ListView.OwnerDraw Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ListView formant jest rysowany przez system operacyjny, czy przez użytkownika.Gets or sets a value indicating whether the ListView control is drawn by the operating system or by code that you provide.

public:
 property bool OwnerDraw { bool get(); void set(bool value); };
public bool OwnerDraw { get; set; }
member this.OwnerDraw : bool with get, set
Public Property OwnerDraw As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli ListView formant jest rysowany przez podaną przez Ciebie kod; false Jeśli ListView formant jest rysowany przez system operacyjny.true if the ListView control is drawn by code that you provide; false if the ListView control is drawn by the operating system. Wartość domyślna to false.The default is false.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak zapewnić niestandardowy rysunek dla ListView kontrolki.The following code example demonstrates how to provide custom drawing for a ListView control. ListViewKontrolka w przykładzie ma tło gradientu.The ListView control in the example has a gradient background. Elementy podelementowe z wartościami ujemnymi mają czerwony pierwszy plan i czarne tło.Subitems with negative values have a red foreground and a black background.

Procedura obsługi DrawItem zdarzenia rysuje tło dla całych elementów.A handler for the DrawItem event draws the background for entire items. Procedura obsługi dla DrawSubItem zdarzenia rysuje wartości tekstowe oraz tekst i tło dla podelementów, które mają wartości ujemne.A handler for the DrawSubItem event draws the text values and both the text and background for subitems that have negative values. Procedura obsługi dla DrawColumnHeader zdarzenia rysuje każdy nagłówek kolumny.A handler for the DrawColumnHeader event draws each column header.

ContextMenuSkładnik umożliwia przełączenie między widokiem szczegółów a widokiem listy.A ContextMenu component provides a way to switch between the details view and the list view. W widoku listy DrawItem zostanie zgłoszone tylko zdarzenie.In the list view, only the DrawItem event is raised. W takim przypadku tekst i tło są rysowane w programie DrawItem obsługi zdarzeń.In this case, the text and background are both drawn in the DrawItem event handler.

using System;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Globalization;
using System.Windows.Forms;

public class ListViewOwnerDraw : Form
{
  private ListView listView1 = new ListView();
  private ContextMenu contextMenu1 = new ContextMenu();

  public ListViewOwnerDraw()
  {
    // Initialize the ListView control.
    listView1.BackColor = Color.Black;
    listView1.ForeColor = Color.White;
    listView1.Dock = DockStyle.Fill;
    listView1.View = View.Details;
    listView1.FullRowSelect = true;

    // Add columns to the ListView control.
    listView1.Columns.Add("Name", 100, HorizontalAlignment.Center);
    listView1.Columns.Add("First", 100, HorizontalAlignment.Center);
    listView1.Columns.Add("Second", 100, HorizontalAlignment.Center);
    listView1.Columns.Add("Third", 100, HorizontalAlignment.Center);

    // Create items and add them to the ListView control.
    ListViewItem listViewItem1 = new ListViewItem(new string[] { "One", "20", "30", "-40" }, -1);
    ListViewItem listViewItem2 = new ListViewItem(new string[] { "Two", "-250", "145", "37" }, -1);
    ListViewItem listViewItem3 = new ListViewItem(new string[] { "Three", "200", "800", "-1,001" }, -1);
    ListViewItem listViewItem4 = new ListViewItem(new string[] { "Four", "not available", "-2", "100" }, -1);
    listView1.Items.AddRange(new ListViewItem[] { listViewItem1, listViewItem2, listViewItem3, listViewItem4 });

    // Initialize the shortcut menu and 
    // assign it to the ListView control.
    contextMenu1.MenuItems.Add("List",
      new EventHandler(menuItemList_Click));
    contextMenu1.MenuItems.Add("Details",
      new EventHandler(menuItemDetails_Click));
    listView1.ContextMenu = contextMenu1;

    // Configure the ListView control for owner-draw and add 
    // handlers for the owner-draw events.
    listView1.OwnerDraw = true;
    listView1.DrawItem += new
      DrawListViewItemEventHandler(listView1_DrawItem);
    listView1.DrawSubItem += new
      DrawListViewSubItemEventHandler(listView1_DrawSubItem);
    listView1.DrawColumnHeader += new
      DrawListViewColumnHeaderEventHandler(listView1_DrawColumnHeader);

    // Add a handler for the MouseUp event so an item can be 
    // selected by clicking anywhere along its width.
    listView1.MouseUp += new MouseEventHandler(listView1_MouseUp);

    // Add handlers for various events to compensate for an 
    // extra DrawItem event that occurs the first time the mouse 
    // moves over each row. 
    listView1.MouseMove += new MouseEventHandler(listView1_MouseMove);
    listView1.ColumnWidthChanged += new ColumnWidthChangedEventHandler(listView1_ColumnWidthChanged);
    listView1.Invalidated += new InvalidateEventHandler(listView1_Invalidated);

    // Initialize the form and add the ListView control to it.
    this.ClientSize = new Size(450, 150);
    this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
    this.MaximizeBox = false;
    this.Text = "ListView OwnerDraw Example";
    this.Controls.Add(listView1);
  }

  // Clean up any resources being used.    
  protected override void Dispose(bool disposing)
  {
    if (disposing)
    {
      contextMenu1.Dispose();
    }
    base.Dispose(disposing);
  }

  [STAThread]
  static void Main()
  {
    Application.EnableVisualStyles();
    Application.Run(new ListViewOwnerDraw());
  }

  // Sets the ListView control to the List view.
  private void menuItemList_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    listView1.View = View.List;
    listView1.Invalidate();
  }

  // Sets the ListView control to the Details view.
  private void menuItemDetails_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    listView1.View = View.Details;

    // Reset the tag on each item to re-enable the workaround in
    // the MouseMove event handler.
    foreach (ListViewItem item in listView1.Items)
    {
      item.Tag = null;
    }
  }

  // Selects and focuses an item when it is clicked anywhere along 
  // its width. The click must normally be on the parent item text.
  private void listView1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
  {
    ListViewItem clickedItem = listView1.GetItemAt(5, e.Y);
    if (clickedItem != null)
    {
      clickedItem.Selected = true;
      clickedItem.Focused = true;
    }
  }

  // Draws the backgrounds for entire ListView items.
  private void listView1_DrawItem(object sender,
    DrawListViewItemEventArgs e)
  {
    if ((e.State & ListViewItemStates.Selected) != 0)
    {
      // Draw the background and focus rectangle for a selected item.
      e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Maroon, e.Bounds);
      e.DrawFocusRectangle();
    }
    else
    {
      // Draw the background for an unselected item.
      using (LinearGradientBrush brush =
        new LinearGradientBrush(e.Bounds, Color.Orange,
        Color.Maroon, LinearGradientMode.Horizontal))
      {
        e.Graphics.FillRectangle(brush, e.Bounds);
      }
    }

    // Draw the item text for views other than the Details view.
    if (listView1.View != View.Details)
    {
      e.DrawText();
    }
  }

  // Draws subitem text and applies content-based formatting.
  private void listView1_DrawSubItem(object sender,
    DrawListViewSubItemEventArgs e)
  {
    TextFormatFlags flags = TextFormatFlags.Left;

    using (StringFormat sf = new StringFormat())
    {
      // Store the column text alignment, letting it default
      // to Left if it has not been set to Center or Right.
      switch (e.Header.TextAlign)
      {
        case HorizontalAlignment.Center:
          sf.Alignment = StringAlignment.Center;
          flags = TextFormatFlags.HorizontalCenter;
          break;
        case HorizontalAlignment.Right:
          sf.Alignment = StringAlignment.Far;
          flags = TextFormatFlags.Right;
          break;
      }

      // Draw the text and background for a subitem with a 
      // negative value. 
      double subItemValue;
      if (e.ColumnIndex > 0 && Double.TryParse(
        e.SubItem.Text, NumberStyles.Currency,
        NumberFormatInfo.CurrentInfo, out subItemValue) &&
        subItemValue < 0)
      {
        // Unless the item is selected, draw the standard 
        // background to make it stand out from the gradient.
        if ((e.ItemState & ListViewItemStates.Selected) == 0)
        {
          e.DrawBackground();
        }

        // Draw the subitem text in red to highlight it. 
        e.Graphics.DrawString(e.SubItem.Text,
          listView1.Font, Brushes.Red, e.Bounds, sf);

        return;
      }

      // Draw normal text for a subitem with a nonnegative 
      // or nonnumerical value.
      e.DrawText(flags);
    }
  }

  // Draws column headers.
  private void listView1_DrawColumnHeader(object sender,
    DrawListViewColumnHeaderEventArgs e)
  {
    using (StringFormat sf = new StringFormat())
    {
      // Store the column text alignment, letting it default
      // to Left if it has not been set to Center or Right.
      switch (e.Header.TextAlign)
      {
        case HorizontalAlignment.Center:
          sf.Alignment = StringAlignment.Center;
          break;
        case HorizontalAlignment.Right:
          sf.Alignment = StringAlignment.Far;
          break;
      }

      // Draw the standard header background.
      e.DrawBackground();

      // Draw the header text.
      using (Font headerFont =
            new Font("Helvetica", 10, FontStyle.Bold))
      {
        e.Graphics.DrawString(e.Header.Text, headerFont,
          Brushes.Black, e.Bounds, sf);
      }
    }
    return;
  }

  // Forces each row to repaint itself the first time the mouse moves over 
  // it, compensating for an extra DrawItem event sent by the wrapped 
  // Win32 control. This issue occurs each time the ListView is invalidated.
  private void listView1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
  {
    ListViewItem item = listView1.GetItemAt(e.X, e.Y);
    if (item != null && item.Tag == null)
    {
      listView1.Invalidate(item.Bounds);
      item.Tag = "tagged";
    }
  }

  // Resets the item tags. 
  void listView1_Invalidated(object sender, InvalidateEventArgs e)
  {
    foreach (ListViewItem item in listView1.Items)
    {
      if (item == null) return;
      item.Tag = null;
    }
  }

  // Forces the entire control to repaint if a column width is changed.
  void listView1_ColumnWidthChanged(object sender, 
    ColumnWidthChangedEventArgs e)
  {
    listView1.Invalidate();
  }
}
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Drawing2D
Imports System.Globalization
Imports System.Windows.Forms

Public Class ListViewOwnerDraw
  Inherits Form
  Private WithEvents listView1 As New ListView()
  Private WithEvents contextMenu1 As New ContextMenu()
  Private WithEvents listMenuItem As New MenuItem("List")
  Private WithEvents detailsMenuItem As New MenuItem("Details")

  Public Sub New()

    ' Initialize the shortcut menu. 
    contextMenu1.MenuItems.AddRange(New MenuItem() _
      {Me.listMenuItem, Me.detailsMenuItem})

    ' Initialize the ListView control.
    With Me.listView1
      .BackColor = Color.Black
      .ForeColor = Color.White
      .Dock = DockStyle.Fill
      .View = View.Details
      .FullRowSelect = True
      .OwnerDraw = True
      .ContextMenu = Me.contextMenu1
    End With

    ' Add columns to the ListView control.
    With Me.listView1.Columns
      .Add("Name", 100, HorizontalAlignment.Center)
      .Add("First", 100, HorizontalAlignment.Center)
      .Add("Second", 100, HorizontalAlignment.Center)
      .Add("Third", 100, HorizontalAlignment.Center)
    End With

    ' Create items and add them to the ListView control.
    Dim listViewItem1 As New ListViewItem(New String() _
      {"One", "20", "30", "-40"}, -1)
    Dim listViewItem2 As New ListViewItem(New String() _
      {"Two", "-250", "145", "37"}, -1)
    Dim listViewItem3 As New ListViewItem(New String() _
      {"Three", "200", "800", "-1,001"}, -1)
    Dim listViewItem4 As New ListViewItem(New String() _
      {"Four", "not available", "-2", "100"}, -1)
    Me.listView1.Items.AddRange(New ListViewItem() _
      {listViewItem1, listViewItem2, listViewItem3, listViewItem4})

    ' Initialize the form and add the ListView control to it.
    With Me
      .ClientSize = New Size(450, 150)
      .FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle
      .MaximizeBox = False
      .Text = "ListView OwnerDraw Example"
      .Controls.Add(Me.listView1)
    End With

  End Sub

  ' Clean up any resources being used.    
  Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If disposing Then
      contextMenu1.Dispose()
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub

  <STAThread()> _
  Shared Sub Main()
    Application.Run(New ListViewOwnerDraw())
  End Sub

  ' Sets the ListView control to the List view.
  Private Sub menuItemList_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As EventArgs) _
    Handles listMenuItem.Click

    Me.listView1.View = View.List

  End Sub

  ' Sets the ListView control to the Details view.
  Private Sub menuItemDetails_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As EventArgs) _
    Handles detailsMenuItem.Click

    Me.listView1.View = View.Details

    ' Reset the tag on each item to re-enable the workaround 
    ' in the MouseMove event handler.
    For Each item As ListViewItem In listView1.Items
      item.Tag = Nothing
    Next

  End Sub

  ' Selects and focuses an item when it is clicked anywhere along 
  ' its width. The click must normally be on the parent item text.
  Private Sub listView1_MouseUp(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As MouseEventArgs) _
    Handles listView1.MouseUp

    Dim clickedItem As ListViewItem = Me.listView1.GetItemAt(5, e.Y)
    If (clickedItem IsNot Nothing) Then
      clickedItem.Selected = True
      clickedItem.Focused = True
    End If

  End Sub

  ' Draws the backgrounds for entire ListView items.
  Private Sub listView1_DrawItem(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As DrawListViewItemEventArgs) _
    Handles listView1.DrawItem

    If Not (e.State And ListViewItemStates.Selected) = 0 Then

      ' Draw the background for a selected item.
      e.Graphics.FillRectangle(Brushes.Maroon, e.Bounds)
      e.DrawFocusRectangle()

    Else

      ' Draw the background for an unselected item.
      Dim brush As New LinearGradientBrush(e.Bounds, Color.Orange, _
        Color.Maroon, LinearGradientMode.Horizontal)
      Try
        e.Graphics.FillRectangle(brush, e.Bounds)
      Finally
        brush.Dispose()
      End Try

    End If

    ' Draw the item text for views other than the Details view.
    If Not Me.listView1.View = View.Details Then
      e.DrawText()
    End If

  End Sub

  ' Draws subitem text and applies content-based formatting.
  Private Sub listView1_DrawSubItem(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As DrawListViewSubItemEventArgs) _
    Handles listView1.DrawSubItem

    Dim flags As TextFormatFlags = TextFormatFlags.Left

    Dim sf As New StringFormat()
    Try

      ' Store the column text alignment, letting it default
      ' to Left if it has not been set to Center or Right.
      Select Case e.Header.TextAlign
        Case HorizontalAlignment.Center
          sf.Alignment = StringAlignment.Center
          flags = TextFormatFlags.HorizontalCenter
        Case HorizontalAlignment.Right
          sf.Alignment = StringAlignment.Far
          flags = TextFormatFlags.Right
      End Select

      ' Draw the text and background for a subitem with a 
      ' negative value. 
      Dim subItemValue As Double
      If e.ColumnIndex > 0 AndAlso _
        Double.TryParse(e.SubItem.Text, NumberStyles.Currency, _
        NumberFormatInfo.CurrentInfo, subItemValue) AndAlso _
        subItemValue < 0 Then

        ' Unless the item is selected, draw the standard 
        ' background to make it stand out from the gradient.
        If (e.ItemState And ListViewItemStates.Selected) = 0 Then
          e.DrawBackground()
        End If

        ' Draw the subitem text in red to highlight it. 
        e.Graphics.DrawString(e.SubItem.Text, _
          Me.listView1.Font, Brushes.Red, e.Bounds, sf)

        Return

      End If

      ' Draw normal text for a subitem with a nonnegative 
      ' or nonnumerical value.
      e.DrawText(flags)

    Finally
      sf.Dispose()
    End Try

  End Sub

  ' Draws column headers.
  Private Sub listView1_DrawColumnHeader(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As DrawListViewColumnHeaderEventArgs) _
    Handles listView1.DrawColumnHeader

    Dim sf As New StringFormat()
    Try

      ' Store the column text alignment, letting it default
      ' to Left if it has not been set to Center or Right.
      Select Case e.Header.TextAlign
        Case HorizontalAlignment.Center
          sf.Alignment = StringAlignment.Center
        Case HorizontalAlignment.Right
          sf.Alignment = StringAlignment.Far
      End Select

      ' Draw the standard header background.
      e.DrawBackground()

      ' Draw the header text.
      Dim headerFont As New Font("Helvetica", 10, FontStyle.Bold)
      Try
        e.Graphics.DrawString(e.Header.Text, headerFont, _
          Brushes.Black, e.Bounds, sf)
      Finally
        headerFont.Dispose()
      End Try

    Finally
      sf.Dispose()
    End Try

  End Sub

  ' Forces each row to repaint itself the first time the mouse moves over 
  ' it, compensating for an extra DrawItem event sent by the wrapped 
  ' Win32 control.
  Private Sub listView1_MouseMove(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As MouseEventArgs) _
    Handles listView1.MouseMove

    Dim item As ListViewItem = listView1.GetItemAt(e.X, e.Y)
    If item IsNot Nothing AndAlso item.Tag Is Nothing Then
      listView1.Invalidate(item.Bounds)
      item.Tag = "tagged"
    End If

  End Sub

  ' Resets the item tags. 
  Private Sub listView1_Invalidated(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As InvalidateEventArgs) Handles listView1.Invalidated

    For Each item As ListViewItem In listView1.Items
      If item Is Nothing Then Return
      item.Tag = Nothing
    Next

  End Sub

  ' Forces the entire control to repaint if a column width is changed.
  Private Sub listView1_ColumnWidthChanged(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As ColumnWidthChangedEventArgs) Handles listView1.ColumnWidthChanged

    listView1.Invalidate()

  End Sub

End Class

Uwagi

ListViewFormant jest zwykle rysowany przez system operacyjny.A ListView control is normally drawn by the operating system. Aby dostosować wygląd ListView elementów, podelementów i nagłówków kolumn, należy ustawić OwnerDraw Właściwość na true i udostępnić program obsługi dla co najmniej jednego z następujących zdarzeń: DrawItem , DrawSubItem , DrawColumnHeader .In order to customize the appearance of ListView items, subitems, and column headers, set the OwnerDraw property to true and provide a handler for one or more of the following events: DrawItem, DrawSubItem, DrawColumnHeader. Jest to tzw. Rysowanie przez właściciela.This is called owner drawing. Gdy View Właściwość jest ustawiona na View.Details , wszystkie trzy zdarzenia wystąpią; w przeciwnym razie DrawItem wystąpi tylko zdarzenie.When the View property is set to View.Details, all three events occur; otherwise, only the DrawItem event occurs.

Uwaga

Informacje o podelemencie są zwykle wyświetlane w widoku kafelków, a także w widoku kafelków, ale muszą być narysowane w programie obsługi DrawItem zdarzenia.Subitem information typically appears in the tile view as well as the details view, but in the tile view, it must be drawn in a handler for the DrawItem event. DrawSubItemZdarzenie nie występuje dla żadnych elementów SubItem, dla których nie ColumnHeader dodano żadnych obiektów do Columns kolekcji.The DrawSubItem event does not occur for any subitems for which no ColumnHeader object has been added to the Columns collection. Należy zauważyć, że pierwszy element SubItem każdego ListViewItem obiektu reprezentuje samego elementu nadrzędnego i jest wyświetlany w pierwszej kolumnie.Note also that the first subitem of each ListViewItem object represents the parent item itself, and is displayed in the first column.

W widoku szczegółów można obsłużyć zdarzenie, DrawItem Aby rysować elementy wspólne dla wszystkich podelementów, takich jak tło, i obsłużyć DrawSubItem zdarzenie do rysowania elementów dla poszczególnych elementów podelementowych, takich jak wartości tekstowe.In the details view, you can handle the DrawItem event to draw elements common to all subitems, such as the background, and handle the DrawSubItem event to draw elements for individual subitems, such as text values. Możesz również rysować wszystkie elementy w ListView kontrolce przy użyciu tylko jednego z tych dwóch zdarzeń, chociaż może to być mniej wygodne.You can also draw all items in the ListView control using only one of the two events, although this may be less convenient. Aby narysować nagłówki kolumn w widoku szczegółów, należy obsłużyć DrawColumnHeader zdarzenie.To draw column headers in the details view, you must handle the DrawColumnHeader event.

Uwaga

Aby uniknąć problemów z migotaniem grafiki podczas rysowania przez właściciela, Zastąp ListView formant i ustaw DoubleBuffered Właściwość na true .To avoid issues with graphics flickering when owner drawing, override the ListView control and set the DoubleBuffered property to true.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też