ListViewAlignment Wyliczenie

Definicja

Określa sposób wyrównania elementów w ListView .Specifies how items align in the ListView.

public enum class ListViewAlignment
public enum ListViewAlignment
type ListViewAlignment = 
Public Enum ListViewAlignment
Dziedziczenie
ListViewAlignment

Pola

Default 0

Gdy użytkownik przenosi element, pozostaje w miejscu, w którym został usunięty.When the user moves an item, it remains where it is dropped.

Left 1

Elementy są wyrównane do lewej strony ListView kontrolki.Items are aligned to the left of the ListView control.

SnapToGrid 5

Elementy są wyrównane do niewidocznej siatki w kontrolce.Items are aligned to an invisible grid in the control. Gdy użytkownik przesunie element, przechodzi do najbliższego elementu.When the user moves an item, it moves to the closest juncture in the grid.

Top 2

Elementy są wyrównane do górnej części ListView formantu.Items are aligned to the top of the ListView control.

Uwagi

Użyj elementów członkowskich tego wyliczenia, aby ustawić wartość Alignment właściwości i ArrangeIcons metodę ListView formantu.Use the members of this enumeration to set the value of the Alignment property and the ArrangeIcons method of the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też