ListBox.OnHandleCreated(EventArgs) Metoda

Definicja

Określa, kiedy zostanie utworzone uchwyt okna, aby można było ustawić szerokość kolumny i inne cechy.Specifies when the window handle has been created so that column width and other characteristics can be set. Dziedziczenie klas powinno wywoływać base.OnHandleCreated.Inheriting classes should call base.OnHandleCreated.

protected:
 override void OnHandleCreated(EventArgs ^ e);
protected override void OnHandleCreated (EventArgs e);
override this.OnHandleCreated : EventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnHandleCreated (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgs, który zawiera dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Dotyczy