ListViewItem.Name Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę skojarzoną z tym ListViewItemelementem.Gets or sets the name associated with this ListViewItem.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

Nazwa ListViewItem.The name of the ListViewItem. Wartością domyślną jest ciąg pusty ("").The default is an empty string ("").

Atrybuty

Uwagi

Wartość Name właściwości jest również kluczem ListViewItem do momentu, w którym element jest dostępny w kolekcji.The value of the Name property is also the key for the ListViewItem when the item is accessed in a collection.

Dotyczy