ListBox.CreateItemCollection Metoda

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie kolekcji elementów.Creates a new instance of the item collection.

protected:
 virtual System::Windows::Forms::ListBox::ObjectCollection ^ CreateItemCollection();
protected virtual System.Windows.Forms.ListBox.ObjectCollection CreateItemCollection ();
abstract member CreateItemCollection : unit -> System.Windows.Forms.ListBox.ObjectCollection
override this.CreateItemCollection : unit -> System.Windows.Forms.ListBox.ObjectCollection
Protected Overridable Function CreateItemCollection () As ListBox.ObjectCollection

Zwraca

ListBox.ObjectCollection reprezentujący nową kolekcję elementów.A ListBox.ObjectCollection that represents the new item collection.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Można zastąpić tę wartość w klasach pochodnych, aby udostępnić inną kolekcję do przechowywania elementów.You can override this in your derived classes to provide a different collection to store your items.

Dotyczy

Zobacz też