ListBox.ToString Metoda

Definicja

Zwraca ciąg reprezentujący ListBox .Returns a string representation of the ListBox.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String

Ciąg określający typ formantu, liczbę elementów w ListBox formancie i właściwość Text pierwszego elementu w ListBox , jeśli liczba nie jest równa 0.A string that states the control type, the count of items in the ListBox control, and the Text property of the first item in the ListBox, if the count is not 0.

Dotyczy