ListBox.SelectedObjectCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję wybranych elementów w ListBox.Represents the collection of selected items in the ListBox.

public: ref class ListBox::SelectedObjectCollection : System::Collections::IList
public class ListBox.SelectedObjectCollection : System.Collections.IList
type ListBox.SelectedObjectCollection = class
    interface IList
    interface ICollection
    interface IEnumerable
Public Class ListBox.SelectedObjectCollection
Implements IList
Dziedziczenie
ListBox.SelectedObjectCollection
Implementuje

Uwagi

Klasa ListBox.SelectedObjectCollection przechowuje wybrane elementy w ListBox.The ListBox.SelectedObjectCollection class stores the selected items in the ListBox. Elementy przechowywane w ListBox.SelectedObjectCollection są elementami zawartymi w klasie ListBox.ObjectCollection.The items stored in the ListBox.SelectedObjectCollection are items contained within the ListBox.ObjectCollection class. Klasa ListBox.ObjectCollection przechowuje wszystkie elementy wyświetlane w ListBox.The ListBox.ObjectCollection class stores all items displayed in the ListBox.

W poniższej tabeli przedstawiono przykład sposobu, w jaki ListBox.ObjectCollection przechowuje elementy ListBox, jak również Stany ich wyboru w ramach przykładu ListBox.The following table is an example of how the ListBox.ObjectCollection stores the items of the ListBox as well as their selection states within an example ListBox.

IndeksIndex ElementItem Stan zaznaczenia w polu listySelection state within the ListBox
00 Obiekt1object1 NiezaznaczoneUnselected
11 Obiekt2object2 WybranoSelected
22 object3object3 NiezaznaczoneUnselected
33 object4object4 WybranoSelected
44 object5object5 WybranoSelected

W oparciu o ListBox.ObjectCollection przedstawiono w poprzedniej tabeli, w poniższej tabeli przedstawiono sposób wyświetlania ListBox.SelectedObjectCollection.Based on the ListBox.ObjectCollection demonstrated in the previous table, the following table demonstrates how the ListBox.SelectedObjectCollection would appear.

IndeksIndex Wybrany element z obiektu ObjectCollectionSelected item from ObjectCollection
00 Obiekt2object2
11 object4object4
22 object5object5

Właściwości i metod tej klasy można użyć do wykonywania różnych zadań z kolekcją.You can use the properties and methods of this class to perform a variety of tasks with the collection. Metoda Contains pozwala określić, czy element z klasy ListBox.ObjectCollection jest elementem członkowskim ListBox.SelectedObjectCollection.The Contains method enables you to determine whether an item from the ListBox.ObjectCollection class is a member of the ListBox.SelectedObjectCollection. Gdy wiesz, że element znajduje się w kolekcji, możesz użyć metody IndexOf, aby określić, gdzie określony element w ListBox.ObjectCollection dla ListBox jest przechowywany w ListBox.SelectedObjectCollection.Once you know that the item is located within the collection, you can use the IndexOf method to determine where a specific item within the ListBox.ObjectCollection for the ListBox is stored within the ListBox.SelectedObjectCollection.

Konstruktory

ListBox.SelectedObjectCollection(ListBox)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ListBox.SelectedObjectCollection.Initializes a new instance of the ListBox.SelectedObjectCollection class.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów w kolekcji.Gets the number of items in the collection.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the collection is read-only.

Item[Int32]

Pobiera element o określonym indeksie w kolekcji.Gets the item at the specified index within the collection.

Metody

Add(Object)

Dodaje element do listy wybranych elementów dla ListBox.Adds an item to the list of selected items for a ListBox.

Clear()

Usuwa wszystkie elementy z kolekcji wybranych elementów.Removes all items from the collection of selected items.

Contains(Object)

Określa, czy określony element znajduje się w kolekcji.Determines whether the specified item is located within the collection.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje całą kolekcję do istniejącej tablicy w określonej lokalizacji w tablicy.Copies the entire collection into an existing array at a specified location within the array.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który może być używany do iteracji w wybranej kolekcji elementów.Returns an enumerator that can be used to iterate through the selected item collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(Object)

Zwraca indeks w kolekcji określonego elementu.Returns the index within the collection of the specified item.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(Object)

Usuwa określony obiekt z kolekcji wybranych elementów.Removes the specified object from the collection of selected items.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.IsSynchronized

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsSynchronized.For a description of this member, see IsSynchronized.

ICollection.SyncRoot

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SyncRoot.For a description of this member, see SyncRoot.

IList.Add(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Add(Object).For a description of this member, see Add(Object).

IList.Clear()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Clear().For a description of this member, see Clear().

IList.Insert(Int32, Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Insert(Int32, Object).For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

IList.IsFixedSize

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsFixedSize.For a description of this member, see IsFixedSize.

IList.Remove(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Remove(Object).For a description of this member, see Remove(Object).

IList.RemoveAt(Int32)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz RemoveAt(Int32).For a description of this member, see RemoveAt(Int32).

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable na IQueryable.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy