ArrangedElementCollection.ICollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zapoznaj się z SyncRoot właściwością.For a description of this member, see the SyncRoot property.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Wartość właściwości

Object

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ArrangedElementCollection .An object that can be used to synchronize access to the ArrangedElementCollection.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda jest jawną implementacją składowej interfejsu.This method is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ArrangedElementCollection wystąpienie jest rzutowane do ICollection interfejsu.It can be used only when the ArrangedElementCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy