ListBox.SelectedObjectCollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje całą kolekcję do istniejącej tablicy w określonej lokalizacji w tablicy.Copies the entire collection into an existing array at a specified location within the array.

public:
 virtual void CopyTo(Array ^ destination, int index);
public:
 virtual void CopyTo(Array ^ dest, int index);
public void CopyTo (Array destination, int index);
public void CopyTo (Array dest, int index);
abstract member CopyTo : Array * int -> unit
override this.CopyTo : Array * int -> unit
abstract member CopyTo : Array * int -> unit
override this.CopyTo : Array * int -> unit
Public Sub CopyTo (destination As Array, index As Integer)
Public Sub CopyTo (dest As Array, index As Integer)

Parametry

destinationdest
Array

Tablica, do której ma zostać skopiowana zawartość kolekcji.An array to copy the contents of the collection to.

index
Int32

Lokalizacja w tablicy docelowej, do której mają zostać skopiowane elementy z kolekcji.The location within the destination array to copy the items from the collection to.

Implementuje

Uwagi

Tej metody można użyć do łączenia wybranych elementów z wielu kolekcji w jedną tablicę.You can use this method to combine the selected items from multiple collections into a single array.

Dotyczy