PageSetupDialog.AllowPaper Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy sekcja papieru okna dialogowego (rozmiar papieru i źródło papieru) jest włączona.Gets or sets a value indicating whether the paper section of the dialog box (paper size and paper source) is enabled.

public:
 property bool AllowPaper { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowPaper { get; set; }
member this.AllowPaper : bool with get, set
Public Property AllowPaper As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli jest włączona sekcja papier okna dialogowego; w przeciwnym razie false .true if the paper section of the dialog box is enabled; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Dotyczy

Zobacz też