ListControl.FormatString Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia znaki specyfikatora formatu, które wskazują, jak ma być wyświetlana wartość.Gets or sets the format-specifier characters that indicate how a value is to be displayed.

public:
 property System::String ^ FormatString { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string FormatString { get; set; }
member this.FormatString : string with get, set
Public Property FormatString As String

Wartość właściwości

Ciąg znaków specyfikatora formatu, który wskazuje, jak ma być wyświetlana wartość.The string of format-specifier characters that indicates how a value is to be displayed.

Uwagi

Użyty ciąg formatu musi być zgodny ze specyfikacją standardowego formatu .NET Framework.NET Framework.The format string used must follow standard .NET Framework.NET Framework format specifications. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typy formatowania w .NET Framework.For more information, see Formatting Types in the .NET Framework.

Dotyczy