PrintDialog.PrinterSettings Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ustawienia drukarki, które modyfikuje okno dialogowe.Gets or sets the printer settings the dialog box modifies.

public:
 property System::Drawing::Printing::PrinterSettings ^ PrinterSettings { System::Drawing::Printing::PrinterSettings ^ get(); void set(System::Drawing::Printing::PrinterSettings ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Drawing.Printing.PrinterSettings PrinterSettings { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.PrinterSettings : System.Drawing.Printing.PrinterSettings with get, set
Public Property PrinterSettings As PrinterSettings

Wartość właściwości

PrinterSettings

Okno PrinterSettings dialogowe modyfikuje się.The PrinterSettings the dialog box modifies.

Atrybuty

Uwagi

PrinterSettingsWłaściwość musi być ustawiona przed wywołaniem ShowDialog lub wyjątek wystąpi.The PrinterSettings property must be set before you call ShowDialog or an exception will occur.

Dotyczy

Zobacz też