GroupBox.FlatStyle Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wygląd płaskiego stylu kontrolki pola grupy.Gets or sets the flat style appearance of the group box control.

public:
 property System::Windows::Forms::FlatStyle FlatStyle { System::Windows::Forms::FlatStyle get(); void set(System::Windows::Forms::FlatStyle value); };
public System.Windows.Forms.FlatStyle FlatStyle { get; set; }
member this.FlatStyle : System.Windows.Forms.FlatStyle with get, set
Public Property FlatStyle As FlatStyle

Wartość właściwości

FlatStyle

Jedna z FlatStyle wartości.One of the FlatStyle values. Wartość domyślna to Standard.The default value is Standard.

Wyjątki

Przypisana wartość nie jest jedną z FlatStyle wartości.The value assigned is not one of the FlatStyle values.

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy tworzenie i GroupBox dwóch RadioButton kontrolek.The following code example instantiates and creates a GroupBox and two RadioButton controls. Przyciski opcji (znane także jako przyciski radiowe) są dodawane do pola Grupa, a pole grupy zostanie dodane do Form .The option buttons (also known as radio buttons) are added to the group box and the group box is added to the Form.

private void InitializeMyGroupBox()
{
  // Create and initialize a GroupBox and a Button control.
  GroupBox groupBox1 = new GroupBox();
  Button button1 = new Button();
  button1.Location = new Point(20,10);

  // Set the FlatStyle of the GroupBox.
  groupBox1.FlatStyle = FlatStyle.Flat;

  // Add the Button to the GroupBox.
  groupBox1.Controls.Add(button1);

  // Add the GroupBox to the Form.
  Controls.Add(groupBox1);

  // Create and initialize a GroupBox and a Button control.
  GroupBox groupBox2 = new GroupBox();
  Button button2 = new Button();
  button2.Location = new Point(20, 10);
  groupBox2.Location = new Point(0, 120);

  // Set the FlatStyle of the GroupBox.
  groupBox2.FlatStyle = FlatStyle.Standard;

  // Add the Button to the GroupBox.
  groupBox2.Controls.Add(button2);

  // Add the GroupBox to the Form.
  Controls.Add(groupBox2);
}
 
Private Sub InitializeMyGroupBox()
  ' Create and initialize a GroupBox and a Button control.
    Dim groupBox1 As New GroupBox()
    Dim button1 As New Button()
    button1.Location = New Point(20, 10)

    ' Set the FlatStyle of the GroupBox.
    groupBox1.FlatStyle = FlatStyle.Flat

    ' Add the Button to the GroupBox.
    groupBox1.Controls.Add(button1)

    ' Add the GroupBox to the Form.
    Controls.Add(groupBox1)

    ' Create and initialize a GroupBox and a Button control.
    Dim groupBox2 As New GroupBox()
    Dim button2 As New Button()
    button2.Location = New Point(20, 10)
    groupBox2.Location = New Point(0, 120)

    ' Set the FlatStyle of the GroupBox.
    groupBox2.FlatStyle = FlatStyle.Standard

    ' Add the Button to the GroupBox.
    groupBox2.Controls.Add(button2)

    ' Add the GroupBox to the Form.
    Controls.Add(groupBox2)
End Sub 

Uwagi

A GroupBox o FlatStyle wartości System nie odbiera zdarzeń myszy.A GroupBox with a FlatStyle value of System does not receive mouse events.

Dotyczy

Zobacz też