Activates the control.

(Odziedziczone po Control)
Select(Boolean, Boolean)

Wybiera ten formularz i opcjonalnie wybiera następną lub poprzednią kontrolkę.Selects this form, and optionally selects the next or previous control.

SelectNextControl(Control, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean)

Aktywuje następną kontrolkę.Activates the next control.

(Odziedziczone po Control)
SendToBack()

Wysyła formant do tyłu kolejności z.Sends the control to the back of the z-order.

(Odziedziczone po Control)
SetAutoScrollMargin(Int32, Int32)

Ustawia rozmiar marginesów autoprzewijania.Sets the size of the auto-scroll margins.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
SetAutoSizeMode(AutoSizeMode)

Ustawia wartość wskazującą, w jaki sposób formant będzie zachowywać się po AutoSize włączeniu jego właściwości.Sets a value indicating how a control will behave when its AutoSize property is enabled.

(Odziedziczone po Control)
SetBounds(Int32, Int32, Int32, Int32)

Ustawia granice kontrolki na określoną lokalizację i rozmiar.Sets the bounds of the control to the specified location and size.

(Odziedziczone po Control)
SetBounds(Int32, Int32, Int32, Int32, BoundsSpecified)

Ustawia określone granice kontrolki na określoną lokalizację i rozmiar.Sets the specified bounds of the control to the specified location and size.

(Odziedziczone po Control)
SetBoundsCore(Int32, Int32, Int32, Int32, BoundsSpecified)

Wykonuje zadanie ustawiania określonych granic tej kontrolki.Performs the work of setting the specified bounds of this control.

SetClientSizeCore(Int32, Int32)

Ustawia rozmiar klienta formularza.Sets the client size of the form. Spowoduje to dostosowanie granic formularza w celu ustawienia rozmiaru klienta żądanego rozmiaru.This will adjust the bounds of the form to make the client size the requested size.

SetDesktopBounds(Int32, Int32, Int32, Int32)

Ustawia granice formularza we współrzędnych pulpitu.Sets the bounds of the form in desktop coordinates.

SetDesktopLocation(Int32, Int32)

Ustawia lokalizację formularza we współrzędnych pulpitu.Sets the location of the form in desktop coordinates.

SetDisplayRectLocation(Int32, Int32)

Umieszcza okno wyświetlania na podanej wartości.Positions the display window to the specified value.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
SetScrollState(Int32, Boolean)

Ustawia określoną flagę stanu przewijania.Sets the specified scroll state flag.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
SetStyle(ControlStyles, Boolean)

Ustawia określoną ControlStyles flagę na true lub false .Sets a specified ControlStyles flag to either true or false.

(Odziedziczone po Control)
SetTopLevel(Boolean)

Ustawia formant jako formant najwyższego poziomu.Sets the control as the top-level control.

(Odziedziczone po Control)
SetVisibleCore(Boolean)

Ustawia formant do określonego widocznego stanu.Sets the control to the specified visible state.

Show()

Wyświetla formant dla użytkownika.Displays the control to the user.

(Odziedziczone po Control)
Show(IWin32Window)

Pokazuje formularz z określonym właścicielem dla użytkownika.Shows the form with the specified owner to the user.

ShowDialog()

Wyświetla formularz jako modalne okno dialogowe.Shows the form as a modal dialog box.

ShowDialog(IWin32Window)

Wyświetla formularz jako modalne okno dialogowe z określonym właścicielem.Shows the form as a modal dialog box with the specified owner.

SizeFromClientSize(Size)

Określa rozmiar całego formantu od wysokości i szerokości jego obszaru klienckiego.Determines the size of the entire control from the height and width of its client area.

(Odziedziczone po Control)
SuspendLayout()

Tymczasowo wstrzymuje logikę układu dla kontrolki.Temporarily suspends the layout logic for the control.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Pobiera ciąg reprezentujący bieżące wystąpienie formularza.Gets a string representing the current instance of the form.

Update()

Powoduje, że formant odświeża regiony unieważnione w obszarze klienta.Causes the control to redraw the invalidated regions within its client area.

(Odziedziczone po Control)
UpdateBounds()

Aktualizuje granice formantu o bieżącym rozmiarze i lokalizacji.Updates the bounds of the control with the current size and location.

(Odziedziczone po Control)
UpdateBounds(Int32, Int32, Int32, Int32)

Aktualizuje granice kontrolki o określonym rozmiarze i lokalizacji.Updates the bounds of the control with the specified size and location.

(Odziedziczone po Control)
UpdateBounds(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Aktualizuje granice kontrolki o określonym rozmiarze, lokalizacji i rozmiarze klienta.Updates the bounds of the control with the specified size, location, and client size.

(Odziedziczone po Control)
UpdateDefaultButton()

Aktualizuje przycisk, który jest przyciskiem domyślnym.Updates which button is the default button.

UpdateStyles()

Wymusza, aby przypisane style były ponownie stosowane do kontrolki.Forces the assigned styles to be reapplied to the control.

(Odziedziczone po Control)
UpdateZOrder()

Aktualizuje formant w porządku osi z elementu nadrzędnego.Updates the control in its parent's z-order.

(Odziedziczone po Control)
Validate()

Weryfikuje wartość kontrolki, która utraci fokus, powodując wystąpienie Validating zdarzeń i Validated , w tej kolejności.Verifies the value of the control losing focus by causing the Validating and Validated events to occur, in that order.

(Odziedziczone po ContainerControl)
Validate(Boolean)

Weryfikuje wartość kontrolki, która utraci fokus; warunkowo zależnie od tego, czy jest włączona Automatyczna walidacja.Verifies the value of the control that is losing focus; conditionally dependent on whether automatic validation is turned on.

(Odziedziczone po ContainerControl)
ValidateChildren()

Powoduje, że wszystkie kontrolki podrzędne w kontrolce, która obsługuje walidację, sprawdzają poprawność swoich danych.Causes all of the child controls within a control that support validation to validate their data.

ValidateChildren()

Powoduje, że wszystkie kontrolki podrzędne w kontrolce, która obsługuje walidację, sprawdzają poprawność swoich danych.Causes all of the child controls within a control that support validation to validate their data.

(Odziedziczone po ContainerControl)
ValidateChildren(ValidationConstraints)

Powoduje, że wszystkie kontrolki podrzędne w kontrolce, która obsługuje walidację, sprawdzają poprawność swoich danych.Causes all of the child controls within a control that support validation to validate their data.

ValidateChildren(ValidationConstraints)

Powoduje, że wszystkie kontrolki podrzędne w kontrolce, która obsługuje walidację, sprawdzają poprawność swoich danych.Causes all of the child controls within a control that support validation to validate their data.

(Odziedziczone po ContainerControl)
WndProc(Message)

Przetwarza wiadomości systemu Windows.Processes Windows messages.

Zdarzenia

Activated

Występuje, gdy formularz zostanie aktywowany w kodzie lub przez użytkownika.Occurs when the form is activated in code or by the user.

AutoSizeChanged

Występuje, gdy AutoSize Właściwość zostanie zmieniona.Occurs when the AutoSize property changes.

AutoSizeChanged

To zdarzenie nie jest istotne dla tej klasy.This event is not relevant for this class.

(Odziedziczone po Control)
AutoValidateChanged

Występuje, gdy AutoValidate Właściwość zostanie zmieniona.Occurs when the AutoValidate property changes.

AutoValidateChanged

Występuje, gdy AutoValidate Właściwość zostanie zmieniona.Occurs when the AutoValidate property changes.

(Odziedziczone po ContainerControl)
BackColorChanged

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie BackColor zmieniona.Occurs when the value of the BackColor property changes.

(Odziedziczone po Control)
BackgroundImageChanged

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie BackgroundImage zmieniona.Occurs when the value of the BackgroundImage property changes.

(Odziedziczone po Control)
BackgroundImageLayoutChanged

Występuje, gdy BackgroundImageLayout Właściwość zostanie zmieniona.Occurs when the BackgroundImageLayout property changes.

(Odziedziczone po Control)
BindingContextChanged

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie BindingContext zmieniona.Occurs when the value of the BindingContext property changes.

(Odziedziczone po Control)
CausesValidationChanged

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie CausesValidation zmieniona.Occurs when the value of the CausesValidation property changes.

(Odziedziczone po Control)
ChangeUICues

Występuje, gdy zmieniają się wskazówki dotyczące interfejsu użytkownika (UI) fokusa czy klawiatury.Occurs when the focus or keyboard user interface (UI) cues change.

(Odziedziczone po Control)
Click

Występuje, gdy formant zostanie kliknięty.Occurs when the control is clicked.

(Odziedziczone po Control)
ClientSizeChanged

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie ClientSize zmieniona.Occurs when the value of the ClientSize property changes.

(Odziedziczone po Control)
Closed

Występuje po zamknięciu formularza.Occurs when the form is closed.

Closing

Występuje po zamknięciu formularza.Occurs when the form is closing.

ContextMenuChanged

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie ContextMenu zmieniona.Occurs when the value of the ContextMenu property changes.

(Odziedziczone po Control)
ContextMenuStripChanged

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie ContextMenuStrip zmieniona.Occurs when the value of the ContextMenuStrip property changes.

(Odziedziczone po Control)
ControlAdded

Występuje po dodaniu nowej kontrolki do elementu Control.ControlCollection .Occurs when a new control is added to the Control.ControlCollection.

(Odziedziczone po Control)
ControlRemoved

Występuje, gdy formant zostanie usunięty z Control.ControlCollection .Occurs when a control is removed from the Control.ControlCollection.

(Odziedziczone po Control)
CursorChanged

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie Cursor zmieniona.Occurs when the value of the Cursor property changes.

(Odziedziczone po Control)
Deactivate

Występuje, gdy formularz utraci fokus i nie jest już aktywnym formularzem.Occurs when the form loses focus and is no longer the active form.

Disposed

Występuje, gdy składnik zostanie usunięty przez wywołanie Dispose() metody.Occurs when the component is disposed by a call to the Dispose() method.

(Odziedziczone po Component)
DockChanged

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie Dock zmieniona.Occurs when the value of the Dock property changes.

(Odziedziczone po Control)
DoubleClick

Występuje po dwukrotnym kliknięciu formantu.Occurs when the control is double-clicked.

(Odziedziczone po Control)
DpiChanged

Występuje, gdy ustawienie DPI zmieni się na urządzeniu wyświetlanym, w którym formularz jest aktualnie wyświetlany.Occurs when the DPI setting changes on the display device where the form is currently displayed.

DpiChangedAfterParent

Występuje, gdy ustawienie DPI kontrolki zostanie zmienione programowo po zmianie wartości DPI jej kontrolki nadrzędnej lub formularza.Occurs when the DPI setting for a control is changed programmatically after the DPI of its parent control or form has changed.

(Odziedziczone po Control)
DpiChangedBeforeParent

Występuje, gdy ustawienie DPI kontrolki zostanie zmienione programowo przed wystąpieniem zdarzenia zmiany DPI dla jego kontrolki nadrzędnej lub formularza.Occurs when the DPI setting for a control is changed programmatically before a DPI change event for its parent control or form has occurred.

(Odziedziczone po Control)
DragDrop

Występuje po zakończeniu operacji przeciągania i upuszczania.Occurs when a drag-and-drop operation is completed.

(Odziedziczone po Control)
DragEnter

Występuje po przeciągnięciu obiektu w granice formantu.Occurs when an object is dragged into the control's bounds.

(Odziedziczone po Control)
DragLeave

Występuje, gdy obiekt zostanie przeciągnięty poza granice formantu.Occurs when an object is dragged out of the control's bounds.

(Odziedziczone po Control)
DragOver

Występuje, gdy obiekt zostanie przeciągnięty na granicach formantu.Occurs when an object is dragged over the control's bounds.

(Odziedziczone po Control)
EnabledChanged

Występuje, gdy Enabled wartość właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the Enabled property value has changed.

(Odziedziczone po Control)
Enter

Występuje po otwarciu formantu.Occurs when the control is entered.

(Odziedziczone po Control)
FontChanged

Występuje, gdy Font wartość właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the Font property value changes.

(Odziedziczone po Control)
ForeColorChanged

Występuje, gdy ForeColor wartość właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the ForeColor property value changes.

(Odziedziczone po Control)
FormClosed

Występuje po zamknięciu formularza.Occurs after the form is closed.

FormClosing

Występuje przed zamknięciem formularza.Occurs before the form is closed.

GiveFeedback

Występuje podczas operacji przeciągania.Occurs during a drag operation.

(Odziedziczone po Control)
GotFocus

Występuje, gdy kontrolka odbierze fokus.Occurs when the control receives focus.

(Odziedziczone po Control)
HandleCreated

Występuje po utworzeniu dojścia dla kontrolki.Occurs when a handle is created for the control.

(Odziedziczone po Control)
HandleDestroyed

Występuje, gdy dojście kontrolki jest w trakcie zniszczenia.Occurs when the control's handle is in the process of being destroyed.

(Odziedziczone po Control)
HelpButtonClicked

Występuje po kliknięciu przycisku Pomoc .Occurs when the Help button is clicked.

HelpRequested

Występuje, gdy użytkownik zażąda pomocy do formantu.Occurs when the user requests help for a control.

(Odziedziczone po Control)
ImeModeChanged

Występuje, gdy ImeMode Właściwość zostanie zmieniona.Occurs when the ImeMode property has changed.

(Odziedziczone po Control)
InputLanguageChanged

Występuje po zmianie języka wejściowego formularza.Occurs after the input language of the form has changed.

InputLanguageChanging

Występuje, gdy użytkownik próbuje zmienić język wejściowy formularza.Occurs when the user attempts to change the input language for the form.

Invalidated

Występuje, gdy ekran kontrolki wymaga przeprowadzenia ponownej rysowania.Occurs when a control's display requires redrawing.

(Odziedziczone po Control)
KeyDown

Występuje po naciśnięciu klawisza, gdy kontrolka ma fokus.Occurs when a key is pressed while the control has focus.

(Odziedziczone po Control)
KeyPress

Występuje, gdy znak.Occurs when a character. klawisz Backspace lub Backspace jest wciśnięty, gdy kontrolka ma fokus.space or backspace key is pressed while the control has focus.

(Odziedziczone po Control)
KeyUp

Występuje, gdy klucz zostanie wydzierżawiony, gdy kontrolka ma fokus.Occurs when a key is released while the control has focus.

(Odziedziczone po Control)
Layout

Występuje, gdy formant powinien zmienić położenie swoich formantów podrzędnych.Occurs when a control should reposition its child controls.

(Odziedziczone po Control)
Leave

Występuje po usunięciu fokusu wprowadzania z formantu.Occurs when the input focus leaves the control.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje przed wyświetleniem formularza po raz pierwszy.Occurs before a form is displayed for the first time.

LocationChanged

Występuje, gdy Location wartość właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the Location property value has changed.

(Odziedziczone po Control)
LostFocus

Występuje po utracie fokusu przez formant.Occurs when the control loses focus.

(Odziedziczone po Control)
MarginChanged

Występuje, gdy Margin Właściwość zostanie zmieniona.Occurs when the Margin property changes.

MarginChanged

Występuje, gdy zmieni się margines formantu.Occurs when the control's margin changes.

(Odziedziczone po Control)
MaximizedBoundsChanged

Występuje, gdy wartość MaximizedBounds właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the value of the MaximizedBounds property has changed.

MaximumSizeChanged

Występuje, gdy wartość MaximumSize właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the value of the MaximumSize property has changed.

MdiChildActivate

Występuje po aktywowaniu lub zamknięciu formularza podrzędnego interfejsu wielu dokumentów (MDI) w aplikacji MDI.Occurs when a multiple-document interface (MDI) child form is activated or closed within an MDI application.

MenuComplete

Występuje, gdy menu formularza utraci fokus.Occurs when the menu of a form loses focus.

MenuStart

Występuje, gdy menu formularza otrzymuje fokus.Occurs when the menu of a form receives focus.

MinimumSizeChanged

Występuje, gdy wartość MinimumSize właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the value of the MinimumSize property has changed.

MouseCaptureChanged

Występuje, gdy kontrolka utraci przechwytywanie myszy.Occurs when the control loses mouse capture.

(Odziedziczone po Control)
MouseClick

Występuje po kliknięciu kontrolki myszą.Occurs when the control is clicked by the mouse.

(Odziedziczone po Control)
MouseDoubleClick

Występuje po dwukrotnym kliknięciu kontrolki przez mysz.Occurs when the control is double clicked by the mouse.

(Odziedziczone po Control)
MouseDown

Występuje po umieszczeniu wskaźnika myszy nad formantem i naciśnięciu przycisku myszy.Occurs when the mouse pointer is over the control and a mouse button is pressed.

(Odziedziczone po Control)
MouseEnter

Występuje po umieszczeniu wskaźnika myszy na formancie.Occurs when the mouse pointer enters the control.

(Odziedziczone po Control)
MouseHover

Występuje, gdy wskaźnik myszy zatrzyma się na dłużej na formancie.Occurs when the mouse pointer rests on the control.

(Odziedziczone po Control)
MouseLeave

Występuje po odsunięciu wskaźnika myszy znad formantu.Occurs when the mouse pointer leaves the control.

(Odziedziczone po Control)
MouseMove

Występuje po przesunięciu wskaźnika myszy nad formantem.Occurs when the mouse pointer is moved over the control.

(Odziedziczone po Control)
MouseUp

Występuje po umieszczeniu wskaźnika myszy nad formantem i zwolnieniu przycisku myszy.Occurs when the mouse pointer is over the control and a mouse button is released.

(Odziedziczone po Control)
MouseWheel

Występuje po przesunięciu kółka myszy, gdy kontrolka ma fokus.Occurs when the mouse wheel moves while the control has focus.

(Odziedziczone po Control)
Move

Występuje po przeniesieniu formantu.Occurs when the control is moved.

(Odziedziczone po Control)
PaddingChanged

Występuje, gdy zmieni się dopełnienie kontrolki.Occurs when the control's padding changes.

(Odziedziczone po Control)
Paint

Występuje po odświeżeniu formantu.Occurs when the control is redrawn.

(Odziedziczone po Control)
ParentChanged

Występuje, gdy Parent wartość właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the Parent property value changes.

(Odziedziczone po Control)
PreviewKeyDown

Występuje przed KeyDown zdarzeniem po naciśnięciu klawisza, gdy fokus jest ustawiony na tym formancie.Occurs before the KeyDown event when a key is pressed while focus is on this control.

(Odziedziczone po Control)
QueryAccessibilityHelp

Występuje AccessibleObject , gdy zapewnia pomoc dla aplikacji ułatwień dostępu.Occurs when AccessibleObject is providing help to accessibility applications.

(Odziedziczone po Control)
QueryContinueDrag

Występuje podczas operacji przeciągania i upuszczania oraz umożliwia źródłom przeciągania określenie, czy należy anulować operację przeciągania i upuszczania.Occurs during a drag-and-drop operation and enables the drag source to determine whether the drag-and-drop operation should be canceled.

(Odziedziczone po Control)
RegionChanged

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie Region zmieniona.Occurs when the value of the Region property changes.

(Odziedziczone po Control)
Resize

Występuje po zmianie rozmiaru formantu.Occurs when the control is resized.

(Odziedziczone po Control)
ResizeBegin

Występuje, gdy formularz przejdzie do trybu zmiany rozmiarów.Occurs when a form enters resizing mode.

ResizeEnd

Występuje, gdy formularz opuszcza tryb zmiany rozmiarów.Occurs when a form exits resizing mode.

RightToLeftChanged

Występuje, gdy RightToLeft wartość właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the RightToLeft property value changes.

(Odziedziczone po Control)
RightToLeftLayoutChanged

Występuje po RightToLeftLayout zmianie wartości właściwości.Occurs after the value of the RightToLeftLayout property changes.

Scroll

Występuje, gdy użytkownik lub kod przewinie się w obszarze klienta.Occurs when the user or code scrolls through the client area.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
Shown

Występuje za każdym razem, gdy formularz jest wyświetlany jako pierwszy.Occurs whenever the form is first displayed.

SizeChanged

Występuje, gdy Size wartość właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the Size property value changes.

(Odziedziczone po Control)
StyleChanged

Występuje po zmianie stylu formantu.Occurs when the control style changes.

(Odziedziczone po Control)
SystemColorsChanged

Występuje, gdy zmieniają się kolory systemowe.Occurs when the system colors change.

(Odziedziczone po Control)
TabIndexChanged

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie TabIndex zmieniona.Occurs when the value of the TabIndex property changes.

TabStopChanged

Występuje, gdy TabStop Właściwość zostanie zmieniona.Occurs when the TabStop property changes.

TabStopChanged

Występuje, gdy TabStop wartość właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the TabStop property value changes.

(Odziedziczone po Control)
TextChanged

Występuje, gdy Text wartość właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the Text property value changes.

(Odziedziczone po Control)
Validated

Występuje po zakończeniu sprawdzania poprawności formantu.Occurs when the control is finished validating.

(Odziedziczone po Control)
Validating

Występuje, gdy formant sprawdza poprawność.Occurs when the control is validating.

(Odziedziczone po Control)
VisibleChanged

Występuje, gdy Visible wartość właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the Visible property value changes.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IContainerControl.ActivateControl(Control)

Aktywuje określony formant.Activates the specified control.

(Odziedziczone po ContainerControl)
IDropTarget.OnDragDrop(DragEventArgs)

Podnosi DragDrop zdarzenie.Raises the DragDrop event.

(Odziedziczone po Control)
IDropTarget.OnDragEnter(DragEventArgs)

Podnosi DragEnter zdarzenie.Raises the DragEnter event.

(Odziedziczone po Control)
IDropTarget.OnDragLeave(EventArgs)

Podnosi DragLeave zdarzenie.Raises the DragLeave event.

(Odziedziczone po Control)
IDropTarget.OnDragOver(DragEventArgs)

Podnosi DragOver zdarzenie.Raises the DragOver event.

(Odziedziczone po Control)

Dotyczy