ListBox.SelectedObjectCollection.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera element o określonym indeksie w kolekcji.Gets the item at the specified index within the collection.

public:
 property System::Object ^ default[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public object this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : obj with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As Object

Parametry

index
Int32

Indeks elementu w kolekcji do pobrania.The index of the item in the collection to retrieve.

Wartość właściwości

Obiekt reprezentujący element znajdujący się w określonym indeksie w kolekcji.An object representing the item located at the specified index within the collection.

Implementuje

Atrybuty

Wyjątki

Wartość parametru jest mniejsza od zera lub większa lub równa wartości Count właściwości ListBox.SelectedObjectCollection klasy. indexThe index parameter is less than zero or greater than or equal to the value of the Count property of the ListBox.SelectedObjectCollection class.

Uwagi

Ten indeksator umożliwia uzyskanie określonego elementu z ListBox.SelectedObjectCollection.This indexer enables you to get a specific item from the ListBox.SelectedObjectCollection. Element przechowywany w tej kolekcji jest elementem ListBox.ObjectCollection ListBox należącym do elementu, który reprezentuje wybrany element w ListBox.The item stored in this collection is an item within the ListBox.ObjectCollection of the ListBox that represents a selected item in the ListBox.

Dotyczy