ListBox.Padding Właściwość

Definicja

Ta właściwość nie jest istotna dla tej klasy.This property is not relevant to this class.

public:
 property System::Windows::Forms::Padding Padding { System::Windows::Forms::Padding get(); void set(System::Windows::Forms::Padding value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Windows.Forms.Padding Padding { get; set; }
public System.Windows.Forms.Padding Padding { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Padding : System.Windows.Forms.Padding with get, set
member this.Padding : System.Windows.Forms.Padding with get, set
Public Property Padding As Padding

Wartość właściwości

Padding

PaddingWartość.A Padding value.

Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość nie jest istotna dla tej klasy.This property is not relevant to this class.

Dotyczy