ListBox.GetItemRectangle(Int32) Metoda

Definicja

Zwraca prostokąt powiązany dla elementu w ListBox.Returns the bounding rectangle for an item in the ListBox.

public:
 System::Drawing::Rectangle GetItemRectangle(int index);
public System.Drawing.Rectangle GetItemRectangle (int index);
member this.GetItemRectangle : int -> System.Drawing.Rectangle
Public Function GetItemRectangle (index As Integer) As Rectangle

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) elementu, którego prostokąt ograniczający ma zostać zwrócony.The zero-based index of item whose bounding rectangle you want to return.

Zwraca

Rectangle, który reprezentuje prostokąt powiązany dla określonego elementu.A Rectangle that represents the bounding rectangle for the specified item.

Wyjątki

Wartość parametru index jest mniejsza od zera lub większa lub równa wartości właściwości Count klasy ListBox.ObjectCollection.The index parameter is less than zero or greater than or equal to the value of the Count property of the ListBox.ObjectCollection class.

Uwagi

Jeśli element określony w parametrze index nie jest widoczny, prostokąt zwracany przez tę metodę będzie spoza widocznej części formantu.If the item specified in the index parameter is not visible, the rectangle returned by this method will be outside the visible portion of the control. Tej metody można użyć do określenia rozmiaru i pozycji elementu na liście.You can use this method to determine the size and position of an item within the list. Aby uzyskać wysokość elementu, szczególnie właściciela elementu listy o zmiennej wysokości, można użyć metody GetItemHeight.To get the height of an item, especially a variable-height owner drawn list item, you can use the GetItemHeight method.

Dotyczy