PrintDialog.AllowPrintToFile Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pole wyboru Drukuj do pliku jest włączone.Gets or sets a value indicating whether the Print to file check box is enabled.

public:
 property bool AllowPrintToFile { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowPrintToFile { get; set; }
member this.AllowPrintToFile : bool with get, set
Public Property AllowPrintToFile As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli pole wyboru Drukuj do pliku jest włączone; w przeciwnym razie false .true if the Print to file check box is enabled; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Dotyczy

Zobacz też