ListBox.SelectedObjectCollection.IList.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsFixedSizeZobacz.For a description of this member, see IsFixedSize.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Wartość właściwości

trueJeśli lista podstawowa ma stały rozmiar; w falseprzeciwnym razie.true if the underlying list has a fixed size; otherwise false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, ListBox.SelectedObjectCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the ListBox.SelectedObjectCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy