PageSetupDialog.AllowMargins Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy sekcja marginesów okna dialogowego jest włączona.Gets or sets a value indicating whether the margins section of the dialog box is enabled.

public:
 property bool AllowMargins { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowMargins { get; set; }
member this.AllowMargins : bool with get, set
Public Property AllowMargins As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli sekcja Marginesy okna dialogowego jest włączona; w przeciwnym razie false .true if the margins section of the dialog box is enabled; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Dotyczy

Zobacz też