NumericUpDown.ToString Metoda

Definicja

Zwraca ciąg, który reprezentuje NumericUpDown kontrolkę.Returns a string that represents the NumericUpDown control.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String

Ciąg, który reprezentuje bieżący NumericUpDown .A string that represents the current NumericUpDown.

Uwagi

Ciąg zwracany zawiera typ i wartości Minimum Maximum właściwości i.The return string includes the type and the values for the Minimum and Maximum properties.

Dotyczy