ListBox.BackgroundImageLayout Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia układ obrazu tła dla ListBox zgodnie z definicją w ImageLayout Enumeration.Gets or sets the background image layout for a ListBox as defined in the ImageLayout enumeration.

public:
 virtual property System::Windows::Forms::ImageLayout BackgroundImageLayout { System::Windows::Forms::ImageLayout get(); void set(System::Windows::Forms::ImageLayout value); };
public override System.Windows.Forms.ImageLayout BackgroundImageLayout { get; set; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override System.Windows.Forms.ImageLayout BackgroundImageLayout { get; set; }
member this.BackgroundImageLayout : System.Windows.Forms.ImageLayout with get, set
Public Overrides Property BackgroundImageLayout As ImageLayout

Wartość właściwości

Jedna z wartości ImageLayout.One of the values of ImageLayout. Wartości to Center, None, Stretch, Tilelub Zoom.The values are Center, None, Stretch, Tile, or Zoom. Center jest wartością domyślną.Center is the default value.

Atrybuty

Wyjątki

Określona wartość wyliczenia nie istnieje.The specified enumeration value does not exist.

Uwagi

Ta właściwość nie jest istotna dla tej klasy.This property is not relevant to this class.

Dotyczy