ListViewItem Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ListViewItem klasy.Initializes a new instance of the ListViewItem class.

Przeciążenia

ListViewItem()

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z wartościami domyślnymi.Initializes a new instance of the ListViewItem class with default values.

ListViewItem(String[], String, Color, Color, Font, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z podelementami zawierającymi określony tekst, obraz, kolory, czcionki i grupy.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the subitems containing the specified text, image, colors, font, and group.

ListViewItem(String[], Int32, Color, Color, Font, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z położeniem indeksu obrazu ikony elementu, kolorem pierwszego planu, kolorem tła i czcionką elementu oraz tablicą ciągów reprezentujących elementy podelementowe.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the image index position of the item's icon; the foreground color, background color, and font of the item; and an array of strings representing subitems. Przypisuje element do określonej grupy.Assigns the item to the specified group.

ListViewItem(String[], String, Color, Color, Font)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z podelementami zawierającymi określony tekst, obraz, kolory i czcionki.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the subitems containing the specified text, image, colors, and font.

ListViewItem(String[], Int32, Color, Color, Font)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z położeniem indeksu obrazu ikony elementu, kolorem pierwszego planu, kolorem tła i czcionką elementu oraz tablicą ciągów reprezentujących elementy podelementowe.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the image index position of the item's icon; the foreground color, background color, and font of the item; and an array of strings representing subitems.

ListViewItem(ListViewItem+ListViewSubItem[], String, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonymi podelementami, obrazem i grupą.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified subitems, image, and group.

ListViewItem(ListViewItem+ListViewSubItem[], Int32, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z położeniem indeksu obrazu ikony elementu i ListViewItem.ListViewSubItem tablicą obiektów i przypisuje element do określonej grupy.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the image index position of the item's icon and an array of ListViewItem.ListViewSubItem objects, and assigns the item to the specified group.

ListViewItem(String[], String, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z podelementami zawierającymi określony tekst, obraz i grupę.Initializes a new instance of the ListViewItem class with subitems containing the specified text, image, and group.

ListViewItem(String[], Int32, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z położeniem indeksu obrazu ikony elementu i tablicą ciągów reprezentujących elementy SubItems, a następnie przypisuje element do określonej grupy.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the image index position of the item's icon and an array of strings representing subitems, and assigns the item to the specified group.

ListViewItem(String, String, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonym tekstem, obrazem i grupą.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified text, image, and group.

ListViewItem(ListViewItem+ListViewSubItem[], String)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonymi podelementami i obrazem.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified subitems and image.

ListViewItem(String, Int32, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonym tekstem elementu i położeniem indeksu obrazu ikony elementu, a następnie przypisuje element do określonej grupy.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified item text and the image index position of the item's icon, and assigns the item to the specified group.

ListViewItem(String[], ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z tablicą ciągów reprezentujących elementy SubItems i przypisuje element do określonej grupy.Initializes a new instance of the ListViewItem class with an array of strings representing subitems, and assigns the item to the specified group.

ListViewItem(String[], String)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonym elementem oraz tekstem i obrazem elementu podrzędnego.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified item and subitem text and image.

ListViewItem(String[], Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z położeniem indeksu obrazu ikony elementu i tablicą ciągów reprezentujących elementy SubItems.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the image index position of the item's icon and an array of strings representing subitems.

ListViewItem(String, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonym tekstem elementu i przypisuje je do określonej grupy.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified item text and assigns it to the specified group.

ListViewItem(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonym tekstem i obrazem.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified text and image.

ListViewItem(String, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonym tekstem elementu i położeniem indeksu obrazu ikony elementu.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified item text and the image index position of the item's icon.

ListViewItem(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonymi informacjami o serializacji i kontekście przesyłania strumieniowego.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified serialization information and streaming context.

ListViewItem(ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy i przypisuje je do określonej grupy.Initializes a new instance of the ListViewItem class and assigns it to the specified group.

ListViewItem(String[])

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z tablicą ciągów reprezentujących elementy SubItems.Initializes a new instance of the ListViewItem class with an array of strings representing subitems.

ListViewItem(String)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonym tekstem elementu.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified item text.

ListViewItem(ListViewItem+ListViewSubItem[], Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z położeniem indeksu obrazu ikony elementu i ListViewItem.ListViewSubItem tablicą obiektów.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the image index position of the item's icon and an array of ListViewItem.ListViewSubItem objects.

ListViewItem()

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z wartościami domyślnymi.Initializes a new instance of the ListViewItem class with default values.

public:
 ListViewItem();
public ListViewItem ();
Public Sub New ()

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy ListView formant z trzema ListViewItem określonymi obiektami i trzema ListViewItem.ListViewSubItem obiektami określonymi dla każdego elementu.The following code example creates a ListView control with three ListViewItem objects specified and three ListViewItem.ListViewSubItem objects specified for each item. Przykład tworzy ColumnHeader również obiekty do wyświetlania elementów podelementowych w widoku szczegółów.The example also creates ColumnHeader objects to display the subitems in details view. Dwa ImageList obiekty są również tworzone w przykładzie kodu, aby zapewnić obrazy ListViewItem dla obiektów.Two ImageList objects are also created in the code example to provide images for the ListViewItem objects. Te ImageList obiekty są dodawane LargeImageList do właściwości i SmallImageList .These ImageList objects are added to the LargeImageList and SmallImageList properties. W przykładzie są stosowane następujące właściwości podczas tworzenia ListView kontrolki:The example uses the following properties in creating the ListView control:

Musisz dodać kod do Form i wywołać metodę utworzoną w przykładzie z konstruktora lub innej metody w formularzu.You need to add the code to a Form and call the method created in the example from the constructor or another method on the form. Przykład wymaga, aby obrazy o MySmallImage1nazwach MyLargeImage1 MySmallImage2,, MyLargeImage2 i znajdować się w katalogu głównym dysku C.The example requires that images named MySmallImage1, MySmallImage2, MyLargeImage1, and MyLargeImage2 are located in the root directory of drive C.

private:
  void CreateMyListView()
  {
   // Create a new ListView control.
   ListView^ listView1 = gcnew ListView;
   listView1->Bounds = Rectangle(Point(10,10),System::Drawing::Size( 300, 200 ));

   // Set the view to show details.
   listView1->View = View::Details;

   // Allow the user to edit item text.
   listView1->LabelEdit = true;

   // Allow the user to rearrange columns.
   listView1->AllowColumnReorder = true;

   // Display check boxes.
   listView1->CheckBoxes = true;

   // Select the item and subitems when selection is made.
   listView1->FullRowSelect = true;

   // Display grid lines.
   listView1->GridLines = true;

   // Sort the items in the list in ascending order.
   listView1->Sorting = SortOrder::Ascending;

   // Create three items and three sets of subitems for each item.
   ListViewItem^ item1 = gcnew ListViewItem( "item1",0 );

   // Place a check mark next to the item.
   item1->Checked = true;
   item1->SubItems->Add( "1" );
   item1->SubItems->Add( "2" );
   item1->SubItems->Add( "3" );
   ListViewItem^ item2 = gcnew ListViewItem( "item2",1 );
   item2->SubItems->Add( "4" );
   item2->SubItems->Add( "5" );
   item2->SubItems->Add( "6" );
   ListViewItem^ item3 = gcnew ListViewItem( "item3",0 );

   // Place a check mark next to the item.
   item3->Checked = true;
   item3->SubItems->Add( "7" );
   item3->SubItems->Add( "8" );
   item3->SubItems->Add( "9" );

   // Create columns for the items and subitems.
   // Width of -2 indicates auto-size.
   listView1->Columns->Add( "Item Column", -2, HorizontalAlignment::Left );
   listView1->Columns->Add( "Column 2", -2, HorizontalAlignment::Left );
   listView1->Columns->Add( "Column 3", -2, HorizontalAlignment::Left );
   listView1->Columns->Add( "Column 4", -2, HorizontalAlignment::Center );

   //Add the items to the ListView.
   array<ListViewItem^>^temp1 = {item1,item2,item3};
   listView1->Items->AddRange( temp1 );

   // Create two ImageList objects.
   ImageList^ imageListSmall = gcnew ImageList;
   ImageList^ imageListLarge = gcnew ImageList;

   // Initialize the ImageList objects with bitmaps.
   imageListSmall->Images->Add( Bitmap::FromFile( "C:\\MySmallImage1.bmp" ) );
   imageListSmall->Images->Add( Bitmap::FromFile( "C:\\MySmallImage2.bmp" ) );
   imageListLarge->Images->Add( Bitmap::FromFile( "C:\\MyLargeImage1.bmp" ) );
   imageListLarge->Images->Add( Bitmap::FromFile( "C:\\MyLargeImage2.bmp" ) );

   //Assign the ImageList objects to the ListView.
   listView1->LargeImageList = imageListLarge;
   listView1->SmallImageList = imageListSmall;
   
   // Add the ListView to the control collection.
   this->Controls->Add( listView1 );
  }
private void CreateMyListView()
{
  // Create a new ListView control.
  ListView listView1 = new ListView();
  listView1.Bounds = new Rectangle(new Point(10,10), new Size(300,200));

  // Set the view to show details.
  listView1.View = View.Details;
  // Allow the user to edit item text.
  listView1.LabelEdit = true;
  // Allow the user to rearrange columns.
  listView1.AllowColumnReorder = true;
  // Display check boxes.
  listView1.CheckBoxes = true;
  // Select the item and subitems when selection is made.
  listView1.FullRowSelect = true;
  // Display grid lines.
  listView1.GridLines = true;
  // Sort the items in the list in ascending order.
  listView1.Sorting = SortOrder.Ascending;
        
  // Create three items and three sets of subitems for each item.
  ListViewItem item1 = new ListViewItem("item1",0);
  // Place a check mark next to the item.
  item1.Checked = true;
  item1.SubItems.Add("1");
  item1.SubItems.Add("2");
  item1.SubItems.Add("3");
  ListViewItem item2 = new ListViewItem("item2",1);
  item2.SubItems.Add("4");
  item2.SubItems.Add("5");
  item2.SubItems.Add("6");
  ListViewItem item3 = new ListViewItem("item3",0);
  // Place a check mark next to the item.
  item3.Checked = true;
  item3.SubItems.Add("7");
  item3.SubItems.Add("8");
  item3.SubItems.Add("9");

  // Create columns for the items and subitems.
  // Width of -2 indicates auto-size.
  listView1.Columns.Add("Item Column", -2, HorizontalAlignment.Left);
  listView1.Columns.Add("Column 2", -2, HorizontalAlignment.Left);
  listView1.Columns.Add("Column 3", -2, HorizontalAlignment.Left);
  listView1.Columns.Add("Column 4", -2, HorizontalAlignment.Center);

  //Add the items to the ListView.
  listView1.Items.AddRange(new ListViewItem[]{item1,item2,item3});

  // Create two ImageList objects.
  ImageList imageListSmall = new ImageList();
  ImageList imageListLarge = new ImageList();

  // Initialize the ImageList objects with bitmaps.
  imageListSmall.Images.Add(Bitmap.FromFile("C:\\MySmallImage1.bmp"));
  imageListSmall.Images.Add(Bitmap.FromFile("C:\\MySmallImage2.bmp"));
  imageListLarge.Images.Add(Bitmap.FromFile("C:\\MyLargeImage1.bmp"));
  imageListLarge.Images.Add(Bitmap.FromFile("C:\\MyLargeImage2.bmp"));

  //Assign the ImageList objects to the ListView.
  listView1.LargeImageList = imageListLarge;
  listView1.SmallImageList = imageListSmall;

  // Add the ListView to the control collection.
  this.Controls.Add(listView1);
}
Private Sub CreateMyListView()
  ' Create a new ListView control.
  Dim listView1 As New ListView()
  listView1.Bounds = New Rectangle(New Point(10, 10), New Size(300, 200))

  ' Set the view to show details.
  listView1.View = View.Details
  ' Allow the user to edit item text.
  listView1.LabelEdit = True
  ' Allow the user to rearrange columns.
  listView1.AllowColumnReorder = True
  ' Display check boxes.
  listView1.CheckBoxes = True
  ' Select the item and subitems when selection is made.
  listView1.FullRowSelect = True
  ' Display grid lines.
  listView1.GridLines = True
  ' Sort the items in the list in ascending order.
  listView1.Sorting = SortOrder.Ascending

  ' Create three items and three sets of subitems for each item.
  Dim item1 As New ListViewItem("item1", 0)
  ' Place a check mark next to the item.
  item1.Checked = True
  item1.SubItems.Add("1")
  item1.SubItems.Add("2")
  item1.SubItems.Add("3")
  Dim item2 As New ListViewItem("item2", 1)
  item2.SubItems.Add("4")
  item2.SubItems.Add("5")
  item2.SubItems.Add("6")
  Dim item3 As New ListViewItem("item3", 0)
  ' Place a check mark next to the item.
  item3.Checked = True
  item3.SubItems.Add("7")
  item3.SubItems.Add("8")
  item3.SubItems.Add("9")

  ' Create columns for the items and subitems.
  ' Width of -2 indicates auto-size.
  listView1.Columns.Add("Item Column", -2, HorizontalAlignment.Left)
  listView1.Columns.Add("Column 2", -2, HorizontalAlignment.Left)
  listView1.Columns.Add("Column 3", -2, HorizontalAlignment.Left)
  listView1.Columns.Add("Column 4", -2, HorizontalAlignment.Center)

  'Add the items to the ListView.
  listView1.Items.AddRange(New ListViewItem() {item1, item2, item3})

  ' Create two ImageList objects.
  Dim imageListSmall As New ImageList()
  Dim imageListLarge As New ImageList()

  ' Initialize the ImageList objects with bitmaps.
  imageListSmall.Images.Add(Bitmap.FromFile("C:\MySmallImage1.bmp"))
  imageListSmall.Images.Add(Bitmap.FromFile("C:\MySmallImage2.bmp"))
  imageListLarge.Images.Add(Bitmap.FromFile("C:\MyLargeImage1.bmp"))
  imageListLarge.Images.Add(Bitmap.FromFile("C:\MyLargeImage2.bmp"))

  'Assign the ImageList objects to the ListView.
  listView1.LargeImageList = imageListLarge
  listView1.SmallImageList = imageListSmall

  ' Add the ListView to the control collection.
  Me.Controls.Add(listView1)
End Sub

ListViewItem(String[], String, Color, Color, Font, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z podelementami zawierającymi określony tekst, obraz, kolory, czcionki i grupy.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the subitems containing the specified text, image, colors, font, and group.

public:
 ListViewItem(cli::array <System::String ^> ^ items, System::String ^ imageKey, System::Drawing::Color foreColor, System::Drawing::Color backColor, System::Drawing::Font ^ font, System::Windows::Forms::ListViewGroup ^ group);
public ListViewItem (string[] items, string imageKey, System.Drawing.Color foreColor, System.Drawing.Color backColor, System.Drawing.Font font, System.Windows.Forms.ListViewGroup group);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string[] * string * System.Drawing.Color * System.Drawing.Color * System.Drawing.Font * System.Windows.Forms.ListViewGroup -> System.Windows.Forms.ListViewItem

Parametry

items
String[]

Tablica ciągów, która reprezentuje tekst podelementów dla ListViewItem.An array of strings that represents the text of the subitems for the ListViewItem.

imageKey
String

Nazwa obrazu w obrębie ImageList elementu będącego właścicielem ListView , który ma być wyświetlany w elemencie.The name of the image within the ImageList of the owning ListView to display in the item.

foreColor
Color

Color Reprezentujący kolor pierwszego planu elementu.A Color that represents the foreground color of the item.

backColor
Color

Color Reprezentujący kolor tła elementu.A Color that represents the background color of the item.

font
Font

A Font , aby zastosować do tekstu elementu.A Font to apply to the item text.

group
ListViewGroup

ListViewGroup Do przypisywania elementu do.The ListViewGroup to assign the item to.

Uwagi

Ta wersja konstruktora pozwala określić grupę, do której należy element.This version of the constructor allows you to specify the group to which an item belongs.

Parametr określa obraz ImageList w skojarzony ListView zImageList formantem będącym właścicielem, do którego można uzyskać dostęp za pomocą właściwości. imageKeyThe imageKey parameter specifies an image in the ImageList associated with the owning ListView control, which can be accessed with the ImageList property.

Uwaga

ListViewgrupy są dostępne tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2003 (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003).ListView groups are only available on Windows XP and the Windows Server 2003 family (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ListViewGroup temat Omówienie.For more information, see the ListViewGroup overview topic.

ListViewItem(String[], Int32, Color, Color, Font, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z położeniem indeksu obrazu ikony elementu, kolorem pierwszego planu, kolorem tła i czcionką elementu oraz tablicą ciągów reprezentujących elementy podelementowe.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the image index position of the item's icon; the foreground color, background color, and font of the item; and an array of strings representing subitems. Przypisuje element do określonej grupy.Assigns the item to the specified group.

public:
 ListViewItem(cli::array <System::String ^> ^ items, int imageIndex, System::Drawing::Color foreColor, System::Drawing::Color backColor, System::Drawing::Font ^ font, System::Windows::Forms::ListViewGroup ^ group);
public ListViewItem (string[] items, int imageIndex, System.Drawing.Color foreColor, System.Drawing.Color backColor, System.Drawing.Font font, System.Windows.Forms.ListViewGroup group);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string[] * int * System.Drawing.Color * System.Drawing.Color * System.Drawing.Font * System.Windows.Forms.ListViewGroup -> System.Windows.Forms.ListViewItem

Parametry

items
String[]

Tablica ciągów reprezentujących elementy podelementu nowego elementu.An array of strings that represent the subitems of the new item.

imageIndex
Int32

Indeks (liczony od zera) obrazu w ImageList skojarzony ListView z elementem zawierającym element.The zero-based index of the image within the ImageList associated with the ListView that contains the item.

foreColor
Color

Color Reprezentujący kolor pierwszego planu elementu.A Color that represents the foreground color of the item.

backColor
Color

Color Reprezentujący kolor tła elementu.A Color that represents the background color of the item.

font
Font

Font Reprezentujący czcionkę do wyświetlania tekstu elementu.A Font that represents the font to display the item's text in.

group
ListViewGroup

ListViewGroup Do przypisywania elementu do.The ListViewGroup to assign the item to.

Uwagi

Ta wersja konstruktora pozwala określić grupę, do której należy element.This version of the constructor allows you to specify the group to which an item belongs.

Uwaga

ListViewgrupy są dostępne tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2003 (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003).ListView groups are only available on Windows XP and the Windows Server 2003 family (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ListViewGroup temat Omówienie.For more information, see the ListViewGroup overview topic.

Zobacz też

ListViewItem(String[], String, Color, Color, Font)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z podelementami zawierającymi określony tekst, obraz, kolory i czcionki.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the subitems containing the specified text, image, colors, and font.

public:
 ListViewItem(cli::array <System::String ^> ^ items, System::String ^ imageKey, System::Drawing::Color foreColor, System::Drawing::Color backColor, System::Drawing::Font ^ font);
public ListViewItem (string[] items, string imageKey, System.Drawing.Color foreColor, System.Drawing.Color backColor, System.Drawing.Font font);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string[] * string * System.Drawing.Color * System.Drawing.Color * System.Drawing.Font -> System.Windows.Forms.ListViewItem

Parametry

items
String[]

Tablica ciągów, która reprezentuje tekst podelementów dla ListViewItem.An array of strings that represent the text of the subitems for the ListViewItem.

imageKey
String

Nazwa obrazu w obrębie ImageList elementu będącego właścicielem ListView , który ma być wyświetlany w elemencie.The name of the image within the ImageList of the owning ListView to display in the item.

foreColor
Color

Color Reprezentujący kolor pierwszego planu elementu.A Color that represents the foreground color of the item.

backColor
Color

Color Reprezentujący kolor tła elementu.A Color that represents the background color of the item.

font
Font

A Font , aby zastosować do tekstu elementu.A Font to apply to the item text.

Uwagi

Parametr określa obraz ImageList w skojarzony ListView zImageList formantem będącym właścicielem, do którego można uzyskać dostęp za pomocą właściwości. imageKeyThe imageKey parameter specifies an image in the ImageList associated with the owning ListView control, which can be accessed with the ImageList property.

ListViewItem(String[], Int32, Color, Color, Font)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z położeniem indeksu obrazu ikony elementu, kolorem pierwszego planu, kolorem tła i czcionką elementu oraz tablicą ciągów reprezentujących elementy podelementowe.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the image index position of the item's icon; the foreground color, background color, and font of the item; and an array of strings representing subitems.

public:
 ListViewItem(cli::array <System::String ^> ^ items, int imageIndex, System::Drawing::Color foreColor, System::Drawing::Color backColor, System::Drawing::Font ^ font);
public ListViewItem (string[] items, int imageIndex, System.Drawing.Color foreColor, System.Drawing.Color backColor, System.Drawing.Font font);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string[] * int * System.Drawing.Color * System.Drawing.Color * System.Drawing.Font -> System.Windows.Forms.ListViewItem

Parametry

items
String[]

Tablica ciągów reprezentujących elementy podelementu nowego elementu.An array of strings that represent the subitems of the new item.

imageIndex
Int32

Indeks (liczony od zera) obrazu w ImageList skojarzony ListView z elementem zawierającym element.The zero-based index of the image within the ImageList associated with the ListView that contains the item.

foreColor
Color

Color Reprezentujący kolor pierwszego planu elementu.A Color that represents the foreground color of the item.

backColor
Color

Color Reprezentujący kolor tła elementu.A Color that represents the background color of the item.

font
Font

Font Reprezentujący czcionkę do wyświetlania tekstu elementu.A Font that represents the font to display the item's text in.

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy formularz, który zawiera ListView kontrolkę, która ręcznie sortuje elementy po kliknięciu kolumny ListView w kontrolce.The following code example creates a form that contains a ListView control that manually sorts items when a column in the ListView control is clicked. W przykładzie zdefiniowano klasę o ListViewItemComparer nazwie System.Collections.IComparer implementującej interfejs, który wykonuje ListViewItem porównanie.The example defines a class called ListViewItemComparer that implements the System.Collections.IComparer interface that performs the ListViewItem comparison. Przykład tworzy wystąpienie ListViewItemComparer i używa go do ListViewItemSorter ustawiania właściwości ListView formantu.The example creates an instance of ListViewItemComparer and uses it to set the ListViewItemSorter property of the ListView control. Wywołanie metody w programie ListViewItemComparer obsługi zdarzeńkorzystazmetodzdefiniowanychwprogramiewceluwykonywaniasortowaniaelementównapodstawieklikniętejkolumny.ColumnClick SortThe Sort method call in the ColumnClick event handler uses the methods defined in ListViewItemComparer to perform the sort of items, based on the column that is clicked.

#using <System.dll>
#using <System.Drawing.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>

using namespace System;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Collections;

// Implements the manual sorting of items by columns.
ref class ListViewItemComparer: public IComparer
{
private:
  int col;

public:
  ListViewItemComparer()
  {
   col = 0;
  }

  ListViewItemComparer( int column )
  {
   col = column;
  }

  virtual int Compare( Object^ x, Object^ y )
  {
   return String::Compare( (dynamic_cast<ListViewItem^>(x))->SubItems[ col ]->Text,
               (dynamic_cast<ListViewItem^>(y))->SubItems[ col ]->Text );
  }
};

public ref class ListViewSortForm: public Form
{
private:
  ListView^ listView1;

public:
  ListViewSortForm()
  {
   // Create ListView items to add to the control.
   array<String^>^temp0 = {"Banana","a","b","c"};
   ListViewItem^ listViewItem1 = gcnew ListViewItem( temp0,-1,Color::Empty,Color::Yellow,nullptr );
   array<String^>^temp1 = {"Cherry","v","g","t"};
   ListViewItem^ listViewItem2 = gcnew ListViewItem( temp1,-1,Color::Empty,Color::Red,
         gcnew System::Drawing::Font( "Microsoft Sans Serif",8.25F,FontStyle::Regular,GraphicsUnit::Point,0 ) );
   array<String^>^temp2 = {"Apple","h","j","n"};
   ListViewItem^ listViewItem3 = gcnew ListViewItem( temp2,-1,Color::Empty,Color::Lime,nullptr );
   array<String^>^temp3 = {"Pear","y","u","i"};
   ListViewItem^ listViewItem4 = gcnew ListViewItem( temp3,-1,Color::Empty,Color::FromArgb( 192, 128, 156 ),nullptr );

   //Initialize the ListView control and add columns to it.
   this->listView1 = gcnew ListView;

   // Set the initial sorting type for the ListView.
   this->listView1->Sorting = SortOrder::None;

   // Disable automatic sorting to enable manual sorting.
   this->listView1->View = View::Details;

   // Add columns and set their text.
   this->listView1->Columns->Add( gcnew ColumnHeader );
   this->listView1->Columns[ 0 ]->Text = "Column 1";
   this->listView1->Columns[ 0 ]->Width = 100;
   listView1->Columns->Add( gcnew ColumnHeader );
   listView1->Columns[ 1 ]->Text = "Column 2";
   listView1->Columns->Add( gcnew ColumnHeader );
   listView1->Columns[ 2 ]->Text = "Column 3";
   listView1->Columns->Add( gcnew ColumnHeader );
   listView1->Columns[ 3 ]->Text = "Column 4";

   // Suspend control logic until form is done configuring form.
   this->SuspendLayout();

   // Add Items to the ListView control.
   array<ListViewItem^>^temp4 = {listViewItem1,listViewItem2,listViewItem3,listViewItem4};
   this->listView1->Items->AddRange( temp4 );

   // Set the location and size of the ListView control.
   this->listView1->Location = Point(10,10);
   this->listView1->Name = "listView1";
   this->listView1->Size = System::Drawing::Size( 300, 100 );
   this->listView1->TabIndex = 0;

   // Enable editing of the items in the ListView.
   this->listView1->LabelEdit = true;

   // Connect the ListView::ColumnClick event to the ColumnClick event handler.
   this->listView1->ColumnClick += gcnew ColumnClickEventHandler( this, &ListViewSortForm::ColumnClick );

   // Initialize the form.
   this->ClientSize = System::Drawing::Size( 400, 400 );
   array<Control^>^temp5 = {this->listView1};
   this->Controls->AddRange( temp5 );
   this->Name = "ListViewSortForm";
   this->Text = "Sorted ListView Control";

   // Resume lay[Out] of* the form.
   this->ResumeLayout( false );
  }

private:

  // ColumnClick event handler.
  void ColumnClick( Object^ /*o*/, ColumnClickEventArgs^ e )
  {
   // Set the ListViewItemSorter property to a new ListViewItemComparer 
   // object. Setting this property immediately sorts the 
   // ListView using the ListViewItemComparer object.
   this->listView1->ListViewItemSorter = gcnew ListViewItemComparer( e->Column );
  }
};

[System::STAThreadAttribute]
int main()
{
  Application::Run( gcnew ListViewSortForm );
}
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using System.Collections;

namespace ListViewSortFormNamespace
{
  
  
  public class ListViewSortForm : Form
  {
    private ListView listView1;
    
    public ListViewSortForm()
    {
      // Create ListView items to add to the control.
      ListViewItem listViewItem1 = new ListViewItem(new string[] {"Banana","a","b","c"}, -1, Color.Empty, Color.Yellow, null);
      ListViewItem listViewItem2 = new ListViewItem(new string[] {"Cherry","v","g","t"}, -1, Color.Empty, Color.Red, new Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(0))));
      ListViewItem listViewItem3 = new ListViewItem(new string[] {"Apple","h","j","n"}, -1, Color.Empty, Color.Lime, null);
      ListViewItem listViewItem4 = new ListViewItem(new string[] {"Pear","y","u","i"}, -1, Color.Empty, Color.FromArgb(((System.Byte)(192)), ((System.Byte)(128)), ((System.Byte)(156))), null);
   
      //Initialize the ListView control and add columns to it.
      this.listView1 = new ListView();

      // Set the initial sorting type for the ListView.
      this.listView1.Sorting = SortOrder.None;
      // Disable automatic sorting to enable manual sorting.
      this.listView1.View = View.Details;
      // Add columns and set their text.
      this.listView1.Columns.Add(new ColumnHeader());
      this.listView1.Columns[0].Text = "Column 1";
      this.listView1.Columns[0].Width = 100;
      listView1.Columns.Add(new ColumnHeader());
      listView1.Columns[1].Text = "Column 2";
      listView1.Columns.Add(new ColumnHeader());
      listView1.Columns[2].Text = "Column 3";
      listView1.Columns.Add(new ColumnHeader());
      listView1.Columns[3].Text = "Column 4";
      // Suspend control logic until form is done configuring form.
      this.SuspendLayout();
      // Add Items to the ListView control.
      this.listView1.Items.AddRange(new ListViewItem[] {listViewItem1,
        listViewItem2,
        listViewItem3,
        listViewItem4});
      // Set the location and size of the ListView control.
      this.listView1.Location = new Point(10, 10);
      this.listView1.Name = "listView1";
      this.listView1.Size = new Size(300, 100);
      this.listView1.TabIndex = 0;
      // Enable editing of the items in the ListView.
      this.listView1.LabelEdit = true;
      // Connect the ListView.ColumnClick event to the ColumnClick event handler.
      this.listView1.ColumnClick += new ColumnClickEventHandler(ColumnClick);
      
      // Initialize the form.
      this.ClientSize = new Size(400, 400);
      this.Controls.AddRange(new Control[] {this.listView1});
      this.Name = "ListViewSortForm";
      this.Text = "Sorted ListView Control";
      // Resume layout of the form.
      this.ResumeLayout(false);
    }
    
  
    // ColumnClick event handler.
    private void ColumnClick(object o, ColumnClickEventArgs e)
    {
      // Set the ListViewItemSorter property to a new ListViewItemComparer 
      // object. Setting this property immediately sorts the 
      // ListView using the ListViewItemComparer object.
      this.listView1.ListViewItemSorter = new ListViewItemComparer(e.Column);
    }

    [System.STAThreadAttribute()]
    public static void Main()
    {
      Application.Run(new ListViewSortForm());
    }

  }

  // Implements the manual sorting of items by columns.
  class ListViewItemComparer : IComparer
  {
    private int col;
    public ListViewItemComparer()
    {
      col = 0;
    }
    public ListViewItemComparer(int column)
    {
      col = column;
    }
    public int Compare(object x, object y)
    {
      return String.Compare(((ListViewItem)x).SubItems[col].Text, ((ListViewItem)y).SubItems[col].Text);
    }
  }

}
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Drawing
Imports System.Collections


Namespace ListViewSortFormNamespace

  Public Class ListViewSortForm
    Inherits Form

    Private listView1 As ListView

    Public Sub New()
      ' Create ListView items to add to the control.
      Dim listViewItem1 As New ListViewItem(New String() {"Banana", "a", "b", "c"}, -1, Color.Empty, Color.Yellow, Nothing)
      Dim listViewItem2 As New ListViewItem(New String() {"Cherry", "v", "g", "t"}, -1, Color.Empty, Color.Red, New Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Point, CType(0, System.Byte)))
      Dim listViewItem3 As New ListViewItem(New String() {"Apple", "h", "j", "n"}, -1, Color.Empty, Color.Lime, Nothing)
      Dim listViewItem4 As New ListViewItem(New String() {"Pear", "y", "u", "i"}, -1, Color.Empty, Color.FromArgb(CType(192, System.Byte), CType(128, System.Byte), CType(156, System.Byte)), Nothing)

      'Initialize the ListView control and add columns to it.
      Me.listView1 = New ListView

      ' Set the initial sorting type for the ListView.
      Me.listView1.Sorting = SortOrder.None
      ' Disable automatic sorting to enable manual sorting.
      Me.listView1.View = View.Details
      ' Add columns and set their text.
      Me.listView1.Columns.Add(New ColumnHeader)
      Me.listView1.Columns(0).Text = "Column 1"
      Me.listView1.Columns(0).Width = 100
      listView1.Columns.Add(New ColumnHeader)
      listView1.Columns(1).Text = "Column 2"
      listView1.Columns.Add(New ColumnHeader)
      listView1.Columns(2).Text = "Column 3"
      listView1.Columns.Add(New ColumnHeader)
      listView1.Columns(3).Text = "Column 4"
      ' Suspend control logic until form is done configuring form.
      Me.SuspendLayout()
      ' Add Items to the ListView control.
      Me.listView1.Items.AddRange(New ListViewItem() {listViewItem1, listViewItem2, listViewItem3, listViewItem4})
      ' Set the location and size of the ListView control.
      Me.listView1.Location = New Point(10, 10)
      Me.listView1.Name = "listView1"
      Me.listView1.Size = New Size(300, 100)
      Me.listView1.TabIndex = 0
      ' Enable editing of the items in the ListView.
      Me.listView1.LabelEdit = True
      ' Connect the ListView.ColumnClick event to the ColumnClick event handler.
      AddHandler Me.listView1.ColumnClick, AddressOf ColumnClick

      ' Initialize the form.
      Me.ClientSize = New Size(400, 400)
      Me.Controls.AddRange(New Control() {Me.listView1})
      Me.Name = "ListViewSortForm"
      Me.Text = "Sorted ListView Control"
      ' Resume layout of the form.
      Me.ResumeLayout(False)
    End Sub


    ' ColumnClick event handler.
    Private Sub ColumnClick(ByVal o As Object, ByVal e As ColumnClickEventArgs)
      ' Set the ListViewItemSorter property to a new ListViewItemComparer 
      ' object. Setting this property immediately sorts the 
      ' ListView using the ListViewItemComparer object.
      Me.listView1.ListViewItemSorter = New ListViewItemComparer(e.Column)
    End Sub

  End Class

  ' Implements the manual sorting of items by columns.
  Class ListViewItemComparer
    Implements IComparer

    Private col As Integer

    Public Sub New()
      col = 0
    End Sub

    Public Sub New(ByVal column As Integer)
      col = column
    End Sub

    Public Function Compare(ByVal x As Object, ByVal y As Object) As Integer _
      Implements IComparer.Compare
      Return [String].Compare(CType(x, ListViewItem).SubItems(col).Text, CType(y, ListViewItem).SubItems(col).Text)
    End Function
  End Class
End Namespace

Zobacz też

ListViewItem(ListViewItem+ListViewSubItem[], String, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonymi podelementami, obrazem i grupą.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified subitems, image, and group.

public:
 ListViewItem(cli::array <System::Windows::Forms::ListViewItem::ListViewSubItem ^> ^ subItems, System::String ^ imageKey, System::Windows::Forms::ListViewGroup ^ group);
public ListViewItem (System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem[] subItems, string imageKey, System.Windows.Forms.ListViewGroup group);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem[] * string * System.Windows.Forms.ListViewGroup -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (subItems As ListViewItem.ListViewSubItem(), imageKey As String, group As ListViewGroup)

Parametry

subItems
ListViewItem.ListViewSubItem[]

Tablica ListViewItem.ListViewSubItem obiektów, które reprezentują podelementy ListViewItem.An array of ListViewItem.ListViewSubItem objects that represent the subitems of the ListViewItem.

imageKey
String

Nazwa obrazu w obrębie ImageList elementu będącego właścicielem ListView , który ma być wyświetlany w elemencie.The name of the image within the ImageList of the owning ListView to display in the item.

group
ListViewGroup

ListViewGroup Do przypisywania elementu do.The ListViewGroup to assign the item to.

Uwagi

Ta wersja konstruktora jest przydatna podczas tworzenia ListViewItem.ListViewSubItem obiektów przed dodaniem ich ListViewItem do (na przykład w celu wskazania specjalnego formatowania lub używania elementów podelementowych w wielu elementach).This version of the constructor is useful when you create ListViewItem.ListViewSubItem objects before adding them to a ListViewItem (for example, to indicate special formatting or to use the subitems in multiple items). Pozwala także określić grupę, do której należy element.It also allows you to specify the group to which an item belongs.

Parametr określa obraz ImageList w skojarzony ListView zImageList formantem będącym właścicielem, do którego można uzyskać dostęp za pomocą właściwości. imageKeyThe imageKey parameter specifies an image in the ImageList associated with the owning ListView control, which can be accessed with the ImageList property.

Uwaga

ListViewgrupy są dostępne tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2003 (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003).ListView groups are only available on Windows XP and the Windows Server 2003 family (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ListViewGroup temat Omówienie.For more information, see the ListViewGroup overview topic.

ListViewItem(ListViewItem+ListViewSubItem[], Int32, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z położeniem indeksu obrazu ikony elementu i ListViewItem.ListViewSubItem tablicą obiektów i przypisuje element do określonej grupy.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the image index position of the item's icon and an array of ListViewItem.ListViewSubItem objects, and assigns the item to the specified group.

public:
 ListViewItem(cli::array <System::Windows::Forms::ListViewItem::ListViewSubItem ^> ^ subItems, int imageIndex, System::Windows::Forms::ListViewGroup ^ group);
public ListViewItem (System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem[] subItems, int imageIndex, System.Windows.Forms.ListViewGroup group);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem[] * int * System.Windows.Forms.ListViewGroup -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (subItems As ListViewItem.ListViewSubItem(), imageIndex As Integer, group As ListViewGroup)

Parametry

subItems
ListViewItem.ListViewSubItem[]

Tablica typu ListViewItem.ListViewSubItem , która reprezentuje elementy podelementu.An array of type ListViewItem.ListViewSubItem that represents the subitems of the item.

imageIndex
Int32

Indeks (liczony od zera) obrazu w ImageList skojarzony ListView z elementem zawierającym element.The zero-based index of the image within the ImageList associated with the ListView that contains the item.

group
ListViewGroup

ListViewGroup Do przypisywania elementu do.The ListViewGroup to assign the item to.

Uwagi

Ta wersja konstruktora jest przydatna podczas tworzenia ListViewItem.ListViewSubItem obiektów przed dodaniem ich ListViewItem do obiektu (na przykład w celu wskazania specjalnego formatowania lub używania elementów podelementowych w wielu elementach).This version of the constructor is useful when you create ListViewItem.ListViewSubItem objects before adding them to a ListViewItem object (for example, to indicate special formatting or to use the subitems in multiple items). Pozwala także określić grupę, do której należy element.It also allows you to specify the group to which an item belongs.

Uwaga

ListViewgrupy są dostępne tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2003 (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003).ListView groups are only available on Windows XP and the Windows Server 2003 family (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ListViewGroup temat Omówienie.For more information, see the ListViewGroup overview topic.

Zobacz też

ListViewItem(String[], String, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z podelementami zawierającymi określony tekst, obraz i grupę.Initializes a new instance of the ListViewItem class with subitems containing the specified text, image, and group.

public:
 ListViewItem(cli::array <System::String ^> ^ items, System::String ^ imageKey, System::Windows::Forms::ListViewGroup ^ group);
public ListViewItem (string[] items, string imageKey, System.Windows.Forms.ListViewGroup group);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string[] * string * System.Windows.Forms.ListViewGroup -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (items As String(), imageKey As String, group As ListViewGroup)

Parametry

items
String[]

Tablica ciągów, która reprezentuje tekst dla podelementów ListViewItem.An array of strings that represents the text for subitems of the ListViewItem.

imageKey
String

Nazwa obrazu w obrębie ImageList elementu będącego właścicielem ListView , który ma być wyświetlany w elemencie.The name of the image within the ImageList of the owning ListView to display in the item.

group
ListViewGroup

ListViewGroup Do przypisywania elementu do.The ListViewGroup to assign the item to.

Uwagi

Ta wersja konstruktora pozwala określić grupę, do której należy element.This version of the constructor allows you to specify the group to which an item belongs.

Parametr określa obraz ImageList w skojarzony ListView zImageList formantem będącym właścicielem, do którego można uzyskać dostęp za pomocą właściwości. imageKeyThe imageKey parameter specifies an image in the ImageList associated with the owning ListView control, which can be accessed with the ImageList property.

Uwaga

ListViewgrupy są dostępne tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2003 (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003).ListView groups are only available on Windows XP and the Windows Server 2003 family (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ListViewGroup temat Omówienie.For more information, see the ListViewGroup overview topic.

ListViewItem(String[], Int32, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z położeniem indeksu obrazu ikony elementu i tablicą ciągów reprezentujących elementy SubItems, a następnie przypisuje element do określonej grupy.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the image index position of the item's icon and an array of strings representing subitems, and assigns the item to the specified group.

public:
 ListViewItem(cli::array <System::String ^> ^ items, int imageIndex, System::Windows::Forms::ListViewGroup ^ group);
public ListViewItem (string[] items, int imageIndex, System.Windows.Forms.ListViewGroup group);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string[] * int * System.Windows.Forms.ListViewGroup -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (items As String(), imageIndex As Integer, group As ListViewGroup)

Parametry

items
String[]

Tablica ciągów reprezentujących elementy podelementu nowego elementu.An array of strings that represent the subitems of the new item.

imageIndex
Int32

Indeks (liczony od zera) obrazu w ImageList skojarzony ListView z elementem zawierającym element.The zero-based index of the image within the ImageList associated with the ListView that contains the item.

group
ListViewGroup

ListViewGroup Do przypisywania elementu do.The ListViewGroup to assign the item to.

Uwagi

Ta wersja konstruktora pozwala określić grupę, do której należy element.This version of the constructor allows you to specify the group to which an item belongs.

Uwaga

ListViewgrupy są dostępne tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2003 (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003).ListView groups are only available on Windows XP and the Windows Server 2003 family (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ListViewGroup temat Omówienie.For more information, see the ListViewGroup overview topic.

Zobacz też

ListViewItem(String, String, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonym tekstem, obrazem i grupą.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified text, image, and group.

public:
 ListViewItem(System::String ^ text, System::String ^ imageKey, System::Windows::Forms::ListViewGroup ^ group);
public ListViewItem (string text, string imageKey, System.Windows.Forms.ListViewGroup group);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string * string * System.Windows.Forms.ListViewGroup -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (text As String, imageKey As String, group As ListViewGroup)

Parametry

text
String

Tekst, który ma być wyświetlany dla elementu.The text to display for the item. Nie powinna ona przekraczać 259 znaków.This should not exceed 259 characters.

imageKey
String

Nazwa obrazu w obrębie ImageList elementu będącego właścicielem ListView , który ma być wyświetlany w elemencie.The name of the image within the ImageList of the owning ListView to display in the item.

group
ListViewGroup

ListViewGroup Do przypisywania elementu do.The ListViewGroup to assign the item to.

Uwagi

Ta wersja konstruktora pozwala określić grupę, do której należy element.This version of the constructor allows you to specify the group to which an item belongs.

Parametr określa obraz ImageList w skojarzony ListView zImageList formantem będącym właścicielem, do którego można uzyskać dostęp za pomocą właściwości. imageKeyThe imageKey parameter specifies an image in the ImageList associated with the owning ListView control, which can be accessed with the ImageList property.

Uwaga

ListViewgrupy są dostępne tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2003 (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003).ListView groups are only available on Windows XP and the Windows Server 2003 family (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ListViewGroup temat Omówienie.For more information, see the ListViewGroup overview topic.

Tekst ListViewItem nie powinien przekraczać 259 znaków lub może wystąpić nieoczekiwane zachowanie.The text of the ListViewItem should not exceed 259 characters or unexpected behavior could occur.

ListViewItem(ListViewItem+ListViewSubItem[], String)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonymi podelementami i obrazem.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified subitems and image.

public:
 ListViewItem(cli::array <System::Windows::Forms::ListViewItem::ListViewSubItem ^> ^ subItems, System::String ^ imageKey);
public ListViewItem (System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem[] subItems, string imageKey);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem[] * string -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (subItems As ListViewItem.ListViewSubItem(), imageKey As String)

Parametry

imageKey
String

Nazwa obrazu w elemencie ImageList będącym właścicielem ListView , który ma być wyświetlany w ListViewItem.The name of the image within the ImageList of the owning ListView to display in the ListViewItem.

Uwagi

Parametr określa obraz ImageList w skojarzony ListView zImageList formantem będącym właścicielem, do którego można uzyskać dostęp za pomocą właściwości. imageKeyThe imageKey parameter specifies an image in the ImageList associated with the owning ListView control, which can be accessed with the ImageList property.

ListViewItem(String, Int32, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonym tekstem elementu i położeniem indeksu obrazu ikony elementu, a następnie przypisuje element do określonej grupy.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified item text and the image index position of the item's icon, and assigns the item to the specified group.

public:
 ListViewItem(System::String ^ text, int imageIndex, System::Windows::Forms::ListViewGroup ^ group);
public ListViewItem (string text, int imageIndex, System.Windows.Forms.ListViewGroup group);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string * int * System.Windows.Forms.ListViewGroup -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (text As String, imageIndex As Integer, group As ListViewGroup)

Parametry

text
String

Tekst, który ma być wyświetlany dla elementu.The text to display for the item. Nie powinna ona przekraczać 259 znaków.This should not exceed 259 characters.

imageIndex
Int32

Indeks (liczony od zera) obrazu w ImageList skojarzony ListView z elementem zawierającym element.The zero-based index of the image within the ImageList associated with the ListView that contains the item.

group
ListViewGroup

ListViewGroup Do przypisywania elementu do.The ListViewGroup to assign the item to.

Uwagi

Ta wersja konstruktora pozwala określić grupę, do której należy element.This version of the constructor allows you to specify the group to which an item belongs.

Uwaga

ListViewgrupy są dostępne tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2003 (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003).ListView groups are only available on Windows XP and the Windows Server 2003 family (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ListViewGroup temat Omówienie.For more information, see the ListViewGroup overview topic.

Tekst ListViewItem nie powinien przekraczać 259 znaków lub może wystąpić nieoczekiwane zachowanie.The text of the ListViewItem should not exceed 259 characters or unexpected behavior could occur.

Zobacz też

ListViewItem(String[], ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z tablicą ciągów reprezentujących elementy SubItems i przypisuje element do określonej grupy.Initializes a new instance of the ListViewItem class with an array of strings representing subitems, and assigns the item to the specified group.

public:
 ListViewItem(cli::array <System::String ^> ^ items, System::Windows::Forms::ListViewGroup ^ group);
public ListViewItem (string[] items, System.Windows.Forms.ListViewGroup group);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string[] * System.Windows.Forms.ListViewGroup -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (items As String(), group As ListViewGroup)

Parametry

items
String[]

Tablica ciągów reprezentujących elementy podelementu nowego elementu.An array of strings that represent the subitems of the new item.

group
ListViewGroup

ListViewGroup Do przypisywania elementu do.The ListViewGroup to assign the item to.

Uwagi

Ta wersja konstruktora pozwala określić grupę, do której należy element.This version of the constructor allows you to specify the group to which an item belongs.

Uwaga

ListViewgrupy są dostępne tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2003 (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003).ListView groups are only available on Windows XP and the Windows Server 2003 family (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ListViewGroup temat Omówienie.For more information, see the ListViewGroup overview topic.

Zobacz też

ListViewItem(String[], String)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonym elementem oraz tekstem i obrazem elementu podrzędnego.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified item and subitem text and image.

public:
 ListViewItem(cli::array <System::String ^> ^ items, System::String ^ imageKey);
public ListViewItem (string[] items, string imageKey);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string[] * string -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (items As String(), imageKey As String)

Parametry

items
String[]

Tablica zawierająca tekst podelements ListViewItem.An array containing the text of the subitems of the ListViewItem.

imageKey
String

Nazwa obrazu w elemencie ImageList będącym właścicielem ListView , który ma być wyświetlany w ListViewItem.The name of the image within the ImageList of the owning ListView to display in the ListViewItem.

Uwagi

Parametr określa obraz ImageList w skojarzony ListView zImageList formantem będącym właścicielem, do którego można uzyskać dostęp za pomocą właściwości. imageKeyThe imageKey parameter specifies an image in the ImageList associated with the owning ListView control, which can be accessed with the ImageList property.

ListViewItem(String[], Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z położeniem indeksu obrazu ikony elementu i tablicą ciągów reprezentujących elementy SubItems.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the image index position of the item's icon and an array of strings representing subitems.

public:
 ListViewItem(cli::array <System::String ^> ^ items, int imageIndex);
public ListViewItem (string[] items, int imageIndex);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string[] * int -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (items As String(), imageIndex As Integer)

Parametry

items
String[]

Tablica ciągów reprezentujących elementy podelementu nowego elementu.An array of strings that represent the subitems of the new item.

imageIndex
Int32

Indeks (liczony od zera) obrazu w ImageList skojarzony ListView z elementem zawierającym element.The zero-based index of the image within the ImageList associated with the ListView that contains the item.

Zobacz też

ListViewItem(String, ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonym tekstem elementu i przypisuje je do określonej grupy.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified item text and assigns it to the specified group.

public:
 ListViewItem(System::String ^ text, System::Windows::Forms::ListViewGroup ^ group);
public ListViewItem (string text, System.Windows.Forms.ListViewGroup group);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string * System.Windows.Forms.ListViewGroup -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (text As String, group As ListViewGroup)

Parametry

text
String

Tekst, który ma być wyświetlany dla elementu.The text to display for the item. Nie powinna ona przekraczać 259 znaków.This should not exceed 259 characters.

group
ListViewGroup

ListViewGroup Do przypisywania elementu do.The ListViewGroup to assign the item to.

Uwagi

Ta wersja konstruktora pozwala określić grupę, do której należy element.This version of the constructor allows you to specify the group to which an item belongs.

Uwaga

ListViewgrupy są dostępne tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2003 (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003).ListView groups are only available on Windows XP and the Windows Server 2003 family (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ListViewGroup temat Omówienie.For more information, see the ListViewGroup overview topic.

Tekst ListViewItem nie powinien przekraczać 259 znaków lub może wystąpić nieoczekiwane zachowanie.The text of the ListViewItem should not exceed 259 characters or unexpected behavior could occur.

Zobacz też

ListViewItem(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonym tekstem i obrazem.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified text and image.

public:
 ListViewItem(System::String ^ text, System::String ^ imageKey);
public ListViewItem (string text, string imageKey);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string * string -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (text As String, imageKey As String)

Parametry

text
String

Tekst, który ma być wyświetlany dla elementu.The text to display for the item. Nie powinna ona przekraczać 259 znaków.This should not exceed 259 characters.

imageKey
String

Nazwa obrazu w elemencie ImageList będącym właścicielem ListView , który ma być wyświetlany w ListViewItem.The name of the image within the ImageList of the owning ListView to display in the ListViewItem.

Uwagi

Parametr określa obraz ImageList w skojarzony ListView zImageList formantem będącym właścicielem, do którego można uzyskać dostęp za pomocą właściwości. imageKeyThe imageKey parameter specifies an image in the ImageList associated with the owning ListView control, which can be accessed with the ImageList property.

Tekst ListViewItem nie powinien przekraczać 259 znaków lub może wystąpić nieoczekiwane zachowanie.The text of the ListViewItem should not exceed 259 characters or unexpected behavior could occur.

ListViewItem(String, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonym tekstem elementu i położeniem indeksu obrazu ikony elementu.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified item text and the image index position of the item's icon.

public:
 ListViewItem(System::String ^ text, int imageIndex);
public ListViewItem (string text, int imageIndex);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string * int -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (text As String, imageIndex As Integer)

Parametry

text
String

Tekst, który ma być wyświetlany dla elementu.The text to display for the item. Nie powinna ona przekraczać 259 znaków.This should not exceed 259 characters.

imageIndex
Int32

Indeks (liczony od zera) obrazu w ImageList skojarzony ListView z elementem zawierającym element.The zero-based index of the image within the ImageList associated with the ListView that contains the item.

Uwagi

Tekst ListViewItem nie powinien przekraczać 259 znaków lub może wystąpić nieoczekiwane zachowanie.The text of the ListViewItem should not exceed 259 characters or unexpected behavior could occur.

Zobacz też

ListViewItem(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonymi informacjami o serializacji i kontekście przesyłania strumieniowego.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified serialization information and streaming context.

protected:
 ListViewItem(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
protected ListViewItem (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Protected Sub New (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

SerializationInfo Zawierający informacjeListViewItem o do zainicjowania.A SerializationInfo containing information about the ListViewItem to be initialized.

context
StreamingContext

StreamingContext Wskazuje miejsce źródłowe i informacje kontekstu serializowanego strumienia.A StreamingContext that indicates the source destination and context information of a serialized stream.

ListViewItem(ListViewGroup)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy i przypisuje je do określonej grupy.Initializes a new instance of the ListViewItem class and assigns it to the specified group.

public:
 ListViewItem(System::Windows::Forms::ListViewGroup ^ group);
public ListViewItem (System.Windows.Forms.ListViewGroup group);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : System.Windows.Forms.ListViewGroup -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (group As ListViewGroup)

Parametry

group
ListViewGroup

ListViewGroup Do przypisywania elementu do.The ListViewGroup to assign the item to.

Uwagi

Ta wersja konstruktora pozwala określić grupę, do której należy element.This version of the constructor allows you to specify the group to which an item belongs.

Uwaga

ListViewgrupy są dostępne tylko w systemach Windows XP i Windows Server 2003 (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003).ListView groups are only available on Windows XP and the Windows Server 2003 family (Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ListViewGroup temat Omówienie.For more information, see the ListViewGroup overview topic.

Zobacz też

ListViewItem(String[])

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z tablicą ciągów reprezentujących elementy SubItems.Initializes a new instance of the ListViewItem class with an array of strings representing subitems.

public:
 ListViewItem(cli::array <System::String ^> ^ items);
public ListViewItem (string[] items);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string[] -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (items As String())

Parametry

items
String[]

Tablica ciągów reprezentujących elementy podelementu nowego elementu.An array of strings that represent the subitems of the new item.

ListViewItem(String)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z określonym tekstem elementu.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the specified item text.

public:
 ListViewItem(System::String ^ text);
public ListViewItem (string text);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : string -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (text As String)

Parametry

text
String

Tekst, który ma być wyświetlany dla elementu.The text to display for the item. Nie powinna ona przekraczać 259 znaków.This should not exceed 259 characters.

Uwagi

Tekst ListViewItem nie powinien przekraczać 259 znaków lub może wystąpić nieoczekiwane zachowanie.The text of the ListViewItem should not exceed 259 characters or unexpected behavior could occur.

ListViewItem(ListViewItem+ListViewSubItem[], Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie ListViewItem klasy z położeniem indeksu obrazu ikony elementu i ListViewItem.ListViewSubItem tablicą obiektów.Initializes a new instance of the ListViewItem class with the image index position of the item's icon and an array of ListViewItem.ListViewSubItem objects.

public:
 ListViewItem(cli::array <System::Windows::Forms::ListViewItem::ListViewSubItem ^> ^ subItems, int imageIndex);
public ListViewItem (System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem[] subItems, int imageIndex);
new System.Windows.Forms.ListViewItem : System.Windows.Forms.ListViewItem.ListViewSubItem[] * int -> System.Windows.Forms.ListViewItem
Public Sub New (subItems As ListViewItem.ListViewSubItem(), imageIndex As Integer)

Parametry

subItems
ListViewItem.ListViewSubItem[]

Tablica typu ListViewItem.ListViewSubItem , która reprezentuje elementy podelementu.An array of type ListViewItem.ListViewSubItem that represents the subitems of the item.

imageIndex
Int32

Indeks (liczony od zera) obrazu w ImageList skojarzony ListView z elementem zawierającym element.The zero-based index of the image within the ImageList associated with the ListView that contains the item.

Uwagi

Ta wersja konstruktora jest przydatna podczas tworzenia ListViewItem.ListViewSubItem obiektów przed dodaniem ich ListViewItem do (na przykład w celu wskazania specjalnego formatowania lub używania elementów podelementowych w wielu elementach).This version of the constructor is useful when you create ListViewItem.ListViewSubItem objects before adding them to a ListViewItem (for example, to indicate special formatting or to use the subitems in multiple items).

Zobacz też

Dotyczy