ListBox.SelectedObjectCollection.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the collection is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli kolekcja jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie. falsetrue if the collection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ta właściwość jest zawsze true dla tej kolekcji.This property is always true for this collection.

Dotyczy