ListViewItem.Serialize(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Serializacji elementu.Serializes the item.

protected:
 virtual void Serialize(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
protected virtual void Serialize (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
abstract member Serialize : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.Serialize : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Protected Overridable Sub Serialize (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

SerializationInfo Zawierający dane, które są konieczne do serializacji elementu.A SerializationInfo that holds the data needed to serialize the item.

context
StreamingContext

Reprezentuje źródło i miejsce docelowe strumienia, któryjestserializowany.StreamingContextA StreamingContext that represents the source and destination of the stream being serialized.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Ta metoda powinna zostać zastąpiona, jeśli zamierzasz serializować i deserializować pochodną wersję tej klasy, a Klasa pochodna zawiera informacje o stanie, które mają być serializowane i deserializowane.This method should be overridden if you are going to serialize and deserialize your derived version of this class and your derived class contains state information you want to be serialized and deserialized. Należy wywołać implementację klasy bazowej tej metody w celu upewnienia się, że elementy są prawidłowo serializowane i deserializowane.You must call the base class implementation of this method in order to ensure that your items are serialized and deserialized properly.

Dotyczy

Zobacz też