ListView.Sort Metoda

Definicja

Sortuje elementy widoku listy.Sorts the items of the list view.

public:
 void Sort();
public void Sort ();
member this.Sort : unit -> unit
Public Sub Sort ()

Uwagi

Zazwyczaj elementy są sortowane przy użyciu właściwości Sorting, która sortuje elementy na podstawie tekstu elementu.Typically items are sorted using the Sorting property, which sorts items based on the item text. Aby dostosować kolejność sortowania, należy napisać klasę implementującą interfejs IComparer i ustawić właściwość ListViewItemSorter na obiekt tej klasy.To customize the sort order, you must write a class that implements the IComparer interface and set the ListViewItemSorter property to an object of that class. Jest to przydatne, na przykład w przypadku sortowania elementów według tekstu podelementu.This is useful, for example, when you want to sort items by subitem text. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania ręcznego sortowania elementów, zobacz przykład właściwości ListViewItemSorter.For more information on performing manual sorting of items, see the example for the ListViewItemSorter property.

Jeśli właściwość ListView.Sorting jest ustawiona na wartość inną niż SortOrder.None lub jeśli właściwość ListViewItemSorter jest ustawiona, lista jest sortowana automatycznie podczas dodawania elementów.If the ListView.Sorting property is set to a value other than SortOrder.None or if the ListViewItemSorter property is set, the list is sorted automatically when items are added. Elementy nie są sortowane automatycznie po zmianie tekstu etykiety.Items are not sorted automatically when the label text changes.

Dotyczy

Zobacz też