ListViewItem.GetBounds(ItemBoundsPortion) Metoda

Definicja

Pobiera określoną część prostokąta granicy dla elementu.Retrieves the specified portion of the bounding rectangle for the item.

public:
 System::Drawing::Rectangle GetBounds(System::Windows::Forms::ItemBoundsPortion portion);
public System.Drawing.Rectangle GetBounds (System.Windows.Forms.ItemBoundsPortion portion);
member this.GetBounds : System.Windows.Forms.ItemBoundsPortion -> System.Drawing.Rectangle
Public Function GetBounds (portion As ItemBoundsPortion) As Rectangle

Parametry

portion
ItemBoundsPortion

Jedna z ItemBoundsPortion wartości, która reprezentuje część elementu, dla którego ma zostać pobrany prostokąt ograniczający.One of the ItemBoundsPortion values that represents a portion of the item for which to retrieve the bounding rectangle.

Zwraca

Rectangle Reprezentuje prostokąt ograniczający dla określonej części elementu.A Rectangle that represents the bounding rectangle for the specified portion of the item.

Uwagi

Prostokąt ograniczający zwracany przez GetBounds metodę reprezentuje tylko sekcję elementu określonego portion w parametrze.The bounding rectangle returned by the GetBounds method represents only the section of the item specified in the portion parameter. Można również wywołać GetItemRect metody ListView klasy w celu uzyskania prostokąta granicy dowolnego elementu w ListView kontrolce.You can also call the GetItemRect methods of the ListView class to obtain the bounding rectangle of any item in a ListView control.

Dotyczy

Zobacz też