ListBox.SelectedObjectCollection.Contains(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy określony element znajduje się w kolekcji.Determines whether the specified item is located within the collection.

public:
 virtual bool Contains(System::Object ^ selectedObject);
public bool Contains (object selectedObject);
abstract member Contains : obj -> bool
override this.Contains : obj -> bool
Public Function Contains (selectedObject As Object) As Boolean

Parametry

selectedObject
Object

Obiekt reprezentujący element, który ma zostać zlokalizowany w kolekcji.An object representing the item to locate in the collection.

Zwraca

trueJeśli określony element znajduje się w kolekcji; w przeciwnym razie. falsetrue if the specified item is located in the collection; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Metoda pozwala określić, czy element ListBox.ObjectCollection z klasy jest członkiem ListBox.SelectedObjectCollectionwybranych elementów przechowywanych w. ContainsThe Contains method enables you to determine whether an item from the ListBox.ObjectCollection class is a member of the selected items stored in the ListBox.SelectedObjectCollection. Możesz użyć tej opcji, aby określić, czy określony element w wielokrotnym wyborze ListBox jest zaznaczony.You can use this to determine if a specific item in a multiple-selection ListBox is selected.

Dotyczy

Zobacz też