ListBox.ObjectCollection.IndexOf(Object) Metoda

Definicja

Zwraca indeks w kolekcji określonego elementu.Returns the index within the collection of the specified item.

public:
 int IndexOf(System::Object ^ value);
public:
 virtual int IndexOf(System::Object ^ value);
public int IndexOf (object value);
member this.IndexOf : obj -> int
abstract member IndexOf : obj -> int
override this.IndexOf : obj -> int
Public Function IndexOf (value As Object) As Integer

Parametry

value
Object

Obiekt reprezentujący element, który ma zostać zlokalizowany w kolekcji.An object representing the item to locate in the collection.

Zwraca

Int32

Indeks (liczony od zera), w którym znajduje się element w kolekcji; w przeciwnym razie wartość ujemna (-1).The zero-based index where the item is located within the collection; otherwise, negative one (-1).

Implementuje

Wyjątki

valueParametr ma wartość null.The value parameter is null.

Uwagi

IndexOfMetoda pozwala określić, gdzie element znajduje się w kolekcji.The IndexOf method enables you to determine where an item is located within the collection. Aby określić, czy element znajduje się w kolekcji przed wywołaniem tej metody, użyj Contains metody.To determine whether an item is located within the collection before calling this method, use the Contains method.

Dotyczy

Zobacz też