ListBox.TextChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy Text Właściwość zostanie zmieniona.Occurs when the Text property is changed.

public:
 event EventHandler ^ TextChanged;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler TextChanged;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.TextChanged : EventHandler 
Public Custom Event TextChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler
Atrybuty

Dotyczy