PrintDialog.AllowCurrentPage Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy jest wyświetlany przycisk opcji Bieżąca strona .Gets or sets a value indicating whether the Current Page option button is displayed.

public:
 property bool AllowCurrentPage { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowCurrentPage { get; set; }
member this.AllowCurrentPage : bool with get, set
Public Property AllowCurrentPage As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli zostanie wyświetlony przycisk opcji Bieżąca strona ; w przeciwnym razie false .true if the Current Page option button is displayed; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Uwagi

Ta właściwość jest prawidłowa dla systemu Windows 2000 i nowszych wersji systemów operacyjnych Windows.This property is valid for Windows 2000 and later versions of Windows operating systems. W systemach operacyjnych starszych niż Windows 2000 właściwość nie AllowCurrentPage ma żadnego wpływu.On operating systems earlier than Windows 2000, the AllowCurrentPage property has no effect.

Dotyczy