ListBindingHelper.GetListName(Object, PropertyDescriptor[]) Metoda

Definicja

Zwraca nazwę podstawowej listy, z uwzględnieniem źródła danych i tablicy opcjonalnej PropertyDescriptor .Returns the name of an underlying list, given a data source and optional PropertyDescriptor array.

public:
 static System::String ^ GetListName(System::Object ^ list, cli::array <System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^> ^ listAccessors);
public static string GetListName (object list, System.ComponentModel.PropertyDescriptor[] listAccessors);
static member GetListName : obj * System.ComponentModel.PropertyDescriptor[] -> string
Public Shared Function GetListName (list As Object, listAccessors As PropertyDescriptor()) As String

Parametry

list
Object

Źródło danych, które ma zostać sprawdzone pod kątem nazwy listy.The data source to examine for the list name.

listAccessors
PropertyDescriptor[]

Tablica PropertyDescriptor obiektów do znalezienia w źródle danych.An array of PropertyDescriptor objects to find in the data source. Może to być null .This can be null.

Zwraca

String

Nazwa listy w źródle danych, zgodnie z opisem listAccessors lub nazwą typu źródła danych.The name of the list in the data source, as described by listAccessors, or the name of the data source type.

Uwagi

Jeśli listAccessors jest null lub puste, GetListName Metoda zwraca nazwę typu źródła danych.If listAccessors is null or empty, the GetListName method returns the name of the data source type.

Dotyczy

Zobacz też