PrintDialog.AllowSelection Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk opcji wyboru jest włączony.Gets or sets a value indicating whether the Selection option button is enabled.

public:
 property bool AllowSelection { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowSelection { get; set; }
member this.AllowSelection : bool with get, set
Public Property AllowSelection As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli przycisk opcji wyboru jest włączony; w przeciwnym razie false .true if the Selection option button is enabled; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Dotyczy

Zobacz też