ListControl.SelectedValueChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje po zmianie właściwości SelectedValue.Occurs when the SelectedValue property changes.

public:
 event EventHandler ^ SelectedValueChanged;
public event EventHandler SelectedValueChanged;
member this.SelectedValueChanged : EventHandler 
Public Custom Event SelectedValueChanged As EventHandler 

Przykłady

Poniższy przykład kodu jest kompletną aplikacją, która pokazuje, w jaki sposób można użyć DataSource, DisplayMember, ValueMemberi SelectedValue elementów członkowskich klasy ListControl zgodnie z implementacją klasy ListBox.The following code example is a complete application that shows how you can use DataSource, DisplayMember, ValueMember, and SelectedValue members of the ListControl class as implemented by the ListBox class. Przykład ładuje ArrayList i pole listy.The example loads an ArrayList and the list box. W przykładzie używa się również zdarzenia SelectedValueChanged do wypełnienia pola tekstowego, gdy użytkownik wybierze element w polu listy.The example also uses the SelectedValueChanged event to fill in a text box when the user selects an item in the list box. Pole tekstowe zostanie wypełnione danymi skojarzonymi z wybranym elementem.The text box is filled with the data associated with the selected item.

#using <System.dll>
#using <System.Drawing.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>

using namespace System;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Collections;
public ref class USState
{
private:
  String^ myShortName;
  String^ myLongName;

public:
  USState( String^ strLongName, String^ strShortName )
  {
   this->myShortName = strShortName;
   this->myLongName = strLongName;
  }

  property String^ ShortName 
  {
   String^ get()
   {
     return myShortName;
   }
  }

  property String^ LongName 
  {
   String^ get()
   {
     return myLongName;
   }

  }
};

public ref class ListBoxSample3: public Form
{
private:
  ListBox^ ListBox1;
  Label^ label1;
  TextBox^ textBox1;

public:
  ListBoxSample3()
  {
   ListBox1 = gcnew ListBox;
   label1 = gcnew Label;
   textBox1 = gcnew TextBox;
   this->ClientSize = System::Drawing::Size(307, 206 );
   this->Text = "ListBox Sample3";
   ListBox1->Location = Point(54,16);
   ListBox1->Name = "ListBox1";
   ListBox1->Size = System::Drawing::Size( 240, 130 );
   label1->Location = Point(14,150);
   label1->Name = "label1";
   label1->Size = System::Drawing::Size(40, 24);
   label1->Text = "Value";
   textBox1->Location = Point(54,150);
   textBox1->Name = "textBox1";
   textBox1->Size = System::Drawing::Size( 240, 24 );
   array<Control^>^temp2 = {ListBox1,label1, textBox1};
   this->Controls->AddRange( temp2 );

   // Populate the list box using an array as DataSource. 
   // DisplayMember is used to display just the long name of each state.
   ArrayList^ USStates = gcnew ArrayList;
   USStates->Add( gcnew USState( "Alabama","AL" ) );
   USStates->Add( gcnew USState( "Washington","WA" ) );
   USStates->Add( gcnew USState( "West Virginia","WV" ) );
   USStates->Add( gcnew USState( "Wisconsin","WI" ) );
   USStates->Add( gcnew USState( "Wyoming","WY" ) );
   ListBox1->DataSource = USStates;
   ListBox1->DisplayMember = "LongName";
   ListBox1->ValueMember = "ShortName";
   ListBox1->SelectedValueChanged += gcnew EventHandler( this, &ListBoxSample3::ListBox1_SelectedValueChanged );
   ListBox1->SetSelected(0, false);
  }

  void InitializeComponent(){}

private:
  void ListBox1_SelectedValueChanged( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   textBox1->Text="";
   if ( ListBox1->SelectedIndex != -1 )
      textBox1->Text = ListBox1->SelectedValue->ToString();
  }
};

[STAThread]
int main()
{
  Application::Run( gcnew ListBoxSample3 );
}
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using System.Collections;

namespace MyListControlSample
{
  public class ListBoxSample3 : Form
  {
    private ListBox ListBox1 = new ListBox();
    private Label label1 = new Label();
    private TextBox textBox1 = new TextBox();

    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.Run(new ListBoxSample3());
    }

    public ListBoxSample3()
    {
      this.ClientSize = new Size(307, 206);
      this.Text = "ListBox Sample3";

      ListBox1.Location = new Point(54, 16);
      ListBox1.Name = "ListBox1";
      ListBox1.Size = new Size(240, 130);

      label1.Location = new Point(14, 150);
      label1.Name = "label1";
      label1.Size = new Size(40, 24);
      label1.Text = "Value";

      textBox1.Location = new Point(54, 150);
      textBox1.Name = "textBox1";
      textBox1.Size = new Size(240, 24);
      
      this.Controls.AddRange(new Control[] { ListBox1, label1, textBox1 });

      // Populate the list box using an array as DataSource.
      ArrayList USStates = new ArrayList();
      USStates.Add(new USState("Alabama", "AL"));
      USStates.Add(new USState("Washington", "WA"));
      USStates.Add(new USState("West Virginia", "WV"));
      USStates.Add(new USState("Wisconsin", "WI"));
      USStates.Add(new USState("Wyoming", "WY"));
      ListBox1.DataSource = USStates;

      // Set the long name as the property to be displayed and the short
      // name as the value to be returned when a row is selected. Here
      // these are properties; if we were binding to a database table or
      // query these could be column names.
      ListBox1.DisplayMember = "LongName";
      ListBox1.ValueMember = "ShortName";

      // Bind the SelectedValueChanged event to our handler for it.
      ListBox1.SelectedValueChanged += 
        new EventHandler(ListBox1_SelectedValueChanged);

      // Ensure the form opens with no rows selected.
      ListBox1.ClearSelected();
    }

    private void InitializeComponent()
    {
    }

    private void ListBox1_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (ListBox1.SelectedIndex != -1)
      {
        textBox1.Text = ListBox1.SelectedValue.ToString();
        // If we also wanted to get the displayed text we could use
        // the SelectedItem item property:
        // string s = ((USState)ListBox1.SelectedItem).LongName;
      }
    }
  }

  public class USState
  {
    private string myShortName;
    private string myLongName;

    public USState(string strLongName, string strShortName)
    {

      this.myShortName = strShortName;
      this.myLongName = strLongName;
    }

    public string ShortName
    {
      get
      {
        return myShortName;
      }
    }

    public string LongName
    {

      get
      {
        return myLongName;
      }
    }
  }
}
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Drawing
Imports System.Collections

Public Class ListBoxSample3
  Inherits Form

  Private ListBox1 As New ListBox()
  Private label1 As New Label()
  Private textBox1 As New TextBox()

  <STAThread()> _
  Shared Sub Main()
    Application.Run(New ListBoxSample3())
  End Sub

  Public Sub New()
    Me.ClientSize = New Size(307, 206)
    Me.Text = "ListBox Sample3"

    ListBox1.Location = New Point(54, 16)
    ListBox1.Name = "ListBox1"
    ListBox1.Size = New Size(240, 130)

    label1.Location = New Point(14, 150)
    label1.Name = "label1"
    label1.Size = New Size(40, 24)
    label1.Text = "Value"

    textBox1.Location = New Point(54, 150)
    textBox1.Name = "textBox1"
    textBox1.Size = New Size(240, 24)

    Me.Controls.AddRange(New Control() {ListBox1, label1, textBox1})

    ' Populate the list box using an array as DataSource. 
    Dim USStates As New ArrayList()
    USStates.Add(New USState("Alabama", "AL"))
    USStates.Add(New USState("Washington", "WA"))
    USStates.Add(New USState("West Virginia", "WV"))
    USStates.Add(New USState("Wisconsin", "WI"))
    USStates.Add(New USState("Wyoming", "WY"))
    ListBox1.DataSource = USStates

    ' Set the long name as the property to be displayed and the short
    ' name as the value to be returned when a row is selected. Here
    ' these are properties; if we were binding to a database table or
    ' query these could be column names.
    ListBox1.DisplayMember = "LongName"
    ListBox1.ValueMember = "ShortName"

    ' Bind the SelectedValueChanged event to our handler for it.
    AddHandler ListBox1.SelectedValueChanged, AddressOf ListBox1_SelectedValueChanged

    ' Ensure the form opens with no rows selected.
    ListBox1.ClearSelected()
  End Sub

  Private Sub InitializeComponent()
  End Sub

  Private Sub ListBox1_SelectedValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    If ListBox1.SelectedIndex <> -1 Then
      textBox1.Text = ListBox1.SelectedValue.ToString()
      ' If we also wanted to get the displayed text we could use
      ' the SelectedItem item property:
      ' Dim s = CType(ListBox1.SelectedItem, USState).LongName
    End If
  End Sub
End Class

Public Class USState
  Private myShortName As String
  Private myLongName As String

  Public Sub New(ByVal strLongName As String, ByVal strShortName As String)
    Me.myShortName = strShortName
    Me.myLongName = strLongName
  End Sub

  Public ReadOnly Property ShortName() As String
    Get
      Return myShortName
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property LongName() As String
    Get
      Return myLongName
    End Get
  End Property

End Class

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy