ListBox.SelectedObjectCollection.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsSynchronizedZobacz.For a description of this member, see IsSynchronized.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

trueJeśli lista jest synchronizowana; w falseprzeciwnym razie.true if the list is synchronized; otherwise false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, ListBox.SelectedObjectCollection gdy wystąpienie jest rzutowane ICollection do interfejsu.It can be used only when the ListBox.SelectedObjectCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy