ListBox.SelectedObjectCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję wybranych elementów w ListBox.Represents the collection of selected items in the ListBox.

public: ref class ListBox::SelectedObjectCollection : System::Collections::IList
public class ListBox.SelectedObjectCollection : System.Collections.IList
type ListBox.SelectedObjectCollection = class
    interface IList
    interface ICollection
    interface IEnumerable
Public Class ListBox.SelectedObjectCollection
Implements IList
Dziedziczenie
ListBox.SelectedObjectCollection
Implementuje

Uwagi

Klasa przechowuje wybrane elementy ListBoxw. ListBox.SelectedObjectCollectionThe ListBox.SelectedObjectCollection class stores the selected items in the ListBox. Elementy przechowywane w ListBox.SelectedObjectCollection elementach są elementami zawartymi ListBox.ObjectCollection w klasie.The items stored in the ListBox.SelectedObjectCollection are items contained within the ListBox.ObjectCollection class. Klasa przechowuje wszystkie elementy wyświetlane ListBoxw. ListBox.ObjectCollectionThe ListBox.ObjectCollection class stores all items displayed in the ListBox.

W poniższej tabeli przedstawiono przykład sposobu ListBox.ObjectCollection przechowywania elementów ListBox programu oraz ich Stanów wyboru w ramach przykładu ListBox.The following table is an example of how the ListBox.ObjectCollection stores the items of the ListBox as well as their selection states within an example ListBox.

IndeksIndex ElementItem Stan zaznaczenia w polu listySelection state within the ListBox
00 Obiekt1object1 NiezaznaczoneUnselected
11 Obiekt2object2 WybraneSelected
22 object3object3 NiezaznaczoneUnselected
33 object4object4 WybraneSelected
44 object5object5 WybraneSelected

Zgodnie z poniższą tabelą, w poniższej tabeli przedstawiono ListBox.SelectedObjectCollection sposób wyświetlania. ListBox.ObjectCollectionBased on the ListBox.ObjectCollection demonstrated in the previous table, the following table demonstrates how the ListBox.SelectedObjectCollection would appear.

IndeksIndex Wybrany element z obiektu ObjectCollectionSelected item from ObjectCollection
00 Obiekt2object2
11 object4object4
22 object5object5

Właściwości i metod tej klasy można użyć do wykonywania różnych zadań z kolekcją.You can use the properties and methods of this class to perform a variety of tasks with the collection. Metoda pozwala określić, czy element ListBox.ObjectCollection z klasy ListBox.SelectedObjectCollectionjest członkiem. ContainsThe Contains method enables you to determine whether an item from the ListBox.ObjectCollection class is a member of the ListBox.SelectedObjectCollection. Gdy wiesz, że element znajduje się w kolekcji, IndexOf możesz użyć metody, aby określić, gdzie określony element ListBox.ObjectCollection w ramach ListBox elementu jest przechowywany w obrębie ListBox.SelectedObjectCollection.Once you know that the item is located within the collection, you can use the IndexOf method to determine where a specific item within the ListBox.ObjectCollection for the ListBox is stored within the ListBox.SelectedObjectCollection.

Konstruktory

ListBox.SelectedObjectCollection(ListBox)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ListBox.SelectedObjectCollection klasy.Initializes a new instance of the ListBox.SelectedObjectCollection class.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów w kolekcji.Gets the number of items in the collection.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the collection is read-only.

Item[Int32]

Pobiera element o określonym indeksie w kolekcji.Gets the item at the specified index within the collection.

Metody

Add(Object)

Dodaje element do listy wybranych elementów dla ListBoxelementu.Adds an item to the list of selected items for a ListBox.

Clear()

Usuwa wszystkie elementy z kolekcji wybranych elementów.Removes all items from the collection of selected items.

Contains(Object)

Określa, czy określony element znajduje się w kolekcji.Determines whether the specified item is located within the collection.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje całą kolekcję do istniejącej tablicy w określonej lokalizacji w tablicy.Copies the entire collection into an existing array at a specified location within the array.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który może być używany do iteracji w wybranej kolekcji elementów.Returns an enumerator that can be used to iterate through the selected item collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(Object)

Zwraca indeks w kolekcji określonego elementu.Returns the index within the collection of the specified item.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(Object)

Usuwa określony obiekt z kolekcji wybranych elementów.Removes the specified object from the collection of selected items.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.IsSynchronized

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsSynchronizedZobacz.For a description of this member, see IsSynchronized.

ICollection.SyncRoot

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, SyncRootZobacz.For a description of this member, see SyncRoot.

IList.Add(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Add(Object)Zobacz.For a description of this member, see Add(Object).

IList.Clear()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Clear()Zobacz.For a description of this member, see Clear().

IList.Insert(Int32, Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Insert(Int32, Object)Zobacz.For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

IList.IsFixedSize

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsFixedSizeZobacz.For a description of this member, see IsFixedSize.

IList.Remove(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Remove(Object)Zobacz.For a description of this member, see Remove(Object).

IList.RemoveAt(Int32)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, RemoveAt(Int32)Zobacz.For a description of this member, see RemoveAt(Int32).

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy