ListBox.SelectedObjectCollection.Add(Object) Metoda

Definicja

Dodaje element do listy wybranych elementów dla ListBox.Adds an item to the list of selected items for a ListBox.

public:
 void Add(System::Object ^ value);
public void Add (object value);
member this.Add : obj -> unit
Public Sub Add (value As Object)

Parametry

value
Object

Obiekt reprezentujący element, który ma zostać dodany do kolekcji wybranych elementów.An object representing the item to add to the collection of selected items.

Dotyczy